WYDZIAŁOWA STACJA BADAWCZA W MOCHEŁKU

Stacja badawcza
w Mochełku

Stacja Badawcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Mochełku należy do najstarszych obiektów doświadczalnych w Polsce. Jej początki związane są z 1905 rokiem i utworzeniem na tych terenach bazy doświadczalnej ówczesnego Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy. W 1973 roku gospodarstwo doświadczalne Mochełek zostało włączone w strukturę organizacyjną Rolniczego Zakładu Doświadczalnego ATR w Wierzchucinku. Po rozwiązaniu RZD Wierzchucinek w 1995 roku gospodarstwo Mochełek zostało przekształcone w dwie Stacje Badawcze: Wydziału Rolniczego i Wydziału Zootechnicznego. Utworzona w 1996 roku Stacja Badawcza Wydziału Rolniczego, po byłym RZD przejęła część budynków i około 28 ha gruntów (w tym ok. 3 ha w Wierzchucinku) oraz niektóre pomieszczenia gospodarcze w Wierzchucinku.

Do zadań Stacji należy:
  • prowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie produkcji roślinnej oraz realizowanie doświadczeń ujętych w planie badawczym Stacji,
  • kształcenie praktyczne studentów Wydziału Rolniczego (praktyki programowe, ćwiczenia terenowe, kolekcja roślin),
  • obsługa punktu agrometeorologicznego i dokumentacji danych meteorologicznych.

Działalność naukowo-badawcza Stacji i kształcenie praktyczne studentów finansowane jest z funduszy Wydziału na działalność dydaktyczną, statutową i badania własne.


Pola doświadczalne zajmują powierzchnię 28 ha gruntów ornych, z czego 25 ha w Mochełku (klasa bonitacyjna od IV do V) i 3 ha w Wierzchucinku (klasa bonitacyjna IV a). Na tej powierzchni realizowane są 34 doświadczenia, które prowadzi 9 jednostek organizacyjnych WR.


Tabela. Wykaz jednostek i liczba prowadzonych tematów.
Lp.Nazwa jednostkiLiczba doświadczeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
Zakład Chemii Rolnej
Katedra Agrotechnologii
Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności
Pracownia Łąkarstwa
Katedra Melioracji i Agrometeorologii
Katedra Botaniki i Ekologii
7
7
9
2
4
2
3
 RAZEM34

Na polach Stacji Badawczej zlokalizowane jest jedno z najstarszych w Polsce doświadczeń nawozowych, wieloobiektowych założone w 1948 roku.

Problematyka badawcza 34 doświadczeń polowych dotyczy uwarunkowań plonowania roślin uprawnych, sposobów produkcji roślinnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, właściwości gleby, jej żyzność i ochrony ekosystemów oraz alternatywnych metod zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych. Jednostki organizacyjne Wydziału realizują ją w ramach tematów badań własnych, statutowych i projektów badawczych (grantów KBN).

Efektem prowadzonych badań są prace doktorskie i habilitacyjne oraz liczne publikacje pracowników Wydziału w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wynikające z nich wnioski dla praktyki są wykorzystywane w szkoleniach rolników i służb rolnych oraz przekazywane w formie opracowań do ODR-ów.


W Stacji Badawczej w Mochełku i Wierzchucinku realizowane są praktyki semestralne studentów III roku, praktyki produkcyjne po II roku studiów, a także praktyki dyplomowe studentów kierunku rolnictwo. Praktyki dotyczące II i III roku studiów trwają od kwietnia do końca września. Średnio w miesiącu kształci się od 5 do 8 osób. Oprócz tego przy doświadczeniach pracują magistranci realizując swoje prace magisterskie.
Jednym z ważniejszych celów praktyk jest opanowanie technik wykonywania ważniejszych prac w gospodarstwie rolnym przez studentów. Mają oni możliwość zapoznania się z podstawowymi gałęziami, działami i kierunkami produkcji, poznają także metody zarządzania i organizacji, w szczególności organizacji procesów produkcyjnych.
Stacja Badawcza jest dobrze przygotowana do tego typu zadań. Uzyskana w 1997 roku dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego przyczyniła się do usprawnienia działalności Stacji.

Stacja Badawcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w Mochełku

Adres: 86-014 Sicienko
tel.: (52) 381-55-95,      

Kierownik Stacji Badawczej:  mgr inż. Wiesław Borys