STRATEGIA ROZWOJU I MISJA WYDZIAŁU

Misja
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, wpisując się w misję Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, jako swoją szczególną powinność uznaje tworzenie szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, biologicznej i środowiskowej, kształcenie kadr zawodowych i naukowych w tych obszarach wiedzy oraz wspieranie wiedzą i doświadczeniem działalności gospodarczej i społecznej regionu kujawsko-pomorskiego i kraju. Tę, służebną względem społeczeństwa, powinność Wydział realizuje na najwyższym możliwym poziomie jakości, zgodnie z najlepszymi wzorcami i standardami, respektując poszanowanie godności i praw wszystkich podmiotów społeczności akademickiej oraz kształtuje u młodzieży akademickiej postawy otwartości na wiedzę, ludzi, świat i wartości moralne.
Wizja Wydziału
Ponad 40 lat historii, tradycji i dorobku Wydziału, jako akademickiej jednostki naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, oraz jego potencjał i postępujący rozwój pozwalają zakładać, że w perspektywie do 2020 roku Wydział będzie:
  • pełnił rolę ważnego ośrodka twórczości naukowej oraz akademickiego kształcenia zawodowego w obszarze wiedzy o środowisku przyrodniczym, gospodarce przestrzennej na obszarach wiejskich, gospodarce rolnej i żywnościowej;
  • jednostką o uznanej i utrwalonej pozycji w krajowej nauce rolniczej i przyrodniczo-biologicznej oraz zyskiwał uznanie w nauce światowej;
  • posiadał bogatą ofertę edukacyjną na trzech poziomach kształcenia i wysokiej, konkurencyjnej jego jakości;
  • aktywnym uczestnikiem życia społecznego i gospodarczego kraju i regionu kujawsko-pomorskiego oraz cenionym, przez otoczenie społeczno-gospodarcze, partnerem w rozwiązywaniu istotnych problemów środowiska przyrodniczego, wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
  • realizował społecznie pożyteczne zadania statutowe w sposób dobrze zorganizowany, twórczy i odpowiedzialny.
Strategia Wydziału do 2020 roku
Głównym celem strategicznym wydziału jest spełnienie jego misji w sposób skuteczny i uzyskanie przez to uznanej pozycji jako jednostki ważnej w krajowej nauce i edukacji. Dlatego, uwzględniając stan obecny wydziału i jego wizję do 2020 roku, za najważniejsze cele strategiczne wydziału przyjmuje się:
  • podniesienie jakości badań naukowych i umocnienie naukowego wizerunku wydziału;
  • doskonalenie procesu dydaktycznego i jakości kształcenia;
  • zwiększenie zakresu i efektów współpracy z otoczeniem;
  • dostosowanie organizacyjno-zarządcze wydziału do realizacji zadań statutowych.