Strategia rozwoju dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na lata 2020-2030

 

Wizja dyscypliny:

W ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich prowadzone są prace badawcze na wysokim poziomie merytorycznym, a ich efekty widoczne w międzynarodowym obiegu naukowym. Realizowane są projekty naukowe i prace badawczo-rozwojowe we współpracy z jednostkami naukowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym w Polsce i na świecie. Prowadzona działalność naukowa ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Rada naukowa dyscypliny kształtuje politykę w zakresie badań naukowych, dba o jakość prowadzonej działalności naukowej oraz działa na rzecz rozwoju pracowników prowadzących działalność naukową. Rada opracowuje strategię rozwoju dyscypliny i wraz z pracownikami prowadzącymi badania naukowe aktywnie uczestniczy w jej realizacji i czuje się współodpowiedzialna za osiągnięcie jak najwyższej kategorii naukowej.

Cele strategiczne:

 1. Wysoki poziom prowadzonej działalności naukowej.
 2. Realizacja projektów naukowych we współpracy z jednostkami naukowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym w Polsce i na świecie.
 3. Istotny wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • Ad. I. Wysoki poziom prowadzonej działalności naukowej

  Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie liczby publikacji o wysokim poziomie naukowym.
  2. Wzrost liczby patentów, wzorów użytkowych, praw ochronnych do odmian.

  Działania:

  1. Wsparcie finansowe publikacji wyników badań w czasopismach z kwartyli Q1 i Q2 rankingu czasopism WoS.
  2. Promocja współpracy naukowej poprzez system wsparcia finansowego dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
  3. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników (kursy, szkolenia, warsztaty, staże, wizyty studyjne).
  4. Wspieranie rozwoju naukowego (awanse naukowe, zawodowe, etaty badawcze, zatrudnianie asystentów, angażowanie doktorantów).
  5. Opracowanie indywidualnych planów naukowych i publikacyjnych.
  6. Monitoring działalności naukowej i osiągnięć publikacyjnych pracowników.
  7. Organizacja i współorganizacja konferencji międzynarodowych.
  8. Monitorowanie wykorzystania aparatury badawczo-naukowej na WRiB.
  9. Wyposażenie w najnowszą aparaturę, przeprowadzenie szkoleń i uzyskanie certyfikatów z jej obsługi.
  10. Szkolenia praktyczne dotyczące uzyskiwania praw ochronnych (patentów, wzorów użytkowych, praw do odmian).
  11. Optymalizacja systemu nagród premiującego osiągnięcia naukowe dyscypliny.
  12. Uwzględnienie aktywności naukowej w systemie ocen okresowych.

   

  Ad. II. Realizacja projektów naukowych we współpracy z jednostkami naukowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym w Polsce i na świecie.

  Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.
  2. Wzrost liczby i wartości badań zlecanych przez podmioty zewnętrzne.

  Działania:

  1. Aktywizacja aplikowania o projekty badawcze i badawczo-rozwojowe.
  2. Aplikowanie o projekty badawcze do instytucji zagranicznych.
  3. Pozyskiwanie funduszy od podmiotów gospodarczych.
  4. System wsparcia finansowego dla zespołów aplikujących o projekty.
  5. Wsparcie administracyjne zespołu projektowego/kierownika projektu (etaty badawcze, obniżka godzin).
  6. Wprowadzenie systemu motywowania premiującego grantobiorców.
  7. Uwzględnienie aktywności projektowej w systemie ocen okresowych.

   

  Ad. III. Istotny wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

  Cele szczegółowe

  1. Aktywizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  2. Zwiększenie widoczności zakresu i efektów prowadzonej działalności naukowej.

  Działania:

  1. Współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie badań naukowych i upowszechniania wiedzy na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym.
  2. Współpraca z przedsiębiorcami w celu komercjalizacji wyników badań naukowych.
  3. Współpraca z otoczeniem gospodarczym w zakresie naukowym, eksperckim, popularyzatorskim (gospodarstwa rolnicze, jednostki produkcyjne, dystrybucyjne, społeczne, administracyjne, doradcze przedsiębiorcy, instytucje państwowe i samorządowe).
  4. Aktualizacja i zwiększenie widoczności oferty usług o charakterze eksperckim i doradczym w sferze społecznej i gospodarczej regionu i kraju.
  5. Promocja realizowanych badań (zwłaszcza nowatorskich) i osiągnięć naukowo-badawczych pracowników (Publons, ORCID, Research Gate, potrale społecznościowe, artykuły popularnonaukowe, strony internetowe).
  6. Promocja osiągnięć absolwentów związanych z branżą rolno-spożywczą.

 

kiralık escort kiralık porno kiralik sex hikaye dandik bahis sitesi ucuz escort kiralik porno sitesi sex hikaye