PRZEWODY DOKTORSKIE I POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Przewody doktorskie

mgr inż. Katarzyna Koczwara
mgr inż. Sławomir Sositko
mgr inż. Berenika Weltrowska-Medzińska

Rozprawa doktorska pt.: "Ocena efetywności nawadniania kroplowego, fertygacji i mulczowania folią jako czynników kształtujących możliwości produkcyjne gleby bardzo lekkiej na obszarze szczególnie deficytowym w wodę"

mgr inż. Magdalena Kroplewska

Rozprawa doktorska pt.: "Charakterystyka szczepów Listeria monocytogenes izolowanych ze środowiska wybranych zakładów przetwórstwa spożywczego przy użyciu klasycznych metod mikrobiologicznych oraz metod biologii molekularnej"

mgr inż Edward Łaszyca

Rozprawa doktorska pt.: „Ocena zasobów i zagrożeń meteorologicznych w rejonie Bydgoszczy w latach 1971 - 2010”

mgr inż Tomasz Wojciechowski

Rozprawa doktorska pt.: "Wpływ procesów stabilizacji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie na jakość gleb".

mgr inż Michał Majcherek

Rozprawa doktorska pt.: "Rola doradztwa rolniczego w produkcji i wykorzystaniu biomasy energetycznej jako surowca dla biogazowni rolniczych funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim".

mgr inż Joanna Wojciechowska

Rozprawa doktorska pt.: "Wpływ dawek promieniowania UV-C na fizjologię i jakość owoców maliny Rubus Idaeus odmiany 'polka' w symulowanych warunkach sprzedaży.

mgr inż Zofia Dwulit

Rozprawa doktorska pt.: "Zróżnicowanie przestrzenne zawartości całkowitej i bioprzyswajalnych form metali ciężkich w glebach Basenu Unisławskiego".

mgr inż Szymon Hoppe

Rozprawa doktorska pt.: "Znaczenie doboru odmian rzepaku ozimego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przy zróżnicowanej intensywności uprawy"

mgr inż Anna Pastuszka

Rozprawa doktorska pt.: "Wpływ terminu siewu na plon i wartość paszową oraz przedplonową odmian owsa siewnego( Avena sativa L. ) uprawianego w międzyplonie ścierniskowym"

mgr inż Karolina Śmigerska

Rozprawa doktorska pt.: "Badania nad doskonaleniem uprawy na nasiona szarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.) odmiany Rawa"

mgr inż. Julian Brewka
mgr inż. Julian Brewka
Rozprawa doktorska pt.: WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA NA NIEKTÓRE CECHY JAKOŚCI ZIARNA ZBÓŻ.

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej
mgr inż. Andrzej Wojciech Filipiak

Rozprawa doktorska pt.: Wpływ preparatów mikroorganizmów efektywnych na tempo eliminacji wybranych drobnoustrojów chorobotwórczych oraz redukcję związków odorotwórczych w gnojowicy pochodzącej od trzody chlewnej

mgr inż. Renata Zborowska-Dobosz
mgr inż. Renata Zborowska-Dobosz
Rozprawa doktorska pt.: ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH UJĘCIA WODY „LAS GDAŃSKI” W BYDGOSZCZY PRZEZ EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ Z TERENU OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Postępowania habilitacyjne

dr inż. Edward Wilczewski

dr inż. Edward Wilczewski
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedra Agrotechnologii

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr inż. dr inż. Edwarda Wilczewskiego:

03.06.2015Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.
26.06.2015Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy w sprawach:
– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Edwarda Wilczewskiego
– wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta).
07.09.2015Centrala Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w następującym składzie:

Przewodniczący:prof. dr hab. Wojciech Budzyński(UWM Olsztyn)
Sekretarz:prof. dr hab. Jacek Żarski(UTP Bydgoszcz)
Recenzent:prof. dr hab. Wiesław Koziara(UP Poznań)
Recenzent:prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro(Uniwersytet Rzeszowski)
Recenzent:prof. dr hab. Dariusz Jaskulski(UTP Bydgoszcz)
Członek:prof. dr hab. Jan Rozbicki(SGGW Warszawa)
Członek:prof. dr hab. Jadwiga Andrzejewska(UTP Bydgoszcz)

do 19.10.2015Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr inż. Edwarda Wilczewskiego.
09.11.2015Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.
09.11.2015Przekazanie uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy.
do 09.12.2015Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
do 08.01.2016Termin przekazania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy wraz z recenzjami.

Profesury

dr hab. inż. Mirosław Kobierski
kiralık escort kiralık porno kiralik sex hikaye dandik bahis sitesi ucuz escort kiralik porno sitesi sex hikaye