TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunek na Wydziale Rolnictwa i Biotech­nologii został uruchomiony w roku akademickim 2007/2008 jako studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólno-akademickim ze specjalnością przetwórstwo rolno-spożywcze. Od roku akademickiego 2014/15 na kierunku uruchomione zostaną dwie specjalności: tech­nologie produktów roślinnych oraz technologie produktów zwierzęcych, prowadzone wspólnie z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt. Kierunek cechuje się, obok kształcenia specjalistycznego, uniwersalnością i różnorod­nością przekazywanej wiedzy. Umożliwia studentom zdobycie wiedzy z zakresu produkcji żywności oraz nauk technicznych, technologicz­nych, żywieniowych i ekonomicznych, w szcze­gólności w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy oraz ze względu na wysoką specjalizację istniejących przedsiębiorstw branży żywnościowej, kierunek kształci inżynierów technologów żywności odznaczających się pogłębioną wiedzą w zakresie technologii produktów roślinnych i zwierzęcych, uwzględniającą odmienną specyfikę danej produkcji.
Kierunek umożliwia nabycie umiejętności oceny jakości surowców i produktów oraz zapoznanie się i zrozumienie przemian zachodzących w żywności podczas przetwarzania i utrwalania czy obróbki gastronomicznej. Studenci pogłębiają wiedzę na temat funkcjonowania układów pokarmowego oraz zasad racjonalnego żywienia wraz z układaniem jadłospisów i diet w zależności od stanu fizjologicznego człowieka.
Umiejętności praktyczne absolwenci nabywają w laboratoriach Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii (ogólna technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, mikrobiologia żywności, biochemia, technologie owocowo-warzywne, technologie produktów zbożowych, technologie produktów ziemniaczanych, cukrowniczych i oleistych, żywienie człowieka, przechowalnictwo, biotechnologia żywności i in.), Technologii i Inżynierii Chemicznej (inżynieria procesowa, grafika inżynierska, analityka chemiczna, chemia żywności, maszyno­znawstwo przetwórstwa spożywczego, projektowanie zakładów przetwórstwa spożywczego) oraz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (technologie produktów drobiowych, technologie mleczarskie, technologie produktów mięsnych), jak również podczas praktyk zawodowych odbywanych w regionalnych i zagranicznych zakładach przetwórstwa spożywczego.
W roku 2013 kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.