BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia

Kształcenie na kierunku Biotechnologia rozpoczęło się w roku akademickim 1997/1998. Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2006 i 2011, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studiując Biotechnologię możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • bio­technologia stosowana
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej
W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Hodowli i Biologii Zwierząt.

Studia inżynierskie przygotują Cię m. in. do:

  • stosowania technik biotechnologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • pracy w laboratoriach analitycznych i badawczych, przed­siębiorstwach biotechnologicznych lub stosujących metody biotechnologiczne,
  • prowadzenia procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym i ochronie środowiska.

 

Studia magisterskie przygotują Cię m. in. do:

  • projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych,
  • projektowania i prowadzenia doświadczeń w zakresie biotechnologii,
  • pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych,
  • czynnego udziału w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działaniach na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii.

Jeśli chciałbyś dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i realizować projekty badawcze możesz dołączyć do Koła Naukowego Biotechnologii BioX. Koło organizuje coroczną konferencję „Biotechnologia: dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim”, mającą na celu prezentacje prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia.

Zapraszamy także do czynnego zaangażowania się w działalność Studenckiego Koła Naukowego ExPlant.