ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU


Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu to najmłodszy kierunek studiów na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii naszego Uniwersytetu. Pierwsi słuchacze tego kierunku rozpoczęli naukę w roku akademickim 2011/2012. Wyborowi studentów pozostawiamy kształcenie specjalis­tyczne – w zakresie Architektury krajobrazu otwartego oraz Ochrony i zagospodarowania krajobrazu. Studia na kierunku realizowane są jako 3,5-letnie (I stopnia), stacjonarne, na profilu ogólnoakademickim. Po ukończeniu studiów słuchacze zdobywają tytuł zawodowy inżyniera.

Kształcenie w zakresie architektury kraj­obrazu jest wieloaspektowe, dlatego absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Dzięki temu, w pracy zawodowej ma umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu, zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych i wyceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, projektowania, kierowania, nadzoru i zarządzania budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Oczekują na niego jednostki odpowiedzialne za kształtowanie obiektów architektury krajobrazu, takie jak firmy projektujące, realizujące i pielęgnujące tereny zieleni oraz w jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy posiada właściwą bazę dydaktyczną, by sprostać potrzebom tak wielokierunkowego kształcenia studentów. Poza pracownikami naukowymi Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, którzy tworzą podstawową grupę specjalistów kształcących kierunku, wykładowcami są też naukowcy z Wydziałów: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Inżynierii Mechanicznej. W zakresie kształcenia praktycznego, z Uniwersytetem współpracuje duża grupa lokalnych przedsiębiorstw z branży kształtowania terenów zieleni. W procesie dydaktycznym wspomagają nas Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Myślęcinku oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, na terenie kampusu uniwersyteckiego we Fordonie powstaje ogród dendrologiczny, jako zaplecze dydaktyczne dla nauczania wiedzy o roślinności trwałej, dostępny nie tylko dla studentów, ale i wszystkich zainteresowanych bogactwem przyrodniczym terenów zieleni.