PRACOWNIA MELIORACJI I AGROMETEOROLOGII


Pracownia Melioracji i Agrometeorologii
Adres: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel.: (52) 374 9580
e-mail: melior@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9537, e-mail: zarski@utp.edu.pl

Prof dr hab. inż. Stanisław Rolbiecki
tel.: (52) 374 9580, e-mail: rolbs@utp.edu.pl

Dr hab. inż. Roman Rolbiecki, profesor uczelni
tel.: (52) 374 9547, e-mail: rolbr@utp.edu.pl


Profesor emerytowany:

Prof. dr hab. inż. Czesław Rzekanowski
e-mail: czeslaw.rzekanowski@gmail.com

Adiunkci:

Dr inż. Stanisław Dudek
tel.: (52) 374 9584, e-mail: dudek@utp.edu.pl

Dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska
tel.: (52) 374 9516, e-mail: rkusmier@utp.edu.pl

Asystent:

Mgr inż. Ariel Łangowski
e-mail: arilan000@utp.edu.pl

Zdjęcie pracowników PMiA

Historia

Początki Katedry sięgają roku 1970, w którym powstał Zespół Melioracji i Agrometeorologii, przekształcony w 1974 roku w samodzielną jednostkę organizacyjną ówczesnego Instytutu Rolniczego nowo powstałej Akademii Techniczno-Rolniczej - Zakład Melioracji i Agrometeorologii. W 1985 roku, po połączeniu z Pracownią Łąkarstwa, powstała Katedra Melioracji i Użytków Zielonych. Od 1996 roku, po wyłączeniu z jej struktury Zakładu Łąkarstwa, przyjęła nazwę Katedry Melioracji i Agrometeorologii. W 2014 roku do Katedry ponownie włączono Pracownię Łąkarstwa.
Organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry (do 1993 roku) był prof. dr hab. inż. Stanisław Grabarczyk, doktor honoris causa. Funkcję kierownika Katedry pełnił ponadto prof. dr hab. inż. Czesław Rzekanowski w latach 1993-2008 oraz prof. dr hab. inż. Jacek Żarski (od 2009 roku).
W 1996 r. prof. Stanisław Grabarczyk otrzymał jako pierwszy w Bydgoszczy najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa Akademii Techniczno-Rolniczej. Czterech pracowników Katedry uzyskało tytuł naukowy profesora oraz stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych. Profesorowie Katedry byli promotorami w 18 zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk rolniczych przewodach doktorskich. W latach 2012-2019 pracownicy Katedry wypromowali 290 inżynierów i magistrów inżynierów na kierunkach studiów rolnictwo, ochrona środowiska oraz architektura krajobrazu. W całej historii, w Katedrze wypromowano ogółem ponad 700 osób, głównie magistrów inżynierów rolnictwa.


Tytuły naukowe profesora

1980 Stanisław Grabarczyk

1998 Czesław Rzekanowski

2002 Jacek Żarski

2014 Stanisław Rolbiecki


Przewody i postępowania habilitacyjne

1990 Czesław Rzekanowski

1993 Jacek Żarski

2003 Stanisław Rolbiecki

2013 Roman Rolbiecki (postępowanie na SGGW Warszawa)Przewody doktorskie

1978 Czesław Rzekanowski (promotor: prof. S. Grabarczyk)

1987 Roman Łyszczarz (promotor: prof. S. Grabarczyk)

1989 Romuald Dembek (promotor: prof. S. Grabarczyk)

1989 Jacek Żarski (promotor: prof. S. Grabarczyk)

1992 Stanisław Dudek (promotor: prof. S. Grabarczyk)

1995 Stanisław Rolbiecki (promotor: prof. Cz. Rzekanowski)

2001 Bogdan Grzelak (promotor: prof. J. Żarski)

2002 Roman Rolbiecki (promotor: prof. Cz. Rzekanowski)

2005 Krystyna Marynowska (promotor: prof. Cz. Rzekanowski)

2005 Zofia Stypczyńska (promotor: prof. J. Żarski)

2006 Renata Kuśmierek (promotor: prof. J. Żarski)

2013 Piotr Czop (promotor: prof. S. Rolbiecki)

2013 Witold Ossowski (promotor: prof. S. Rolbiecki)

2014 Mariusz Musiał (promotor: prof. S. Rolbiecki)

2016 Katarzyna Januszewska-Klapa (promotor: prof. J. Żarski)

2018 Edward Łaszyca (promotor: prof. J. Żarski)

2019 Berenika Weltrowska-Medzińska (promotor: prof. S. Rolbiecki)

2019 Sławomir Sositko (promotor: dr hab. R. Rolbiecki)

Problematyka naukowo - badawcza


Główne kierunki działalności naukowej:

 • Ocena możliwości produkcyjnych gleb bardzo lekkich w warunkach nawadniania
 • Określanie efektów produkcyjnych, przyrodniczych i ekonomicznych zastosowania nawodnień ciśnieniowych w uprawie roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę
 • Doskonalenie techniki nawadniania roślin uprawnych i ogrodniczych oraz metod sterowania nawadnianiem
 • Wyznaczanie potrzeb i niedoborów wodnych oraz opadowych roślin uprawnych
 • Zastosowanie wodooszczędnych systemów nawodnieniowych i fertygacji w uprawie wybranych roślin polowych, ogrodniczych oraz w szkółkach zadrzewieniowych
 • Prognozowanie i programowanie nawodnień ciśnieniowych
 • Ocena zależności plonowania roślin uprawnych od warunków meteorologicznych,
 • Określanie klimatycznego ryzyka uprawy roślin w województwie kujawsko-pomorskim
 • Bonitacja agroklimatu regionu dla potrzeb praktyki rolniczej wraz z oceną zmian klimatycznych
 • Ocena miejskiej wyspy ciepła na przykładzie Bydgoszczy
 • Proekologiczne aspekty gospodarki wodnej w zlewni rolniczej

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 2009-2012 Ocena celowości stosowania deszczowania w technologii uprawy jęczmienia browarnego (grant MNiSzW/NCN)
 • 2010-2013 Zastosowanie wodooszczędnych systemów nawodnieniowych i fertygacji w uprawie roślin (badania statutowe)
 • 2014-2016 Ocena potrzeb i efektów nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę (badania statutowe)

Publikacje pracowników


2009

 1. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Malczyk P., 2009. Impact of chosen bare root nursery practices on white birch seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud. Vol. 18, 6, 1013-1020.
 2. Rolbiecki St., Rzekanowski C., Rolbiecki R., 2009. Ocena potrzeb i efektów nawadniania ziemniaka średnio wczesnego w okolicy Bydgoszczy w latach 2005-2007. Acta Agrophysica, 13(2), 463-472.
 3. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P., 2009. Wpływ nawadniania kroplowego i sposobu produkcji rozsady na plonowanie kawona (Citrullus vulgaris) uprawianego na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 79-90.
 4. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., 2009. Wstępne badania nad wpływem wybranych zabiegów ulepszających na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej oraz występowanie roztoczy (Acari) glebowych w szkółce leśnej w warunkach nawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 155-166.
 5. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Hilszczańska D., 2009. Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej oraz właściwości biologiczne gleb w szkółce leśnej w warunkach mikrozraszania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 229-243.
 6. Pińska M., Wojdyła T., Rolbiecki S., Rzekanowski C., Rolbiecki R., 2009. Wpływ nawadniania uzupełniającego i nawożenia azotem na jakość wczesnych odmian ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 245-256.
 7. Wojdyła T., Pińska M., Rolbiecki S., Rzekanowski C., Rolbiecki R., 2009. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na wielkość strat podczas przechowywania bulw wczesnych odmian ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 257-266.
 8. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., 2009. Wpływ nawadniania kroplowego na występowanie owadów w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  3, 159-166.
 9. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Weltrowska-Medzińska B., 2009. Wpływ fertygacji kroplowej oraz okrywy foliowej w uprawie dyni olbrzymiej odmiany ‘Amazonka’ na występowanie owadów.  Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 219-228.
 10. Wojdyła T., Pińska M., Rolbiecki S., Rolbiecki R. 2009. Wpływ mikronawodnień na zawartość skrobi i cukrów w bulwach wybranych odmian ziemniaków po zbiorach i przechowywaniu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 293-302.
 11. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Podsiadło C., 2009. Comparison of ‘Jagna’ true millet response to sprinkler irrigation and nitrogen fertilization under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, XVIII, 1(43), 23-31.
 12. Klimek A., Rolbiecki S., Długosz J., Stypczyńska Z. 2009. Roślinność, wybrane właściwości gleby i roztocze (Acari) we wstępnej fazie sukcesji leśnej na rekultywowanym terenie popoligonowym Bydgoszcz-Jachcice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 167-181.
 13. Lemańczyk G., Rolbiecki S. 2009. Wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na zdrowotność prosa odmiany ‘Gierczyckie’ na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 279-292.
 14. Rzekanowski C. 2009. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 19-27.
 15. Żarski J., 2009. Efekty nawadniania roślin zbożowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 29-42.
 16. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2009. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia browarnego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 69-78.
 17. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., 2009. Klasyfikacja okresów posusznych na podstawie bilansu wody łatwo dostępnej w glebie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 109-117.
 18. Żarski J., Dudek S., 2009. Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 141-149.
 19. Dudek S., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2009. Reakcja  kukurydzy na nawadnianie w świetle wyników wieloletniego eksperymentu polowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 167-174.
 20. Grzelak B., Żarski J., 2009. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na plonowanie dwóch odmian kukurydzy na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  6, 141-149.
 21. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Banaszewska D., 2009. Charakterystyka okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy w latach 1949-2008. Ekologia i Technika, Vol. XVII, 3, 120-126.
 22. Kuśmierek-Tomaszewska R., 2009. Porównanie wyników pomiarów opadów atmosferycznych wykonywanych standardowym deszczomierzem Hellmanna i kolebkowym stacji automatycznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 85-95.
 23. Rolbiecki S. 2009. XVIII Krajowe Sympozjum Nawadniania Roślin nt.: Nawadnianie roślin w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – aspekty przyrodniczo-produkcyjne i techniczno-infrastrukturalne. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 3(422), 149-150.
 24. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Weltrowska-Medzińska B., 2009. Wpływ okrywania gleby czarną folią i fertygacji kroplowej dyni zwyczajnej ‘Miranda’ na występowanie owadów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 539, 419-424.
 25. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Klimek A., Podsiadło C. 2009. Porównanie wpływu nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost dwuletnich siewek sosny zwyczajnej i występowanie roztoczy glebowych w warunkach mikrozraszania w dwóch przyrodniczo-leśnych krainach Polski W: Garbacz J. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. III, 131-139.
 26. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2009. Changes of air temperature in Bydgoszcz area over the 60-year period 1949-2008. W: E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.) Understanding the Requirements for Development Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 297-303.
 27. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., 2009. Characteristics of occurrence of growing season frosts in the Bydgoszcz region. W: E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.) Understanding the Requirements for Development Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 141-152.
 28. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., 2009. Influence of chosen amelioration practices on the seedling growth of selected forest tree species and soil mites (Acari). W: E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.) Understanding the Requirements for Development Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 241-253.
 29. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Rolbiecki S., 2009. Effect of sprinkling irrigation and varied nitrogen fertilisation of millet on occurrence of insects. W: E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.) Understanding the Requirements for Development Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 37-47
 30. Klimek A., Rolbiecki S., 2009. Soil mites (Acari) on plantations of chokeberry and black currant under microirrigation. Biological Lett., 46(2), 89-96.
 31. Lamparski R., Piesik D., Rolbiecki R., 2009. Wpływ nawadniania kroplowego kawona (Citrullus lanatus) uprawianego z rozsady traktowanej różnymi barwami światła na występowanie owadów. Progress in Plant Protection, 49(4), 2017-2021.

 

2010

 1. Rzekanowski C., 2010. Perspektywy rozwoju nawodnień w Polsce. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 222, 55-58.
 2. Rzekanowski C., Rolbiecki S., Rolbiecki R., 2010. Wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na plon ziemniaka wczesnego odmiany Orlik na glebie kompleksu żytniego słabego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 548, 501-511.
 3. Rolbiecki S., Musiał. M.,  Fórmaniak A., Ryterska H., 2010. Próba porównania potrzeb nawadniania szkółek leśnych w latach 2000-2009 w okolicach Bydgoszcz, Chojnic i Torunia. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, 14, 23-30.
 4. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., Fórmaniak A., Ryterska H., 2010. Wstępne badania nad oddziaływaniem wybranych zabiegów rewitalizacyjnych na wzrost dwuletnich siewek sosny zwyczajnej oraz występowanie roztoczy (Acari) glebowych w szkółce leśnej Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, 13, 51-62.
 5. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2010. Tendencje zmian temperatury powietrza w okolicy Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, 2, 131-141.
 6. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., 2010. Charakterystyka miejskiej wyspy ciepła na przykładzie Bydgoszczy. Ekologia i Technika, 4, 180-185.
 7. Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S., Żarski J., 2010. Porównanie warunków biotermicznych w obszarze miejskim i pozamiejskim (na przykładzie Bydgoszczy). Ekologia i Technika, 5, 251-258.
 8. Treder W., Wójcik K., Żarski J., 2010. Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 18, 143-153.
 9. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., Fórmaniak A., Ryterska H., 2010. Wpływ siewek ściółkowanej brzozy brodawkowatej i sosny zwyczajnej w warunkach nawodnień w szkółce leśnej Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice. W: Garbacz J. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska BTN, 4, 237-246.
 10. Rolbiecki S., Musiał M., Ryterska H., Fórmaniak A., 2010. Próba oceny potrzeb nawadniania szkółki leśnej na glebie piaszczystej w okolicy Bydgoszczy w latach 2000-2009. W: Garbacz J. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska BTN, 4, 211-218.
 11. Rolbiecki S., Fórmaniak A., Musiał M., Ryterska H., 2010. Porównanie potrzeb nawadniania szkółek leśnych w rejonie Chojnic i Torunia w latach 2000-2009. W: Garbacz J. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska BTN, 4, 219-225.
 12. Rolbiecki S., Ryterska H., Musiał M., Fórmaniak A., 2010. Próba oceny potrzeb nawodnieniowych wybranych gatunków drzew w latach 1990-2009 na glebie lekkiej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. W: Garbacz J. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska BTN, 4, 227-236.
 13. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Pańka D., 2010. Occurence of Crioceris SPP. of ten European  asparagus cultivars on drip irrigation. Vegetable Crops Research Bulletin, 73, 99-106.
 14. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., 2010. Wpływ mikronawodnień wybranych odmian szparaga uprawianego na glebie bardzo lekkiej na występowanie poskrzypek. Progress in Plant Protection, 50(3), 1542-1546.

 

2011

 1. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S., 2011. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 51-63.
 2. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2011. Potrzeby deszczowania jęczmienia browarnego w zależności od rodzaju gleby. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 203-214.
 3. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2011. Potrzeby i efekty nawadniania ziemniaka na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 172-182.
 4. Żarski J., Błażewicz J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Zembold-Guła A., 2011. Ocena celowości stosowania deszczowania w technologii uprawy jęczmienia browarnego – wstępne wyniki badań. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 229-239.
 5. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., 2011. Wpływ deszczowania i nawożenia azotowego na plonowanie rzepaku ozimego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 193-202.
 6. Dudek S., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2011. Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 119-126.
 7. Błażewicz J., Zembold-Guła A., Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2011. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w technologii uprawy jęczmienia browarnego na wydajność procesu słodowania – wstępne wyniki badań. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 109-117.
 8. Żarski J., 2011. Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 29-37.
 9. Żarski J., Treder W., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2011. Ustalanie terminów nawadniania na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 101-108.
 10. Klimek A., Rolbiecki S., 2011. Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i występowanie roztoczy (Acari) glebowych na rekultywowanym terenie popoligonowym w Nadleśnictwie Żołędowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 249-262.
 11. Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R., Długosz J., 2011. Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek sosny zwyczajnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 299-311.
 12. Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R., Długosz J., Kuss M., 2011. Wykorzystanie próchnicy leśnej do rewitalizacji gleby w rocznym cyklu produkcyjnym sadzonek brzozy brodawkowatej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 301-313.
 13. Rolbiecki St., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., Fórmaniak A., Ryterska H., 2011. Wpływ ściółkowania ektopróchnicą na wzrost siewek brzozy brodawkowatej oraz na występowanie roztoczy glebowych w warunkach nawodnień w szkółce leśnej Bielawy. Ekologia i Technika, XIX(2), 73-80.
 14. Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R., Hilszczańska D., 2011. Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb. Leśne Prace Badawcze, 72(3), 233-239.
 15. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., 2011. Wpływ mikronawodnień na występowanie poskrzypek w uprawie szparaga na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  5, 167-174.
 16. Rolbiecki R., Rolbiecki St., Piszczek P., 2011. Plonowanie trzech odmian sałaty rzymskiej na glebie bardzo lekkiej w warunkach fertygacji kroplowej azotem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 205-209.
 17. Rolbiecki R., Rolbiecki St., Piszczek P., 2011. Plonowanie kawona odmiany ‘Bingo’ na glebie bardzo lekkiej zależnie od fertygacji azotem systemem nawodnień kroplowych i sposobu produkcji rozsady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 147-154.
 18. Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R., Długosz J., Kuss M., 2011. Wykorzystanie próchnicy leśnej do rewitalizacji gleby w rocznym cyklu produkcyjnym sadzonek sosny zwyczajnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 175-186.
 19. Rolbiecki R., Rolbiecki St., Podsiadło C., 2011. Porównanie reakcji dyni zwyczajnej odmiany ’Danka’ na nawadnianie kroplowe w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 127-135.
 20. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., 2011. Wpływ stosowania fertygacji podpowierzchniowej azotem wybranych odmian szparaga na występowanie poskrzypek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 137-145.
 21. Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P., 2011. Effects of organic fertilization and mulching under micro-sprinkler irrigation on growth and mycorrhizal colonization of European larch seedlings, and occurrence of soil mites. Polish J. of Environ. Stud. 5(20), 1211-1219.
 22. Rolbiecki St., Klimek A., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M., 2011. Wstępne badania nad wykorzystaniem kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek buka zwyczajnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, 219-243.
 23. Figas A., Rolbiecki R., Tomaszewska-Sowa M., 2011. Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum l.) uprawianego na glebie bardzo lekkiej z sadzonek uzyskanych w wyniku mikrorozmnażania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, 245-253.
 24. Rolbiecki R., Rolbiecki St., Senyigit U., 2011. Comparison of watermelon yields under conditions of drip irrigation connected with nitrogen fertigation in vicinities of Bydgoszcz (Poland) and Cukurova (Turkey). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 127-134.
 25. Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Dudek S., 2011. Ocena przydatności automatycznej stacji pomiarowej do sterowania nawadnianiem. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 561, 99-107.
 26. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Hilszczańska D., 2011. Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania ektopróchnicą na wzrost dwuletnich siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i aktywność biologiczną gleb w warunkach mikrodeszczowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 561, 147-158.
 27. Żarski J., 2011. XIX Krajowe Sympozjum Nawadniania Roślin. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 4, 197-198.
 28. Rzekanowski C., Rolbiecki S., Rolbiecki R., 2011: Produktywność wody i azotu w uprawie nawadnianego ziemniaka wczesnego na glebie lekkiej w rejonie Bydgoszczy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 561, 159-169.
 29. Klimek A., Rolbiecki S., 2011. Wpływ wybranych zabiegów melioracyjnych na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i aktywność biologiczną gleb w szkółkach leśnych. W: Kamiński B., Klimek A., Wesoły W. (red.). Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 5, 78-95.

 

2012

 1. Żarski J., 2012. Tendencje zmian agroklimatu rejonu Bydgoszczy w latach 1981-2010. W: Bieliński M. (red.) Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi 2002-2012. BTN Bydgoszcz, 85-103.
 2. Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S., 2012. Tendencje zmian termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/I,  7-17.
 3. Dudek S., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2012:  Tendencje zmian występowania przymrozków przygruntowych w rejonie Bydgoszczy. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2(38), 93-106.
 4. Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Dudek S., 2012. Meteorological automated weather station data application for plant water requirements estimation. Computers and Electronics in Agriculture, 88, 44-51.
 5. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P., 2012. The effect of nursery measures on mycorrhizal colonisation of Scots pine and occurrence of soil mites. Scientific Research and Essays, 7(27), 2380-2389.
 6. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Czop P., 2012. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na plonowanie cebuli odmiany ‘Kutnowska’ uprawianej na glebie piaszczystej w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/I,  183-189.
 7. Rolbiecki R., Rolbiecki S., 2012. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d’etampes’ uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/I,  191-197.
 8. Bojar W., Żarski J., Verburg R., Brouwer F., 2012. Circumstances of climatic changes impacts on agricultural production taking attention regional characteristics. Studies&Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, No.61, 29-45.

 

2013

 1. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., 2013. Effect of irrigation and organic fertilization on oribatid mites (Acari, Oribatida) in forest nursery. Scientific Research and Essays, 8(5), 227-237.
 2. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Błażewicz J., Zembold-Guła A., 2013. Ocena wpływu deszczowania i nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu dwóch odmian jęczmienia browarnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  nr 2/I, 77-92.
 3. Rzekanowski C., Rolbiecki S., Rolbiecki R., 2013. Rola deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem w kształtowaniu plonu ziemniaka wczesnego odmiany ‘Dorota’ na glebie lekkiej w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  nr 2/I, 31-41.
 4. Rolbiecki R., 2013. Ocena potrzeb i efektów mikronawodnień szparaga (Asparagus officinalis L.) na obszarze szczególnie deficytowym w wodę. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Rozprawy nr 162, ss.103.
 5. Jeske M., Ossowski W., Pańka D., Rolbiecki S., 2013. Wpływ sposobu nawadniania ziemniaka na porażenie bulw przez patogeny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 5-11.
 6. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P., 2013. Ocena potrzeb i efektów deszczowania bobiku w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 25-35.
 7. Durau B., Żarski J., 2013. Niedobory opadów atmosferycznych w uprawie kapusty głowiastej białej i marchwi w rejonie Bydgoszczy w latach 1981-2010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 37-49.
 8. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P., 2013. Ocena potrzeb i efektów deszczowania rzepaku ozimego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 51-62.
 9. Łaszyca E., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2013. Ocena warunków termicznych w rejonie Bydgoszczy na przykładzie stacji Lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 73-87.
 10. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Januszewska-Klapa K., 2013. Ocena potrzeb i przewidywanych efektów deszczowania zbóż jarych w regionie kujawsko-pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 97-107.
 11. Kuśmierek-Tomaszewska, Żarski J., Dudek S., 2013. Porównanie średniej dobowej temperatury powietrza obliczonej na podstawie różnych procedur pomiarowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 109-121.
 12. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Rolbiecki S., 2013. Wpływ nawadniania i nawożenia azotowego prosa odmiany ‘Gierczyckie’ na występowanie fitofagicznej entomofauny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 123-131.
 13. Ossowski W., Rolbiecki S., Wojdyła T., Wichrowska D., Rolbiecki R., 2013. Wpływ sposobów nawadniania na plonowanie ziemniaka średnio wczesnego uprawianego na glebie lekkiej w regionie pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, s. 133-145.
 14. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Rolbiecki R., Rolbiecki S., 2013. Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej. Annual Set The Environment Protection, vol. 15, s. 2185-2203.
 15. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M., 2013. Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w uprawie szkółkarskiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.). Annual Set The Environment Protection, vol. 15, s. 2811-2828.
 16. Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Dudek S., Januszewska-Klapa K., 2013. Evaluation of needs and expected effects of sprinkler irrigation in potato cultivated in the Kujawsko-Pomorskie region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 1/III, 67-76.
 17. Klimek A., Chachaj B., Rolbiecki S., Błachowicz K., 2013. Oribatid mites (acari, oribatida) on plantations of chokeberry and blackcurrant under microirrigation. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 1/III, 55-65.
 18. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Kowalska A., 2013. Porównanie wpływu ściółkowania ektopróchnicą i sterowanej mikoryzacji na rośliny oraz roztocze (Acari) w kontenerowej produkcji sadzonek sosny zwyczajnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/I, s. 37-50.
 19. Klimek A., Rolbiecki S., Długosz J., 2013. Wybrane efekty rewitalizacji terenu popoligonowego w Nadleśnictwie Żołędowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/I, s. 147-161.
 20. Kuśmierek-Tomaszewska R., Ropuszyński P., 2013: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Przegląd Geofizyczny, LVIII, z. 1-2, 115-117.
 21. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Januszewska-Klapa K., 2013: Potrzeby i efekty nawadniania kukurydzy uprawianej na ziarno w regionie kujawsko-pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/IV, s. 77-90.
 22. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Piszczek P., Knapowski T., Ptach W., Sositko S., 2013: Porównanie plonowania trzech odmian sałaty rzymskiej w uprawie wiosennej i jesiennej na glebie bardzo lekkiej w warunkach fertygacji azotem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/IV, s. 325-335.
 23. Żarski J., 2013. Nawadnianie roślin. Format UTP, nr 3-4, s.38.
 24. Rzekanowski C., Żarski J., 2013: XX Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin. Materiały konferencyjne XX  Jubileuszowego Sympozjum Nawadniania Roślin, Bydgoszcz-Tleń, s.15-19.
 25. Rolbiecki S., 2013. O deszczowni Szczepkowskiego – 100 lat deszczowania roślin w regionie wielkopolsko-kujawskim. Materiały konferencyjne XX Jubileuszowego Sympozjum Nawadniania Roślin, Bydgoszcz-Tleń, 20-25.
 26. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M., Ryterska H. 2013. Badania nad wykorzystaniem kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy do wzbogacania gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek lipy drobnolistnej (Tilia Cordata Mill.). Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 12 (3), 113–122.
 27. Bojar W., Knopik L., Żarski J., 2013. Analiza wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin uprawnych w regionie kujawsko-pomorskim. Studia i Materiały PSZW, nr 64, s. 31-44.

 

2014

 1. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Knopik L., Żarski W., 2014. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/3/2014, s. 643-656.
 2. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., 2014. Ocena warunków termicznych w centrum Bydgoszczy na tle dzielnicy peryferyjnej Fordon i terenu zamiejskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/3/2014, s. 731-742.
 3. Bojar W., Knopik K., Żarski J., 2014. Integrated assessment of business crop productivity and profitability to use in food supply forecasting. Facce Macsur Reports, vol.3, Mid-term Scientific Conference, Sassari, April 01-04, ss.9
 4. Pańka D., Jeske M., Rolbiecki S., 2014. Nawadnianie ziemniaka a porażenie bulw przez niektóre choroby. Warzywa nr 7
 5. Kuśmierek-Tomaszewska R., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Dudek S., Żarski J., Keutgen A.J., 2014. Właściwości skrobi i wartość technologiczna ziemniaka w zależności od użyźniacza glebowego, nawadniania i przechowywania bulw. Journal of Elementology, vol.19, nr 2, suppl., 57-58
 6. Bojar W., Knopik L., Żarski J., Sławiński C., Baranowski P., Żarski W., 2014. Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland. Acta Agrophysica, 21(4), s. 415-431
 7. Rolbiecki S., Chmura K., 2014. Optimal precipitation for field-cultivated vegetables. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr IV/3/2014, s. 1397-1405
 8. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Wichrowska D., Wojdyła T., Ptach W., Chmura K., 2014. Effects of drip irrigation of summer squash cultivated on the light soil. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr IV/3/2014, s. 1467-1476
 9. Rolbiecki S., 2014. Some comments on Szczepkowski’s sprinkler irrigation machine and the early days of sprinkler irrigation of plants in the Wielkopolska and Kujawy region. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr IV/3/2014, s. 1343-1353
 10. Klimek A., Rolbiecki S., 2014. Moss mites (Acari: Oribatida) in soil rewitalizing: a chance for practical application in silviculture. Biological Lett., 51(2), 71-82.

 

2015

 1. Bojar W., Knopik K., Żarski J., 2015. Application of Markov chains approach for expecting extreme precipitation changes having impact on food supply. Facce Macsur Reports, vol.4, TradeM International Workshop 25-27 November 2014 at Hurdalsjøen Hotel, Norway, ss.20
 2. Rzekanowski C., Żarski J., 2015. Jubileuszowe XX Sympozjum Nawadniania Roślin – tematyka i historia. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 1, s. 47-51
 3. Żarski J., Dudek S., Grzelak B., Kuśmierek-Tomaszewska R., Rolbiecki R., Rolbiecki S., 2015. Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie kukurydzy na obszarze szczególnie deficytowym w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1/2015, s. 279-289
 4. Kledzik R., Kropkowski M., Rzekanowski Cz., Żarski J., 2015. Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1/2015, s. 291-303
 5. Kuśmierek-Tomaszewska R., Łaszyca E., Żarski J., Dudek S., 2015. Zmienność czasowa wilgotności względnej powietrza w okresie wegetacji w okolicy Bydgoszczy w latach 1985-2010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1/2015, s. 349-360
 6. Wszelaczyńska, E., Pobereżny, J., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R., Żarski, J. and Pawelzik, E. (2015), The effects of fertilizers, irrigation and storage on the properties of potato tubers and their constituent starches. Starch/Stärke, 67: 478–492. doi: 10.1002/star.201400196
 7. Żarski J., Błażewicz J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Geldarska A. 2015. Ocena efektywności deszczowania jęczmienia jarego w aspekcie poprawy przydatności słodowniczej ziarna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr III/1/2015, s. 593-602
 8. Dembek R., Żarski J., Łyszczarz R. 2015. Niedobory opadów na łąkach dwu- i trzykośnych w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  nr III/1/2015, s. 569-582
 9. Biniak-Pieróg M., Żyromski A., Rolbiecki R., Rolbiecki S. 2015. Dynamika wzrostu sosny zwyczajnej na gruncie porolnym w warunkach mulczowania w trzecim roku uprawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  nr III/1/2015, s. 613-623
 10. Klimek A., Chachaj B., Rolbiecki S., Sas-Paszt L., Treder W., Frąc M., Przybył M., Trzciński P. 2015. Colonization by mites (Acari) of Wood chips for use in mulching organic fruit crops. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, nr III/2/2015, s. 727-744
 11. Żyromski A., Biniak-Pieróg M., Rolbiecki S., Rolbiecki R. 2015. The variability of biometric parameters in the second year of cultivation of Scots pine on the post arable ground. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, nr III/2/2015, s. 769-778
 12. Figas A., Rolbiecki R., Tomaszewska-Sowa M. 2015. Influence of drip irrigation on the height of the Biennial cup plant (Silphium perfoliatum L.) from the micropropagation seedlings. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, nr III/2/2015, s. 779-786
 13. Rolbiecki S., Chmura K. 2015. Comparison of water needs of true millet in the region of Bydgoszcz and Wrocław. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, nr III/2/2015, s. 787-795
 14. Pańka D., Rolbiecki R., Musiał N., Jeske M. 2015. Susceptibility of microirrigated german asparagus cultivars to infection by pathogens. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, nr III/2/2015, s. 833-840
 15. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Kaźmierczak A., Porzych A., Michalska K., Szmidla H. 2015. Preliminary study on the effect of pine forest litter inoculum on the plant growth, mycorrhizal status, and the occurrence of mites (Acari) in the root clumps of white birch seedlings. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, nr III/2/2015, s. 841-851
 16. Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Dudek S. 2015. Wpływ rodzaju pokrycia podłoża na przestrzenne zróżnicowanie stresu cieplnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr IV/I/2015, 921-933
 17. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J. 2015. Ocena potrzeb i efektów nawodnień kroplowych ziemniaka średnio wczesnego ‘Oman’ na glebie bardzo lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 580, s. 121-130
 18. Bojar W., Knopik L., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2015. Integrated assessment of crop productivity based on the food supply forecasting. Agricultural Economics  - Czech, 61, 2015 (11), s. 502-510
 19. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S., Żarski J., Rzekanowski Cz., 2015. Requirements and effects of drip irrigation of mid-early potato on a very light soil in moderate climate. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 24(11b), s. 3895-3902
 20. Siwik-Ziomek A., Figas A., Rolbiecki R. 2015. Influence of irrigation on the sulphur content and soil enzymes activity under Silphium perfoliatum L. EJPAU 18 (3),# 03.
 21. Figas A., Siwik-Ziomek A., Rolbiecki R., Tomaszewska-Sowa M. 2015. Effect of irrigation on some growth parameter of cup plant and dehydrogenase activity in soil. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 47 (4), s. 279-288

 

2016

 1. Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R. 2016. Impact of ectohumus application in birch and pine nurseries on the presence of soil mites (Acari), Oribatida in particular. Folia Forestalia Polonica, series A, Vol. 58 (1), 20–30
 2. Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S. 2016. Trends of changes in climate risk of grain maize cultivation in the Bydgoszcz Region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. III/1/2016, s. 725-735
 3. Biniak-Pieróg M., Żyromski A., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Żyromski M., Żmuda R., 2016. Effect of thermal conditions and precipitation on growth rate of scots pine. Journal of Ecological Engineering, vol. 17, issue 5, s. 1-8
 4. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Figas A., Ptach W., Gackowski G.2016. Use of composted sludge and forest ectohumus to enrich soil in two- and three-year cultivation of common beech seedlings. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/1/2016, s. 1057-1069
 5. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Figas A., Ptach W., Gackowski G.2016. Use of composted sludge and forest ectohumus to enrich soil in two- and three-year cultivation of scots pine in a forest nursery. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/1/2016, s. 1117-1128
 6. Figas A., Sawilska A., Rolbiecki R., Tomaszewska-Sowa M., 2016. Morphological characteristics of achenes and fertility plants of cup plant (Silphium perfoliatum L.) obtained from micropropagation growing under irrigation. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/2/2016, s. 1363-1372
 7. Rolbiecki S., Piszczek P., 2016. Effect of the forecast climate change on the peach tree water requirements in the Bydgoszcz region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/3/2016, s. 1499-1508
 8. Rolbiecki S., Piszczek P., 2016. Effect of the forecast climate change on the sweet cherry tree water requirements in the Bydgoszcz region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/3/2016, s. 1559-1568
 9. Rolbiecki S., Piszczek P., 2016. Effect of the forecast climate change on the plum tree water requirements in the Bydgoszcz region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/3/2016, s. 1615-1624
 10. Rolbiecki S., Piszczek P., 2016. Effect of the forecast climate change on the apple tree water requirements in the Bydgoszcz region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/4/2016, s. 1745-1754
 11. Rolbiecki S., Piszczek P., 2016. Effect of the forecast climate change on the pear tree water requirements in the Bydgoszcz region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/4/2016, s. 1811-1819
 12. Rolbiecki S., Piszczek P., 2016. Effect of the forecast climate change on the grapevine water requirements in the Bydgoszcz region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/4/2016, s. 1847-1856

 

2017

 1. Kledzik R., Kropkowski M., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., 2017. Evaluation of economic efficiency of irrigation in corn for grain production in 2005-2016. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. II/1/2017, s. 587-598
 2. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski W., 2017. Effects of agricultural droughts in the province of Kujawsko-Pomorskie and possibilities of minimizing their impact. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. II/2/2017, s. 813-824
 3. Rolbiecki S., Piszczek P., Chmura K., 2017. Attempt at a comparison of the grapevine water requirements in the regions of Bydgoszcz and Wrocław. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. III/2/2017, s. 1157-1166
 4. Wichrowska D., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Figas A., Jagosz B., Ptach W., 2017. Influence of drip irrigation on nutritive value of winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’ after harvest and storage. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. III/2/2017, s. 1167-1175
 5. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Figas A., Wichrowska D., Jagosz B., Ptach W., 2017. The efficiency of drip fertigation in cultivation of winter squash ‘Gomez’ on the very light soil. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. III/2/2017, s. 1201-1211
 6. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Podsiadło C., Wichrowska D., Figas A., Jagosz B., Ptach W., 2017. Influence of drip irrigation on the yielding of summer squash ‘White Bush’ under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. III/2/2017, s. 1229-1240
 7. Rolbiecki S., Senyigit U., Treder W., Rolbiecki R., 2017. Comparison of apple tree water requirements in the Bydgoszcz (Poland) and Isparta (Turkey) regions. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. III/2/2017, s. 1251-1261
 8. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Knapowski T., Kozera W., 2017. Effect of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the yield and baking value of spring wheat grain. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. III/2/2017, s. 1275-1284
 9. Błażewicz J., Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., 2017. Influence of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on the quality of malt and wort from barley grains. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/1/2017, s. 1469-1481
 10. Wichrowska D., Wojdyła T., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Czop P., Jagosz B., Ptach W., 2017. Effect of nitrogen fertilisation on the marketable yield and nutritive value of onion. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 16(5), 125-133
 11. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Jagosz B., Biniak-Pieróg M., Żyromski A., 2017. Comparison of water needs and precipitation deficiency during the growing season of asparagus in the region of Bydgoszcz and Wroclaw. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, no. IV/3/2017, s. 1843-1854


2018

 1. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. 2018. Drip irrigation as a factor mitigating drought impact in corn cultivation in central Poland. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development, Bioeconomy challenges, Aleksandras Stulginskis University, 23-24 November 2017, s. 182-186
 2. Kuśmierek-Tomaszewska, Dudek S., Żarski J., 2018. Detection of change in drought frequency in Bydgoszcz region, central Poland. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development, Bioeconomy challenges, Aleksandras Stulginskis University, 23-24 November 2017, s. 652-656
 3. Ptach W., Łangowski A., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Jagosz B., Grybauskiene V., Kokoszewski M., 2018. The influence of irrigation on the growth of Paulownia trees at the first year of cultivation in a light soil. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development, Bioeconomy challenges, Aleksandras Stulginskis University, 23-24 November 2017, s. 763-768
 4. Rolbiecki S., Kokoszewski M., Gribauskiene V., Rolbiecki R., Jagosz B., Ptach W., Łangowski A., 2018. Effect of expected climate changes on the water needs of forest nursery in the region of central Poland. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development, Bioeconomy challenges, Aleksandras Stulginskis University, 23-24 November 2017, s. 786-792
 5. Rolbiecki R., Rolbiecka M., Rolbiecki S., Jagosz B., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M. 2018. Cost-effectiveness of postharvest drip irrigation of chosen North-American cultivars of asparagus grown for green spears in open field technology in the Central Poland. Proceedings of the 2018 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 49, Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018, pp. 71-76, DOI 10.22616/ESRD.2018.120.
 6. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Jagosz B., Ptach W., Figas A. 2018. Water needs of elderberry (Sambucus nigra) in first three years of growing in different regions of Poland. Proceedings of 17th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” 23-25.05.2018 Jelgava, LATVIA, pp. 733-737.
 7. Ptach W., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Grybauskiene V., Jagosz B. 2018. Influence of rear nozzle on sprinkler irrigation uniformity. Proceedings of 17th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” 23-25.05.2018 Jelgava, LATVIA, pp. 754-759.
 8. Senyigit U., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Figas A. Ptach W., 2018. Comparison of pear tree water needs in Isparta (Turkey) and Bydgoszcz (Poland) regions. Proceedings of 17th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” 23-25.05.2018 Jelgava, LATVIA, pp. 760-764.
 9. Hamidov A, Helming K, Bellocchi G, et al. Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case‐studies. Land Degradation Development, 2018;1–12. https://doi.org/10.1002/ldr.3006
 10. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Rolbiecki R., 2018. The use of the data bank in commune development planning in the Kuyavian-Pomeranian province. Proceedings of the 2018 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 47 Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018, pp. 196-202 DOI 10.22616/ESRD.2018.023
 11. Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S. 2018. Zmienność czasowa i przestrzenna susz w regionie Pomorza i Kujaw w okresie wzmożonych potrzeb wodnych kukurydzy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1/2018, s. 407-419
 12. Wichrowska D., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Jagosz B., Ptach W., Kazula M., Figas A. 2018. Concentrations of some chemical components in white asparagus spears depending on the cultivar and post-harvest irrigation treatments. Folia Horticulturae, 30(1), s. 147-154
 13. Rolbiecki S., Piszczek P., Chmura K., 2018. Porównanie potrzeb wodnych wiśni w rejonie Bydgoszczy i Wrocławia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1/2018, s. 349-360
 14. Rolbiecki S., 2018. O szacowaniu potrzeb wodnych drzew owocowych na podstawie temperatury powietrza. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1/2018, s. 393-406
 15. Rolbiecki S., Stachowski P., Ptach W., et al. 2018. Water Requirements of Bird Cherry (Padus avium Mill.). Rocznik Ochrony Środowiska, vol. 20, 145-162
 16. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Figas A., i in. 2018. Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanej mikoryzacji w nasadzeniu na gruncie porolnym oraz na aktywność enzymatyczną gleb. Rocznik Ochrony Środowiska, vol. 20, 1480-1497
 17. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R. 2018. Effects of Mulching with Forest Litter and Compost Made of Sewage Sludge on the Presence of Oribatida as Bioindicators of Soil Revitalization in Larch and Pine IN-Ground Forest Nurseries. Rocznik Ochrony Środowiska, vol. 20, 681-696
 18. Bojar W., Knopik L., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski W. 2018. Markov chain as a tool for forecasting daily precipitation in the vicinity of the city of Bydgoszcz, Poland. ITM Web of Conferences 23, 00003 (2018). XLVIII Seminar of Applied Mathematics. https://doi.org/10.1051/itmconf/20182300003
 19. Bojar W., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Żarski W. 2018. Statistical analysis of daily precipitation in the Bydgoszcz region. ITM Web of Conferences 23, 00004 (2018). XLVIII Seminar of Applied Mathematics. https://doi.org/10.1051/itmconf/20182300004
 20. Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S., Żarski J., Januszewska-Klapa K. 2018. Temporal variability of drought in field crops in the Region of Kujawsko-Pomorskie, Poland. Research for Rural Development, vol. 2, 62-68, DOI: 10.22616/rrd.24.2018.052. Conference: 24th Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development, Latvia Univ Life Sci & Technologies, Jelgava LATVIA May 16-18, 2018
 21. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J. 2018. Forecasting production effects of irrigated faba bean (Vicia faba var. minor) depending on drought levels. Research for Rural Development, vol. 2, 77-82, DOI: 10.22616/rrd.24.2018.054. Conference: 24th Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development, Latvia Univ Life Sci & Technologies, Jelgava LATVIA May 16-18, 2018


2019

 1. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Jagosz B., et al., 2019. Water Needs of the Ash-Leaved Maple (Acer negundo L.) at the Period over Three Years after Reclamation in Different Regions of Poland. Journal of Ecological Engineering, vol. 20, 4, 69-75.
 2. Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S., Kropkowski M., Kledzik R., 2019. Identifying climatic risk to soybean cultivation in the transitional type of moderate climate in Central Poland. Journal of Central European Agriculture, vol. 20(1), 143-156.
 3. Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S. 2019. Needs and Effects of Use Sprinkler Irrigation Systems in Crops Production in Central Poland on the Example of Spring Malting Barley (Hordeum vulgare L.). In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham, 46-52.
 4. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Jagosz B., Figas A., Ptach W., Stachowski P. 2019. Irrigation Effects of Red Beet as Affected by Rainfall in Different Regions of Poland. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham, 53-58.
 5. Senyigit U. et al. 2019. Comparison of Sweet Cherry Prunus avium L. Tree Water Requirements in the Regions of Isparta (Turkey) and Bydgoszcz (Poland). In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham, 217-224.
 6. Rolbiecki S. et al. 2019. Water Needs of Black Locust Robinia pseudoacacia L. in the First Three Years of Growing in the Reclamation Plantings in Poland. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham, 234-242.
 7. Rolbiecki S. et al. 2019. The Water Needs of Grapevines in the Different Regions of Poland. Journal of Ecological Engineering, vol. 20, 7, 222-232.
 8. Jagosz B., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Figas A., Ptach W. 2019. Effect of sprinkler irrigation on yield increasing of carrot roots obtained in cultivation on light soil in different regions of Poland. Proceedings of 18th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” 22-24.05.2018 Jelgava, LATVIA, pp. 1135-1139.
 9. Figas A., Jagosz B., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Ptach W. 2019. Effect of the predicted climate changes on the water needs of cauliflower cultivated in the central Poland. Proceedings of 18th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” 22-24.05.2018 Jelgava, LATVIA, pp. 1162-1167.
 10. Łangowski A., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Ptach W., Wróbel P. 2019. Effect of sprinkler irrigation on growth of Paulownia Shan Tong trees at first two years of cultivation in light soil. Proceedings of 18th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” 22-24.05.2018 Jelgava, LATVIA, pp. 619-624.
 11. Rolbiecki R., Rolbiecka M., Rolbiecki S., Jagosz B., Łangowski A. 2019. Cost-effectiveness of sprinkler irrigation of chosen early cultivars of potato grown on very light soil in central Poland. Proceedings of 18th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” 22-24.05.2018 Jelgava, LATVIA, pp. 1864-1869.

Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii