PRACOWNIA BOTANIKI, EKOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Biologii i Ochrony Roślin
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Adres: ul. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. E,
85-796 Bydgoszcz

Pracownicy Pracowni

dr hab. inż. Anna Katarzyna Sawilska - Kierownik Pracowni
bud. 2.5, I piętro, pokój 222-223
tel.:+48 52 340 81 54; fax +48 52 340 80 29,
e-mail: anna.sawilska@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

 

Adiunkci:

dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński
bud. 2.5, I piętro, pokój 218
tel.: (52) 340 8370, e-mail: krzysztof.gesinski@utp.edu.pl

dr Bogna Paczuska
bud. 2.5, I piętro, pokój 220
e-mail: bogna.paczuska@utp.edu.pl

dr inż. Tomasz Stosik
bud. 2.5, I piętro, pokój 220
e-mail:tomasz.stosik@utp.edu.pl

dr inż. Zofia Stypczyńska
bud. 2.5, I piętro, pokój 219
tel.: (52) 340 8073, e-mail: zofia.stypczynska@utp.edu.pl

 

Historia

W roku 1969 powstał Oddział Katedry Botaniki WSR w Poznaniu, kierowany do 1981 roku, przy kolejnych przekształceniach organizacyjnych w Zespół i Zakład, przez dr inż. Franciszka Klimasa. W latach 1981-1998 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Eugeniusz R. Śpiewakowski. W latach 1998-2002 zespołem kierował prof. dr hab. Józej Misiewicz. Od 2002 roku kierownikiem zespołu jest dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak.

Problematyka naukowo - badawcza

 • opracowanie agrotechniki uprawy polowej kocanek piaskowych i szczodraka krokoszowatego w celu uzyskania standaryzowanego surowca zielarskiego,
 • doskonalenie agrotechniki komosy ryżowej,
 • wykorzystanie nasion komosy ryżowej w kreowaniu produktów piekarniczych o zwiększonej wartości prozdrowotnej,
 • badania uwarunkowań rozwoju systemów korzeniowych traw,
 • badania nad stanem zachowania cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów architektury krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych,
 • badania zbiorowisk glonów w zbiornikach wodnych różnego pochodzenia,
 • ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków Natura 2000 w rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • opracowanie zasad użytkowania siedlisk zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi i wymaganiami wybranych gatunków chronionych.

Oferta badawcza i naukowa

 • wprowadzanie do uprawy dzikich i/lub obcych gatunków roślin leczniczych,
 • ekspertyzy przyrodnicze siedlisk i gatunków roślin (kartowanie,określanie zasad ochrony),
 • szkolenia z zakresu ochrony przyrody w aspekcie zadań pakietów przyrodniczych Programów Rolnośrodowiskowych,
 • ekspertyzy z zakresu badań bioindykacyjnych glonów i porostów,
 • inwentaryzacje flory zabytkowych obiektów architektury krajobrazu

Aparatura badawcza

 • pełne oprzyrządowanie do pomiarów stanu flory w terenie oraz analiz studyjnych,
 • sortownik nasion,
 • oprogramowanie wspomagające proces badawczy i opracowanie wyników