PRACOWNIA GLEBOZNAWSTWA I BIOCHEMII


Pracownia Gleboznawstwa i Biochemii
Adres: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. (052) 374-95-03, fax (052) 374-95-05
e-mail: gleba@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

dr hab. inż. Hanna Jaworska, prof. uczelni - kierownik Pracowni  
tel.: (52) 374-9512, e-mail: hanna.jaworska@utp.edu.pl


Profesorowie

prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt
tel,: (52) 274957, e-mail: dabkowska@utp.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jacek Długosz
tel.: (52) 374-9512, e-mail: jacekd@utp.edu.pl

prof. dr hab. Jan Koper
tel.: (52) 374-9555, e-mail: koper@utp.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Kobierski, prof. uczelni
tel.: (52) 374-9551, e-mail: kobierski@utp.edu.pl

dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz, prof. uczelni
tel.: (52) 374-9555, e-mail:apiotr@utp.edu.pl

dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. uczelni
tel.: (52) 374-9556, e-mail: lemanowicz@utp.edu.pl

dr hab. inż. Agata Bartkowiak, prof. uczelni
tel.: (52) 374-9526, e-mail:bartkowiak@utp.edu.pl

dr hab. inż. Anetta Siwik –Ziomek, prof. uczelni
tel.: (52) 374-9576, e-mail: ziomek@utp.edu.pl 


Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Alicja Borowska - technik
tel.: (52) 374-9566, e-mail:alipys000@utp.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Klunek – technik
tel.: (52) 374-9503, e-mail: katarzyna.klunek@utp.edu.pl

mgr Magdalena Polkowska - technik
tel.: (52) 374-9566, e-mail: magdalena.polkowska@utp.edu.pl 

mgr inż. Magdalena Rydlewska – specjalista naukowo-techniczny
tel.: (52) 374-9528, e-mail: magryd@utp.edu.pl

 

Historia

Pracownia Gleboznawstwa i Biochemii została powołana w roku 2018, decyzją Senatu UTP, poprzez połączenie Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Zakładem Biochemii.

Katedra Gleboznawstwa funkcjonowała w strukturze ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej od roku 1968, a jej organizatorem i wieloletnim kierownikiem (do 1995 roku) był prof. dr hab. inż. Wojciech Cieśla. W latach 1995-2017 funkcję kierownika pełniła prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt. W roku 2003, jednostka przyjęła nazwę Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, a do jej struktury został włączony Zakład Biochemii. Kolejnym kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Jacek Długosz, funkcję tę pełnił w roku 2017. Wraz ze zmianą struktury Wydziału, Katedra w randze Pracowni, weszła w skład Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa, a jej Kierownikiem w styczniu 2018, została dr hab. inż. Hanna Jaworska prof. nadzw. UTP.

Katedra Biochemii rozpoczęła działalność w 1969 roku jako Oddział Katedry Biochemii WSR w Poznaniu. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był dr Karol Pech. Od 1987 do 1988 funkcje kierownika pełnił prof. dr hab. Bronisław Zachara. W latach 1988-1994 jednostka funkcjonowała jako Samodzielna Pracownia Biochemii ponownie kierowana przez dr Karola Pecha. W latach 1994-1998 jako Zakład została włączona w strukturę organizacyjną ówczesnej Katedry Gleboznawstwa. W latach 1998 -2003 funkcjonowała jako Katedra Biochemii, kierowana przez prof. dr hab. Jana Kopera. 

Problematyka naukowo - badawcza

Badania naukowe prowadzone w Pracowni Gleboznawstwa i Biochemii dostosowane są do potrzeb regionu i dotyczą agroekologicznych i agrotechnicznych uwarunkowań produkcyjności i wartości użytkowej gleb.

Główne badania skupiają się na następującej problematyce:

 • naturalna zmienność przestrzenna gleb i ich charakterystyka
 • właściwości fizykochemiczne oraz skład chemiczny i mineralogiczny gleb na tle ich genezy
 • fizykochemicznie aktywne składniki glebowe
 • chemia i fizykochemia gleb w aspekcie ich cech użytkowych oraz ochrony
 • wpływ działalności rolniczej oraz deformacji związanych z oddziaływaniem przemysłu na środowisko glebowe
 • pierwiastki śladowe i ich mobilność w glebach
 • metale ciężkie w glebach będących pod wpływem antropogenizacji
 • zanieczyszczenie i degradacja zasobów glebowych
 • rekultywacja gleb zdegradowanych
 • ilościowa ocena przestrzennej zmienności właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych  gleb i metodami GPS i geostatystycznymi
 • mineralogia gleb,
 • dynamika przemian biopierwiastków (fosforu i siarki) w różnych typach gleb w aspekcie czynników agrotechnicznych,
 • badanie mobilności fosforu i siarki w układzie gleba-roślina w różnych systemach uprawy,
 • badanie aktywności specyficznych enzymów glebowych jako wskaźnika ich żyzności i produktywności,
 • badanie węgla, azotu i fosforu biomasy oraz oddychania gleby jako wskaźników stanu mikrobiologicznego gleb,
 • oznaczanie parametrów aktywność biomasy mikrobiologicznej gleb pod wpływem zróżnicowanych czynników naturalnych i antropogenicznych,
 • ocena oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych na dynamikę aktywności enzymatycznej i zawartości biopierwiastków w glebach,

 

Granty badawcze

 1. Projekt badawczy finansowany przez NCN numer rejestracyjny projektu: N N 305 271640 numer umowy: 2716/B/P01/2011/40 „Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych między korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej”. Kierownik: dr hab. inż. M. Kobierski (2011-2014).
 2. Grant KBN 1588/P01/2007/32 „Zmienność czasowo-przestrzenna parametrów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i biochemicznych wybranych gleb uprawnych regionu Pomorza i Kujaw”, (2007 – 2010), Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP Bydgoszczy, udział w projekcie: Kierownik dr hab. Anna Piotrowska-Długosz (2007-2010).
 3. Grant KBN nr 0700/P06/2003/25 „Wpływ litogenezy, pedogenezy i antropogenezy na cechy użytkowe uprawnych gleb brunatnoziemnych wybranych mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego”.  Kierownik: dr hab. inż. M. Kobierski (2003-2005).
 4. Grant KBN nr 6PO611221 „ Wiązanie, mobilność i translokacja pierwiastków śladowych oraz aktywność enzymatyczna gleb intensywnie użytkowanych rolniczo”. Kierownik: prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt (2001-2004).
 5. Prof.  dr hab. inż. Jacek Długosz „Zróżnicowanie składu minerałów ilastych oraz ich przemiany w glebach wytworzonych z kwaśnej gliny lodowcowej Pojezierza Drawskiego”, Numer projektu badawczego N N305 053134, Numer umowy 0531/B/P01/2008/34, 25.04.2008 – 24.04.2011
 6. Prof.dr hab. inż. Jacek Długosz Wpływ procesu płowienia na skład mineralogiczny frakcji ilastej w glebach płowych wytworzonych z glin zwałowych (lodowcowych) różnego pochodzenia. Nr projektu 819/P06/97/12

Współpraca z gospodarką

 • Projekt z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Poddziałanie 2.3.3 Bony na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, pt.: „Wykonanie usługi opracowania doglebowego kondycjonera mineralno-organicznego z ekstraktem Ascophyllum nodosum” Finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.3 Bony na innowacje dla MŚP, Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz, prof. UTP (2017-2018) – w realizacji.
 • Projekt z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, pt.: Ocena oddziaływania na środowisko oraz projekt remediacji strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku k. Pakości”. Kierownik projektu: dr inż. Szymon Różański (2016-2017)
 • Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Europejskie Fundusze Strukturalne) przez Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” pod nazwą "Voucher badawczy", pt.: „Opracowanie nowatorskiej metody tworzenia cyfrowych map zasobności gleb oraz prototypu geoaplikacji optymalizacyjnej”. Kierownik projektu: dr inż. Szymon Różański (2014).
 • 3-miesięczny staż w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku k/Bydgoszczy w ramach programu „Naukowcy UTP dla gospodarki”, dr hab. inż. Hanna Jaworska (2011).
 • 6-miesięczny staż w ramach programu Staż Sukcesem Naukowca, którego organizatorem jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Poznaniu. Program stażu obejmował pomoc i konsultację naukową w zakresie rekultywacji gleby i oceny jej przydatności w planowanych inwestycjach w Bydgoszczy, dr hab. inż. Hanna Jaworska (2012/13).
 • Współudział w realizacji Kontraktu Terytorialnego Safe Foodmed w ramach LABORATORIUM NIEINWAZYJNEGO OZNACZANIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (2018)


Patenty

Patent 22345. 22.12. 2015-  P. Malczyk, M. Tomaszewska-Sowa, P.P. Wojewódzki, K. Bocian - Sposób powierzchniowego wyjaławiania nasion, z wykorzystaniem metalicznych cząsteczek srebra i miedzi w suspensji wodnej.

 

Oferta naukowo - badawcza

Pracownia Gleboznawstwa i Biochemii wykonuje badania, ekspertyzy i analizy zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i dyrektywami organizacji międzynarodowych, w zakresie:

 • wpływ emisji zanieczyszczeń na zmiany w środowisku przyrodniczym w rejonie zakładów przemysłowych
 • wykorzystanie odpadów do nawożenia, wapnowania i poprawy struktury gleb
 • wpływ pierwiastków i związków toksycznych na gleby i produkty rolne
 • skażenia gleby i produktów roślinnych substancjami toksycznymi różnego pochodzenia
 • orzecznictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i opinie w zakresie zanieczyszczenia, degradacji i ochrony gleb (uprawnienia biegłych w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, rzeczoznawcy w zakresie ochrony i rekultywacji gleb, gruntów i terenów zielonych)
 • nowe techniki analiz instrumentalnych oraz testowanie aparatury laboratoryjnej z zakresu analizy chemiczno-rolniczej i ochrony środowiska
 • wykonawstwo analogowych i numerycznych map glebowo-rolniczych i map zanieczyszczenia gleb
 • ocena cech morfologicznych gleb
 • ocena aktywności enzymatycznej w glebach,
 • oznaczanie parametrów określających zawartość oraz aktywność biomasy mikrobiologicznej gleb pod wpływem zróżnicowanych czynników naturalnych i antropogenicznych,
 • ocena składu całkowitego gleb (azot, węgiel organiczny, żelazo, glin, krzem, fosfor, siarka, potas, wapń, magnez)
 • analiza zawartości całkowitej i form przyswajalnych dla roślin pierwiastków śladowych (Cd, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Hg)
 • wyznaczanie potrzeb wapnowania i nawożenia (kwasowość hydrolityczna, pH w H2O, pH w 1 M KCl, przyswajalne makroelementy: fosfor, potas, magnez, siarka oraz przyswajalne mikroelementy: miedź, cynk, mangan, molibden)
 • ocena właściwości fizycznych gleb (gęstość właściwa, objętościowa, skład granulometryczny, lepkość, plastyczność, struktura, współczynnik infiltracji)
 • oznaczanie składu mineralogicznego gleb
 • analizy laboratoryjne roślin, wód, ścieków, substancji odpadowych i osadów ściekowych oraz nawozów
 • opracowywanie programów komputerowych do interpretacji wyników badań gleboznawczych
 • organizacja szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie gleboznawstwa, zanieczyszczenia, ochrony, degradacji i rekultywacji gleb i pozostałej tematyki badawczej Katedry
 • konsultacje i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń dotyczących metod oznaczania właściwości fizykochemicznych gleb i składu chemicznego roślin
 • opracowywanie nowych technologii dla przemysłu rolno-spożywczego zgodnych z wymaganiami norm ISO.

Dorobek publikacyjny pracowników Pracowni Gleboznawstwa i Biochemii


2017

Bartkowiak A, Lemanowicz J,
Hulisz P (2017) Ecological risk assessment of heavy metals in salt-affected soils in the Natura 2000 area (Ciechocinek, north-central Poland). Environmental Science and Pollution Research 24, 27175-27187 (IF 2.741, 30 pkt)

Bartkowiak A, Lemanowicz J, Breza-Boruta B (2017) Evaluation of the content of Zn, Cu, Ni, and Pb as well as the enzymatic activity of forest soils exposed to the effect of road traffic pollution. Environmental Science and Pollution Research 24, 30, 23893-23902 (IF 2.741, 30 pkt)

Bartkowiak A, Dabkowska-Naskręt H, Lemanowicz J, Siwik-Ziomek A (2017) Assessment of physicochemical and biochemical factors of urban street dust. Environment Protection Engineering 43, 3, 181-188 (IF 0.514, 15 pkt)

Dąbkowska-Naskręt H, Jaworska H, Bartkowiak A (2017) Available and potentially available zinc in arable black earths (gleyic chernozems) under conventional soil management. Environment Protection Engineering 43, 3, 181-188 (IF 0.514, 15 pkt)

Stypczyńska Z, Dziamski A, Jaworska H, Majtkowski W (2017) Content of selected macroelements in the aerial and underground biomass of plants from old stands of the genus Miscanthus. Journal of  Elementology, 22, 1, 115-125 (IF 0.641, 15 pkt)

Kobierski M, Bartkowiak A, Lemanowicz J, Piekarczyk M (2017) Impact of poultry manure fetilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant and Soil Environment 63, 12, 558-563

Piotrowska-Długosz A, Siwik-Ziomek A, Długosz J, Gozdowski D (2017) Spatio-temporal variability of soil sulfur content and arylsulfatase activity at a conventionally managed arable field. Geoderma 295, 107-118 (IF 4.036, 35 pkt)

Piotrowska-Długosz A, Długosz J  (2017) Spatio-temporal variability of soil beta-glucosidase activity at the arable field scale. Polish journal of Soil Science. 50(1):107-119 DOI: 10.17951/pjss/2017.50.1.107 (14 pkt)

Stanek M, Dabrowski J, Różański S, Janicki B, Długosz J (2017) Heavy metals bioaccumulation in tissues of spiny-cheek cryfish (Orconectes limosus) from Lake Gopło: effect of age and sex. Bulletin of environmental contamination and toxicity 98, 740-746 (IF 1.412, 20 pkt)

Różański S, Jaworska H, Matuszczak K, Nowak J (2017) Impact of highway traffic and the acoustic screen on the content and spatial distribution of heavy metals in soils. Environmental Science and Pollution Research 24, 14, 12778-12786 (IF 2.741, 30 pkt)

Szczepanek M, Wilczewski E, Siwik-Ziomek A (2017) Effect of a biostimulant on the accumulation of Mg in winter oilseed rape under different mineral fertilization doses. Journal of  Elementology, 22, 4, 1375-1385 (IF 0.641, 15 pkt)

Bartkowiak A, Lemanowicz J (2017) Effect of forest fire on changes in the content of total and available forms of selected heavy metals and catalase activity in soil. Soil Science Annual, 68, 3, 140-148 (14 pkt)

Klimek A, Gęsiński K, Gackowski G, Kobierski M (2017) Occurrence of oribatid mites (Acari: Oribatida) on the sites of a new species Hierochloë repens (Host) P.B. in Bydgoszcz area. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich IV, 2, 1713–1724 (10 pkt)

Kobierski M, Tomaszewska-Sowa M, Figas A, Gatz A, Sawilska AK (2017) Bioaccumulation of heavy metals in herbal plants from areas not exposed to heavy anthropopressure. Polish Journal of Soil Science XL, 1, 41-53

Murawska B, Kondratowicz-Maciejewska K, Spychaj-Fabisiak E, Różański S, Knapowski T, Rutkowska B (2017) The impact of long-term application of inorganic nitrogen fertilizers and manure on changes of selected properties of organic matter in sandy loam soil (Wpływ wieloletniego nawożenia azotem i obornikiem na zmiany wybranych właściwości materii organicznej gleby lekkiej). Journal of Central European Agriculture, 18, 3, 542-553 (14 pkt)

Murawska B, Spychaj-Fabisiak E, Kozera W, Knapowski T, Różański S, Rutkowska B, Szulc W (2017) Influence of sulphur and multi-component fertilizer application on the content of Cu, Zn and Mn in different types of soil under maize. (Wpływ siarki i nawozu wieloskładnikowego na zawartość Cu, Zn and Mn w różnych typach gleb spod kukurydzy). Journal of Central European Agriculture, 18, 3, 571-583 (14 pkt)

Piekarczyk M, Kobierski M, Gałęzewski L (2017) The influence of the application of barley, wheat and rape straw ash into sandy soil on the changes of soil reaction and the content of available phosphorus, potassium and magnesium. Acta Scientiarum Polnorum Agricultura 16, 3, 139-146 (11 pkt)

Szczepanek M., Wilczewski E., Siwik-Ziomek A. (2017): Effect of a biostimulant on the accumulation of Mgin winter oil seed rape under different mineral fertilization doses. J. Elem., 22(4): 1375-1385. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.1.1317 (IF 0,641, 15 pkt)

 

Rozdziały

Piotrowska-Długosz A (2017) The Effects of Antibiotics on the Structure, Diversity, and Function of a Soil Microbial Community. In: Hashmi M, Strezov V, Varma A (eds) Antibiotics and Antibiotics Resistance Genes in Soils. Soil Biology, vol 51, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 277-306 (5 pkt)

Piotrowska-Długosz A (2017) The Use of Enzymes in Bioremediation of Soil Xenobiotics. In: Hashmi M, Kumar V, Varma A (eds) Xenobiotics in the Soil Environment. Soil Biology, vol 49, Springer International Publishing, Cham, Switzerland , pp. 243-265 (5 pkt)

Hanna JAWORSKA*, Joanna NOWAK, Katarzyna MATUSZCZAK (2017) MERCURY BELONGS TO HEAVY METALS WITH A NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIROMENT BOOK OF PROCEEDINGS VIII International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2017”, 2005-2012.


2016

Piotrowska-Długosz A., Lemanowicz J., Długosz J., Spychaj-Fabisiak E., Gozdowski D., Rybacki M. (2016). Spatio-temporal variations of soil properties in a plot scale: a case study of soil phosphorus forms and related enzymes. Journal  Soils Sediments 1: 62–76.  DOI 10.1007/s11368-015-1180-9 (30pkt, IF 2.139)

Siwik-Ziomek A., Lemanowicz J., Koper J. (2016): Sulphur and phosphorus con­tent as well as the activity of hydrolases in soil fertilized with macroelements. Journal of Elementology, 21 (3): 847-858 (15 pkt MNiSW, IF 0,719) http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2015.20.3.982

Siwik-Ziomek A., Lemanowicz J., Koper J. (2016): Arylsulphatase activity and sulphate content in relation to crop rotation and fertilization of soil. International Agrophysics, 30 (25 pkt MNiSW, IF 1,117)  http://dx.doi.org/10.1515/intag-2015-0098 

Siwik-Ziomek A., Lemanowicz J. (2016): The influence of fertilization with phosphorus, sul-phate, carbon and nitrogen content on hydrolases activities in soil. Polish Journal of Soil Science. 49 (1):49-60. (14 pkt MNiSW) http://dx.doi.org/10.17951/pjss/2016.49.1.49

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz., 2016: Magnesium, potassium and phosphorus in available forms in Luvisols in the vicinity of Głogów copper smelter, Eurasian Soil Science. 49, 2, 251–256. IF 0,628.

Różański Sz., Peñas Castejón J.M., Fernández G.G., 2016: Bioavailability and mobility of mercury in selected soil profiles. Environmental Earth Scinces. 75: 1065. IF 1,765.

Jaworska H., Siwik-Ziomek A., Matuszczak K. 2016: The content of sulphur in the soil and plant from park areas exposed to traffic pollution. Journal of Agricultural Science; Vol. 8, No. 10

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M. 2016: Iron oxides as weathering indicator and the origin of Luvisols from the Vistula glaciation region in Poland, J. Soils Sediments  16: 396-404, DOI 10.1007/s11368-015-1201-8, IF=2,139.

Breza-Boruta B., Lemanowicz J., Bartkowiak A. 2016: Variation in biological and physiochemical parameters of the soil affected by uncontrolled landfill sites. Environmental Earth Sciences, 75(3): DOI 10.1007/s12665-015-4955-9.

Lemanowicz J., Bartkowiak A., Breza-Boruta B. 2016: Zawartość fosforu, ołowiu i niklu oraz aktywność fosfomonoesteraz w glebie Puszczy Bydgoskiej pod wpływem oddziaływania niekontrolowanych składowisk odpadów. Sylwan, 160(2): 144-152

Lemanowicz J., Bartkowiak A., Breza-Boruta B. 2016: Assessment of phosphatases activity and phosphorus content based on some physicochemical and microbiological parameters of soil within the range of impact of uncontrolled landfill sites. Environmental Earth Sciences, 75(6): DOI 10.1007/s12665-015-5162-4.

Bartkowiak A., Lemanowicz J. 2016: Ocena zawartości metali ciężkich, węgla i fosforu oraz aktywności wybranych enzymów w glebie pod wpływem oddziaływania niekontrolowanych wysypisk śmieci. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska,71: 52-60.

Bartkowiak A., Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A. 2016: Assessment of chemical and biochemical parameters in soil due to uncontrolled waste dumping sites. International  Journal of Environmental Research, 10(2): 245-254.

Lemanowicz J., Bartkowiak A. 2016: Ocena aktywności fosfataz, zawartości fosforu i metali ciężkich w zależności od nawożenia mineralnego. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska,72: 116-129.

Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz., Bartkowiak A. 2016: Forms and mobility of trace elements in soils of park areas from the city of Bydgoszcz, north Poland. Soil Science Annual, 67(2):73-78. DOI 10.1515/ssa-2016-0010.

Bartkowiak A., Breza-Boruta B., Lemanowicz J. 2016: Assessment of the content of heavy metals and potential pathogenic microorganisms in soil under illegal dumping sites. Environmental Earth Sciences, 75(21): DOI 10.1007/s12665-016-6217-x.

Przybyłek M., Ziółkowska D., Kobierski M., Mroczyńska K., Cysewski P. 2016. Utilization of oriented crystal growth for screening of aromatic carboxylic acids cocrystallization with urea. Journal of Crystal Growth. 433: 128–138.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M. 2016: Iron oxides as weathering indicator and the origin of Luvisols from the Vistula glaciation region in Poland. Journal of  Soils Sediments 16:396–404,

Kobierski M., Malczyk P. 2016: Rtęć w glebach poletek łowieckich oraz otaczających je lasów. Sylwan 160 (5): 433−440.

Kobierski M., Lemanowicz J. 2016: Activity of phosphomonoesterases and the content of phosphorus in the eroded Luvisols of orchard and arable soils. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences, 25 (3), 323–332.

 

2015

Lemanowicz J., Krzyżaniak M., 2015. Vertical distribution of phosphorus concentrations, phosphatase activity and further soil chemical properties in salt-affected Mollic Gleysols in Poland. Environmental Earth Sciences 74:2719–2728 (LF 25 pkt)

Piotrowska-Długosz A., Charzyński P., 2015. The impact of the soil sealing degree on microbial biomass, enzymatic activity, and physicochemical properties in the Ekranic Technosols of Toruń (Poland). Journal of  Soils and Sediments 15:47–59 (LF 15 pkt)

Piotrowska-Długosz A., Wilczewski E., 2015. Influences of Catch Crop and Its Incorporation Time on Soil Carbon and Carbon-Related Enzymes. Pedosphere 25(4): 569–579 (LF 25 pkt)

Wilczewski E., Piotrowska-Długosz A., Lemańczyk G., 2015. Properties of Luvisol and spring barley yield as affected by peas as a catch crop. Zemdirbyste-Agriculture 102, 1, 23−30 (LF 20pkt)

Borowska K., Lemanowicz J., Koper J., Siwik-Ziomek A., Piotrowska-Długosz A., Polkowska M., 2015. Zależności między zawartością fitodostępnych form selenu, siarki i fosforu w glebie oraz ich wpływ na pobieranie selenu przez rośliny pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 580, 3–11 (13pkt)

Siwik-Ziomek A., Figas A., Rolbiecki R., 2015. Influence of irrigation on the sulphur content and soil enzymes activity under Silphium Perfoliatum L.  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 18(3), #03. (12pkt) Online: http://www.ejpau.media.pl/volume18/issue3/art-03.html

Siwik-Ziomek A., Figas A., Rolbiecki R., Tomaszewska-Sowa M., 2015. Effect of irrigation on some growth parameters of cup plant and dehydrogenase activity in soil. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation, 47, 4, 279-288. (14 pkt)

Lemanowicz J., 2015. Zawartość i dystrybucja fosforu oraz aktywność fosfataz w leśnych glebach rdzawych w obszarze długoletniego oddziaływania Zakładów Azotowych Anwil we Włocławku. Leśne Prace Badawcze, 76, 3, 250-255, DOI: 10.1515/frp-2015-0024 (13pkt)

Lemanowicz J., Krzyżaniak M. 2015. Zmienność aktywności wybranych enzymów glebowych pod wpływem oddziaływania tężni. Ekologia i Technika: 348-253 (3 pkt)

Kobierski M., Dąbkowska- Naskręt H., Jaworska H., Bartkowiak A., Malczyk P., Różański S., Długosz J., 2015: Ocena całkowitej zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb pomorza i kujaw, Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 580, 43-51.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M. 2015: Iron oxides as weathering indicator and the origin of Luvisols from the Vistula glaciation region in Poland, J. Soils Sediments DOI 10.1007/s11368-015-1201-8, IF 2,139

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz. 2015: Lead in soils and pine tree bark (Pinus sylvestris L.) from park area exposed to automotive contamination, Environ. Protection  and Natural Resources  26, 3(65): 12-16, DOI 10.1515/OSZN-2015-0014.

Różański  Sz., Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H. 2015: Profile distribution of mercury in selected urban soils, Environ. Protection  and Natural Resources  26, 3(65):1-5, DOI 10.1515/OSZN-2015-0016.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt  H., Różański Sz., 2016: Magnesium, Potassium and Phosphorus in Available Forms in Luvisols in the Vicinity of Głogów Copper Smelter, Eurasian Soil Science, 49, 2: 251–256,  IF 0,628.

Bartkowiak A., 2015: Zawartość rtęci w glebach leśnych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych. Sylwan, 159(3): 220-226. IF 0,322.  

Kobierski  M., Dąbkowska-Naskręt  H., Jaworska  H., Bartkowiak  A., Malczyk  P., Różański  Sz., Długosz  J., 2015:  Ocena zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb Pomorza i Kujaw. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 580: 43-51.

Lemanowicz, J.  Bartkowiak  A., 2015: Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości fosforu i węgla w wierzchniej warstwie gleby rok po pożarze lasu. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska, 68(2): 145-154.

Lemanowicz J., Bartkowiak  A., 2015: Content of selected macronutriens and heavy metals znd the activity of phosphomonoesterases in soil affected by illegal dumping sites. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17(3): 19-26.

Bartkowiak A., Lemanowicz  J., Kobierski  M., 2015: The content of macro- and micro-elements and the activity of the phosphatases of soils applying a varied plant cultivation technology. Eurasian Soil Science, 48(12):1354-1360. IF 0,628.

Lemanowicz J., Bartkowiak  A., 2015: Ocena możliwości wykorzystania odpadu komunalnego o kodzie 20 03 03 na podstawie jego właściwości fizykochemicznych i biochemicznych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17(4): 79-85.

Lemanowicz  J., Bartkowiak A., 2015: Effect of scots pine forest fier of carbon, phosphorus and phosphatases activity in soil. Baltic Forestry, 21(2): 369-374. IF 0,304.

Cysewski P., Przybyłek M., Miernik T., Kobierski M., Ziółkowska D. 2015. On the origin of surfaces-dependent growth of benzoic acid crystal inferred through the droplet evaporation method. Structural Chemistry. 26, 3, 705-712. IF 0,504.  

Czerwiński M., Kobierski M., Golińska B., Goliński P. 2015. Applicability of full inversion tillage to semi-natural grassland restoration on ex-arable land.  Archives of. Agronomy and Soil Science 61, (6): 785-795. IF 0,549.

Kobierski M.  2015. Evaluation of the content of heavy metals in Fluvisols of floodplain area depending on the type of land use. Journal of Ecological Engineering 16, 1, 23-31.

Kobierski M., Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., Bartkowiak A., Malczyk P., Różański Sz., Długosz J. 2015. Ocena całkowitej zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb Pomorza i Kujaw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 580, 43-51.

Przybyłek M., Cysewski P., Pawelec M., Ziółkowska D., Kobierski M. 2015. On the origin of surface imposed anisotropic growth of salicylic and acetylsalicylic acids crystals during droplet evaporation. Journal of Molecular Modeling. 21: 49, 1-12. IF 1,867.

Skowroński L., K. Zdunek K., Nowakowska-Langier K., Chodun R., Trzcinski M., Kobierski M., Kustra M.K., Wachowiak A.A., Wachowiak W., Hiller T., Grabowski A., Kurpaska L., Naparty M.K. 2015. Characterization of microstructural, mechanical and optical properties of TiO2 layers deposited by GIMS and PMS methods. Surface and Coatings Technology. 282.16-23. IF 1,998.

Kobierski  M., Dąbkowska-Naskręt  H., Jaworska  H., Bartkowiak  A., Malczyk  P., Różański  Sz., Długosz  J., 2015: Ocena zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb Pomorza i Kujaw. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. 580: 43–51.

Murawska B., Spychaj-Fabisiak  E., Majcherczak E., Kozera W., Gaj R., Różański Sz., Jachymska J., 2015: Znaczenie międzyplonów i mikroelementów w uprawie ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. 580, 75–83.

Różański Sz., Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., 2015: Profile distribution of mercury in selected urban soils. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 26. 3(65): 1-5.

Rutkowska B., Murawska B., Spychaj-Fabisiak E., Różański Sz., Szulc W., Piekut A., 2015: Evaluation of the mercury content of loamy sand soil after long-term nitrogen and potassium fertilization. Plant, Soil, and Environment. 61, 12: 537–543. IF 1,226.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz., 2015: Lead in soils and pine tree bark (Pinus sylvestris L.) from park area exposed to automotive contamination. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 26. 3(65): 12-16.


2014

Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A., Koper J. 2014. How fertilization with farmyard manure and nitrogen affects available phosphorus content and phosphatase activity in soil. Pol. J.Environ. Stud., 23 (4): 1211-1217. (LF, 15 pkt)

Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A., Koper J. 2014. Effects of farmyard manure and nitrogen fertilizers on mobility of phosphorus and sulphur in wheat and activity of selected hydrolases in soil. Int. Agrophys.  28, 49-55 doi: 10.2478/intag-2013-0026 (LF, 25pkt)

Borowska K., Koper J., Kozik K., Rutkowska A. 2014. Effect of slurry fertilization on the selenium content and catalase activity in lessive soil. J. Element., 649-660 DOI: 10.5601/jelem.2014.19.3.705. (LF, 15 pkt).

Lemanowicz J. 2014. Aktywność fosfataz i zawartość fosforu w glebach leśnych rdzawych podlegających oddziaływaniu Zakładów Azotowych ANWIL S.A. Ekologia i Technika, 22 (5), 281-286.  (5 pkt)

Rybacki M., Polkowska M., Piotrowska-Długosz A. 2014. Przydatność testów enzymatycznych do oceny nawożenia naturalno-mineralnego na aktywność biologiczną gleby. Ekologia i Technika, 22, 5, 248-255 (5 pkt)

Bartkowiak A., Lemanowicz J., 2014. Application of biochemical testes to evaluate the pollution of the Unislaw Basin soils with heavy metals. International Journal of Environmental Research, 8(1): 93-100.

Bartkowiak A., Lemanowicz J., 2014. Fosfor i metale ciężkie w glebach pod wpływem niekontrolowanych wysypisk śmieci. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences, 64: 185-194.

Długosz J., Kobierski M., Piotrowska-Długosz A., Gozdowski D., 2014. Field-scale spatial autocorelation od some sodium and potassium form in a luvisol humic horizon. J. Element. 19 (2): 339-350.

Jaskulska I., Jaskulski D., Kobierski M., 2014. Effect of liming on the change of some agrochemical soil properties in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ. 60, (4): 146-50.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M., 2014. The influence of litho- and pedogenic process on Luvisols formation of selected area of Vistula Glaciation. Geological Quarterly. 58, (4): 685-694.

Kobierski M., 2014. Ocena całkowitej zawartości metali oraz ich form dostępnych dla roślin w glebach obszaru zalewowego Dolnej Wisły. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie. Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie. 18. 77-78.

Kobierski M., Długosz J., Piotrowska-Długosz A., 2014. Determination of spatial variability of some magnesium forms in Phaeozem using geostatistical methods. J. Element. 19, 1: 165-176.

Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., Szulc P.M., 2014. Wpływ nawożenia popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku na zawartość manganu i żelaza w glebie lekkiej. Ekologia i Technika, 22 (1): 18-23.

Szulc M.P., Kobierski M., Majtkowski W., 2014. Evaluation of the use of spring rapessed in phytoremediation of soils contaminated with trace elements and their effect on yield parameters. Plant Breeding and Seed Science. 69, 81-95.

Szulc P.M., Kobierski M., Piekarczyk M., Kondratowicz-Maciejewska K., 2014. Wpływ metali ciężkich w glebie na zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego. Ekologia i Technika, 22 (3): 87-92.


2013

Borowska K., Grabowska M., Kozik K. 2013. Selenium content and enzymatic activity of soil after applying farmyard manure and mineral nitrogen. Environmental Protection and Natural Resources 24, 2 (56), 5-10. DOI: 10.2478/OSZN-2013-0023 (5 pkt)

Borowska K., Kozik K., Grabowska M. 2013.  Seasonal changes of selenium and selected oxidoreductases in soil under manure and nitrogen fertilization. Ecol. Chem. Eng. 20,10, 1163-1172 DOI: 10.2428/ecea.2013.20(10)106 (praca ukazała się w styczniu 2014r.) (5 pkt)

Krzyżaniak M., Lemanowicz J. 2013. Enzymatic activity of the Kuyavia Mollic Gleysols (Poland) against their chemical properties. Plant Soil Environment, 59, 8: 359–365 (25 pkt., IF 1,113)

Lemanowicz J. 2013. Mineral fertilization as a factor determining selected sorption properties of soil against the activity of phosphatases. Plant Soil Environment 59, 10: 439-445. (IF 1,131, 25 pkt)

Siwik-Ziomek, A., Koper, J, 2013. Wpływ nawożenia obornikiem i doboru roślin na zawartość siarczanów (VI) i aktywność arylosulfatazy w glebie płowej. Proc. ECOpole, 7(1): 241-246 (6 pkt)

Siwik-Ziomek A., Lemanowicz J., Koper J. 2013: Effect of fertilization with nitrogen macroelements on the content of sulphur and the activity of arylsulphatase in soil. Ecol. Chem. Eng. A, 20 (1):21-29 DOI: 10.2428/ecea.2013.20(01)002 (6 pkt)

Siwik-Ziomek A., Lemanowicz J., Koper J. 2013: Arylsulphatase activity and the content of total sulphur and its forms under the influence of fertilisation with nitrogen and other macroelements. J. Elementology 18(3): 437-447, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.3.08. (15 pkt)

 Siwik-Ziomek A., Koper J. 2013. Effect of fertilisation and plant selection on the content of sulphates (VI) and the activity of arylsulphatase in Luvisol. Ecol. Chem. Eng. A, 20 (3):363-373 DOI: 10.2428/ecea.2013.20(03)035 (6 pkt)

Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A., Wenda-Piesik A. 2013. Effect of nitrogen rate and stubble catch crops on concentration of macroelements in spring wheat grain. J. Elementology 3, 481-495, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.3.12 (15 pkt)

Bartkowiak A., 2013: Zagrożenia wynikające z wiosennego wypalania traw. Cukier Polski, Pismo Krajowej Spółki Cukrowej S.A , 10(15): 26-27. Popularno-naukowy.

Bartkowiak A., Jaworska H., Różański Sz., 2013: Ocena zawartości rtęci w poziomach powierzchniowych i podpowierzchniowych intensywnie użytkowa-nych rolniczo gleb aluwialnych. Soil Science Annual, Vol. 64 No 2/2013: 49-53.

Charzynski P., Bednarek R., Różański Sz., Mendyk Ł., Morawski B., 2013: Lawn soils of Toruń and Bydgoszcz. Monografia: Technogenic Soils of Poland, red.: Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R. Polish Society of Soil Science. Technogenic Soils of Poland. Monografia. Toruń, 55-80.

Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., 2013: Manganese mobility in soils under the impact of alkaline dust emission. Journal of Elementology, 18/3, 371-379.

Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., Malczyk P., 2013: Soils and vegetation under the impact of cement industry in the vicinity of Bielawy. Monografia: Polish Society of Soil Science. Technogenic Soils of Poland. part II/8, 141-156, Toruń.

Jaworska H., Bartkowiak, A., Różański Sz., 2013: The influence of anthropogenically increased pH on the content and the mobility of nickel in arable soils in the surroundings of Małogoszcz cement plant. Soil Science Annual, Vol. 64 No. 1/2013: 14-18.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M., 2013: The influence of litho- and pedogenic processes on the soil cover of selected area of Vistula glaciations based on the distribution of titanium and zirconium, Geological Quaterly.

Kobierski M. 2013: Evaluation of the total concentration of iron, manganese, cadmium and nickel and their DTPA extractable forms in the common dandelion rhizospheric and non-rhizospheric soil of the Lower Vistula River floodplain grasslands. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Environmental Protection and Natural Resources. 24, 3(57): 19-24.

Lemanowicz J., A. Bartkowiak, 2012: Activity of phosphatases in humus horizons of Unisław Basin arable soils. Polish Journal of Soil Science, 45(1): 1-7.

Lemanowicz J., A. Bartkowiak, 2013: Diagnosis of the content of selected heavy metals in the soils of the Pałuki region against their enzymatic activity. Archives of Environmental Protection, 39(3): 23-32. DOI: 10.2478/aep-2013-0026.

Lemanowicz J., A. Bartkowiak, 2013: Wpływ intensywności uprawy roślin na zawartość i roz­mieszczenie fosforu oraz metali ciężkich w wybranych profilach gleb płowych. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska, 61: 273-280.

Malczyk P. 2013. Przewapnowanie gleb ornych. Farmer, 1, 1-3.

Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., 2013: Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku. Roczniki Gleboznawcze, Soil Science Annual. 64, 3.

Piotrowska-Długosz A., Długosz J., Kobierski M., Wilczewski E., 2013: Zróżnicowanie zawartości N-ogółem oraz aktywności enzymów przemian azotu w glebie płowej i czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. Proceedings of ECOpole. 7, 1, 229-235.

Różański Sz., Bartkowiak, A., Jaworska H., 2013: Forms of iron as an indicator of pedogenesis in profiles of selected soil types of the northern area of kujawsko-pomorskie province, Poland Soil Science Annual, Vol. 64 No 3/2013: 98-105.

Różański Sz., 2013: Fractionation of selected heavy metals in agricultural soils, Ecological Chemistry and Engineering S. 20(1):117-125.

Świtoniak M., Hulisz P., Różański, Sz., Kałucka I., 2013: Soils of the external dumping ground of the Bełchatów open-cast lignite mine, W: Technogenic soils of Poland, red.: P.,Charzynski, P., Hulisz, R., Bednarek, Polish Society of Soil Science. Toruń, 255-274.

Kobierski M., 2013: Morfologia, właściwości oraz skład mineralny gleb płowych zerodowanych w wybranych obszarach morenowych województwa kujawsko-pomorskiego. Rozprawy nr 166. Wydawnictwo Uczelniane UTP. 1-121.