PRACOWNIA CHEMII ŚRODOWISKA


Pracownia Chemii Środowiska
Adres: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel.: (52) 374 9502, fax: (52) 374 9505
e-mail: chem@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Bożena Dębska - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9543, (52) 374 9502, e-mail: debska@utp.edu.pl


Profesor emerytowany

prof. dr hab. inż. Janusz Hermann
e-mail: hermann@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr inż. Magdalena Banach-Szott
tel.: (52) 374 9538, e-mail: mbanach@utp.edu.pl

dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
tel.: (52) 374 9571, e-mail: kondratowicz@utp.edu.pl

dr inż. Piotr Wojewódzki
tel.: (52) 374 9511, e-mail: piotr.wojewodzki@utp.edu.pl


Starszy wykładowca:

dr Agnieszka Grzelakowska
tel.: (52) 374 9519, e-mail: agrzel@utp.edu.pl


St. specjaliści inżynieryjno-techn.:

mgr inż. Małgorzata Łudzińska
tel.: (52) 374 9549, e-mail:mludz@utp.edu.pl

mgr inż. Piotr Łoginow
tel.: (52) 374 9538, e-mail:piotr@utp.edu.pl

mgr inż. Jarosław Pakuła
tel.: (52) 374 9572, e-mail:pakula@utp.edu.pl

 

Historia

Katedra Chemii Środowiska obecnie Pracownia Chemii Środowiska (w latach 1993-1999 Katedra Chemicznych Podstaw Rolnictwa, do 1993 Zakład Chemicznych Podstaw Rolnictwa) powstała w 1969 roku. Organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry (do 1994 roku) był Prof. dr Wojciech Wiśniewski. W latach 1994-2004 funkcję kierownika pełnił Prof. dr hab. Sławomir Gonet a w latach 2004-2017 Prof. dr hab. inż. Janusz Hermann. W wyniku restrukturyzacji Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w 2013 roku dwie Katedry: Katedra Chemii Środowiska oraz Katedra Chemii Rolnej zostały połączone i weszły do struktury Katedry Chemii Środowiska. W 2018 przeprowadzono kolejną restrukturyzacją w wyniku której zostały połączone Katedry: Chemii Środowiska z Zakładem Chemii Rolnej oraz Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Zakładem Biochemii. W wyniku tego połączenia powstała Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa w skład której wchodzą 3 pracownie: Pracownia Chemii Rolnej, Pracownia Chemii Środowiska oraz Pracownia Gleboznawstwa i Biochemii. Funkcję Kierownika Pracowni Chemii Środowiska pełni Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska.

Problematyka naukowo - badawcza

 • transformacja i właściwości materii organicznej gleb,
 • funkcje substancji humusowych w ekosystemach lądowych i wodnych,
 • struktura i właściwości kwasów huminowych,
 • wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniach: właściwości kwasów huminowych, ilościowym i jakościowym oznaczaniu związków fenolowych i WWA  w glebach,
 • gospodarowanie odpadami i ściekami,
 • oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących pogorszyć jego stan,
 • sposoby higienizacji osadów ściekowych,
 • koncepcje niskonakładowego oczyszczania gazów i powietrza przez biofiltrację, technologie likwidacji odorów,
 • projektowanie nowych wyrobów spożywczych,
 • oznaczanie składników odżywczych i nieodżywczych w żywności.

Aparatura badawcza

 • chromatograf cieczowy HPLC, Series 200 firmy Perkin-Elmer, wyposażony w detektor DAD i fluorescencyjny,
 • spektrometr absorpcji atomowej M-series firmy Thermo Scientific,
 • spektrometr FTIR Spectrum BX firmy Perkin-Elmer,
 • spektrometr UV-VIS Lambda 20 firmy Perkin-Elmer,
 • analizator TC w próbkach stałych, Vario Max CN, firmy Elementar,
 • analizator TOCN w próbkach ciekłych, Multi N/C 3100 firmy Analytik Jena,
 • derywatograf PC z Syst. IBM, systemu Paulik-Paulik Erdey,
 • liofilizator, bioreaktory, kolorymetry, pH–metry, piece muflowe, wirówki, specjalistyczne młynki, homogenizatory, zamrażarki do głębokiego mrożenia.


Pracownia TOCN (analizator TC Vario Max CN, Elementar, analizator TOCN Multi N/C 3100 Analytik Jena)


Chromatograf cieczowy HPLC, Series 200 firmy Perkin-Elmer


Spektrometr absorpcji atomowej M-series Firmy Thermo Scientific

Oferta naukowo - badawcza

 • ekspertyzy, opinie naukowo-techniczne, prace badawczo-wdrożeniowe konsultacje, szkolenia dotyczące jakości gleb, produktów, odpadów, ścieków,
 • badania zawartości węgla organicznego i azotu w glebach, roślinach i wodzie,
 • ocena składu jakościowego materii organicznej gleb,
 • badania właściwości fizykochemicznych gleb i osadów,
 • ochrona zasobów glebowej materii organicznej,
 • projektowanie nowych wyrobów spożywczych,
 • technologie dezodoryzacji i zapobiegania uciążliwości odorowej,
 • koncepcje kompostowania,
 • prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej,
 • badania atestacyjne i gospodarowanie osadami przemysłowymi i komunalnymi,
 • analiza jakościowa i ilościowa związków organicznych pochodzenia naturalnego,
 • analiza pochodnych fenolowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 • opracowanie patentów i wzorów przemysłowych,
 • prawne i techniczne problemy gospodarki odpadami (szkolenia zawodowe) – zezwolenia,
 • procedury ocen oddziaływania na środowisko.

Osiągnięcia Naukowe Dorobek publikacyjny pracowników od 2012 r.


2012

 • Banach-Szott M., Dębska B., Mroziński G., 2012. Zmiany zawartości wybranych WWA w glebach płowych. Proceedings of ECOpole 6 (1), 173-181. DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)023
 • Cieślewicz, Grzelakowska A., 2012. Wpływ warunków przechowywania na zawartość witaminy C w papryce świeżej i konserwowej. Bromat. Chem. Toksykol. – XLV, 2012, 4, 1246-1253.
 • Cieślewicz, Grzelakowska A., 2012. Nie taka chemia straszna jak ją malują, czyli jak zachęcić dzieci i młodzież do nauki chemii. W: Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacyjnej. Sowa, Warszawa, 43-46.
 • Dębska B., Banach-Szott M., Drąg M., 2012. Wpływ zanieczyszczenia gleb płowych WWA na wybrane parametry jakościowe kwasów huminowych. Proceedings of ECOpole 6 (2), 625-631. DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)084
 • Dębska, Banach-Szott M., Rosa E., Pakuła J., 2012. Wpływ zanieczyszczenia gleb wybranymi WWA na skład frakcyjny materii organicznej. Roczn. Glebozn. Vol. 63 (1), 13-17. DOI: 10.2478/v10239-012-0004-5
 • Dębska, Drąg M., Tobiasova E., 2012. Effecf of post-harvest residue of maize, rapeseed, and sunflower on humic acids properties in various soils. Pol. J. Environ. Stud. 21 (3), 603-613.
 • Grzelakowska A. Impact of pH and salinity on spectroscopic parameters of humus. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy. 2012.
 • Kondratowicz-Maciejewska K., Kobierski M., Murawska A., 2012. Effect of the type of brunic arenosols use on selected physicochemical properties of organic matter. Roczniki Gleboznawcze VERSITA, vol. LXIII, nr 2, 19-24, DOI: 10.2478/v10239-012-0019-y
 • Tobiasova E., Dębska B., Banach-Szott M., 2012. Influence of particle size distribution of soil on quantity of soil organic matter. Acta fytotechnica et zootechnica 1, 13-18
 • Wojewódzki, Cieścińska B., 2012. Effect of crop rotation and long term fertilization on the carbon and glomalin content in the soil, Journal of Central European Agriculture, 2012, 13(4), p.814-821.

 

2013

 • Banach-Szott M., Dębska B., Mroziński G., 2013. Decomposition Rate of Anthracene, Fluorene, Pyrene and Chrysene in Luvisols Ecological Chemistry and Engineering A 20(2), 225-238. DOI: 10.2428/ecea. 2013.20(02)020
 • Dębska B., Kalembasa D., Gonet S.S., 2013. Parameters of Organic Matter of Soil in the Cultivation of Miscanthus sacchariflorus. Chem. Eng. A. 20(2), 193-202. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(02)020. (pkt -7)
 • Dębska B., Banach-Szott M., Rosa E., Drąg M., 2013. Properties of humic acids of Luvisols polluted with selected PAHs. Ecological Chemistry and Engineering A 20(3), 339-350. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(03)033
 • Grzelakowska A., Cieślewicz J., Łudzińska M., 2013. The dynamics of vitamin c content in fresh and processed cucumber (Cucumis sativus ). Chem. Didact. Ecol Metrol 18(1-2), 97-102.
 • Tobiasova E., Dębska B., Banach-Szott M., Quantity and quality of soil organic matter and soil sorption complex. Agrochemistry 3, 24-36
 • Tobiasova E., Dębska B., Banach-Szott M., Stability of organic matter of Haplic Chernozem and Haplic Luvisol of different ecosystems. Journal of Central Europeen Agriculture 14(4), 1541-1549. DOI: 10.5513/JCEA01/14.4.1393
 • Tobiasova E., Simansky V., Dębska B., Banach-Szott M., Soil structure and soil organic matter of selected soil types in different ecosystems. Agriculture 59, 1-8. DOI: 10.2478/agri-2013-0001
 • Wojewódzki P., 2013. Analiza modelu prognozowania wpływu układu wentylacji na rozkład imisji zanieczyszczeń z emitorów o wylocie bocznym, rozdział w monografii „Jakość powietrza – wpływ na środowisko”, red. Wardencki W., Politechnika Gdańska 2013, p. 180-192.

 

2014

 • Banach-Szott M., Dębska B., Rosa E., 2014. Effect of soil pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons on the properties of humic acids. Journal of Soils and Sediments, 14(6), 1169-1178. DOI: 10.1007/s11368-014-0873-9
 • Cieślewicz, Grzelakowska A., 2014. Zawartość związków polifenolowych w wybranych gatunkach herbat zielonych. Bromat. Chem. Toksykol. XLVII (2), 155-162.
 • Dębska, Banach-Szott M., Rosa E., 2014. Soil pollution of selected PAHs as factor affecting the properties of humic acids. Journal of Ecological Engineering 15(1), 67-73. DOI: 10.12911/22998993.1084211
 • Nowaczyk, Banach-Szott M., Nowaczyk P., 2014. Capsaicinoid profile of soft-flesh Capsicum spp. genotypes according to the purée production method. Herba Polonica 60(3), 56-65. DOI: 10.2478/hepo-2014-0016
 • Nowaczyk, Banach-Szott M., Olszewska D., Nowaczyk P., 2014. Androgenic response of Capsicum interspecific hybrids and capsaicinoid characteristics of DH lines. Herba Polonica 60(4), 50-59. DOI: 10.1515/hepo-2015-0004
 • Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii dla studentów Wydziałów: Rolniczego oraz hodowli i Biologii Zwierząt. 2014r.
 • Szulc P.M., Kobierski M., Piekarczyk M., Kondratowicz-Maciejewska K., 2014. Wpływ metali ciężkich w glebie na zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego. Ekologia i Technika, vol. XXI, nr 3, 87-92.
 • Tobiasova, Dębska B., Banach-Szott M., 2014. Soil structure and soil organic matter of different ecosystems. Folia Oecologica 41(1), 92-99

 

2015

 • Banach-Szott M., Dębska B., Wiśniewska A., Pakuła J., Changes in the contents of selected polycyclic aromatic hydrocarbons in soils of various types. Environmental Science and Pollution Research, 22, 5059-5069. DOI: 10.1007/s11356-014-3901-9
 • Dziamski A., Banach-Szott M., Dębska B., The effect of long-term irrigation of meadows on the state of organic matter. Acta Sci. Pol. Agricultura, 14(2), 15-27
 • Nowaczyk L., Banach-Szott M., Olszewska D., Nowaczyk P., 2015. Technological evaluation of the soft-flesh capsicum spp. lines obtained as a result of the interspecific hybridization. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 580, 85-93
 • Rosa E., Dębska B., Banach-Szott M., Tobiasova E., 2015. Use of HPLC, py-GCMS, FTiR methods in the studies of the composition of soil dissolved organic matter. J. Soil Sci. XLVIII/1, 101-110. DOI: 10.17951/pjss/2015.48.1.101
 • Tobiasova E., Dębska B., Porhajasova J., 2015. Influence of the fractional composition of humus substances on the proportion of water-resistant aggregates. Journal of Central European Agriculture, 16(2), 131-139. DOI: 10.5513/JCEA01/16.2.1599 (pkt 14)
 • Tobiasová E., Dębska B., Drag M., 2015. The assessment of the soil organic matter of different ecosystems according to parameters of carbon. Folia Oecologica, 42, 1, 46-53. ISSN 1336-5266.
 • Wojewódzki P., Wojciechowski T., 2015. Kompostowanie odpadów a stan jakości powietrza, Wodociągi-Kanalizacja 7-8 (137-138)/2015,

 

2016

 • Czech Z., Maciejewski Z., Kondratowicz-Maciejewska K., Effect of the amorphous nanoparticles of silica in aqueous dispersion on self-adhesive and compatibility properties of water-borne acrylic pressure-sensitive adhesives. Przemysł Chemiczny, nr 95/9, 1838-1841, DOI: 10.15199/62.2016.9.36.
 • Czech Z., Maciejewski Z., Kondratowicz-Maciejewska K., Water-borne pressure-sensitive adhesives acrylics modified using amorphous silica nanoparticles. Polish Journal of Chemical Technology, 18, 4,123-127.
 • Dębska B., Długosz J., Piotrowska-Długosz A., Banach-Szott M., The impact of bio-fertilizer on the soil organic matter status and carbon sequestration – results from a fiel-scale study. Journal of Soil and Sediments 16(10), 2335-2343 DOI: 10.1007/s11368-016-1430-5
 • Kondratowicz-Maciejewska K., Azot ogólny, jego formy amonowe i azotanowe w glebie wieloletniego doświadczenia polowego. Ekologia i Technika, vol. XXIV, nr 1, 17-21.
 • Matusiak K., Skóra J., Gutarowksa B., Majchrzycka K., Okasa M., Wojewódzki P., Hermann J., Ligocka A, 2016. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne powietrza w środowiskach pracy o wysokim zapyleniu, Instal 2016 (4, 372), pp 39-43.
 • Skóra J., Matusiak K., Wojewódzki P., Nowak A., Sulyok M., Ligocka A., Okrasa M., Hermann J., Gutarowska B., 2016. Evaluation of microbiological and chemical contaminants in poultry farms, International Journal of Environmental Research and Public Resarch and Public Health 2016, 13(2); doi:10.3390/ijrph13020192,

 

2017

 • Matusiak, Skóra J., Borowski S., Pielch-Przybylska K., Nowak A., Wojewódzki P., Hermann J., Okrasa M., Gutarowska B., 2017. Mikrobiologiczne, pyłowe i odorowe zagrożenia na fermach drobiu oraz biologiczna metoda eliminacji, Inżynieria Ekologiczna (Ecological Engineering), vol. 18, Iss. 3, Jun. 2017, pp 184-193, doi: 10.12912/23920629/69373
 • Murawska B., Kondratowicz-Maciejewska K., Spychaj-Fabisiak E., Różański S., Knapowski T., Rutkowska B., 2017. The impact of long-term application of inorganic nitrogen fertilizers and manure on changes of selected properties of organic matter in sandy loam soil. Journal of Central European Agriculture, 18(3), p.542-553, DOI: 10.5513/JCEA01/18.3.1928.
 • Wojewódzki, Rosa E., 2017. Fermy muszą spełniać wymagania BAT, Hoduj z głową – świnie, nr 4 (88), lipiec-sierpień 2017, pp. 36-37, ISSN 1895-393x
 • Wojewódzki P., Rosa E., 2017. Wymagania BAT – nawozy naturalne, Hoduj z głową – świnie, nr 5 (89), wrzesień-październik 2017, pp. 25-27, ISSN 1895-393x
 • Wojewódzki P., Rosa E., 2017. BAT – emisje zanieczyszczeń do środowiska, Hoduj z głową – świnie, nr 6 (90), listopad-grudzień 2017, pp. 8-10, ISSN 1895-393x

 

2018

 • Kobierski M., Kondratowicz-Maciejewska K., Banach-Szott M., Wojewódzki P., Peñas Castejón M.J., 2018. Humic substances and aggregate stability in rhizospheric and non-rhizospheric soil. Journal of Soils and Sediments, pp 1-13, DOI: 1007/s11368-018-1935-1.
 • Rosa E., Debska B., 2018. Seasonal changes in the content of dissolved organic matter in arable soils. J Soils Sediments, DOI 10.1007/s11368-017-1797-y, published online 02 August 2017
 • Tobiasova, Barancikova G., Gomoryova E., Dębska B., Banach-Szott M., 2018. Humus substances and soil aggregates in the soils with different texture. Soil and Water Research 13(1), 44-50. doi: 10.17221/31/2017-SWR

Patenty

 • Patent nr: Pat. 225123 pt. „Sposób przetwarzania krwi wieprzowej”
 • Patent nr: Pat. 225124 pt. „Preparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanych
 • Patent nr 223425 „Sposób powierzchniowego wyjaławiania nasion z wykorzystaniem metalicznych cząstek srebra i miedzi w suspensji wodnej”. 02.11.2016

 

Granty

 • Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych między korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej – nr 2716/B/P01/2011/40 – Współwykonawca
 • Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych – nr N N310 307 639, termin rozpoczęcia 26.10.2010, termin zakończenia 25.10.2013 - Współwykonawca