PROF. DR HAB. INŻ. ROMAN ŁYSZCZARZ, PROF.NADZW.


Dorobek naukowy

 • Żurek G., Wiewióra B., Monika Żurek M., Łyszczarz R. 2017. Environmental effect on Epichloë endophyte occurrence and ergovaline concentration in wild populations of forage grasses in Poland. Plant and Soil 410, 1-2 (40 pkt.).
 • Łyszczarz R., Dembek R. 2015. Ocena przydatności mieszanek trawiasto-motylkowatych do renowacji niskoplennych pastwisk położonych na glebach lekkich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/1: 305-318.
 • Łyszczarz R., Dembek R. 2015. Efektywność nawożenia trwałych użytków zielonych położonych na glebach pobagiennych w Dolinie Kanału Bydgoskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 580: 63-73.
 • Dembek R., Żarski J., Łyszczarz R. 2015. Niedobory opadów atmosferycznych na łąkach dwu- i trzykośnych w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/1: 569-582.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 2014. Plantago lanceolata as a component of permanent and renewed grasslands. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(4): 19-30.
 • Dembek R., Łyszczarz R., Suś R. 2012. Ocena wartości paszowej runi z łąk użytkowanych według zaleceń programów rolnośrodowiskowych. Ekologia i Technika 3 (118): 162-169.
 • Łyszczarz R. 2012. Możliwości ograniczenia występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi )  w otulinach i na łąkach Doliny Kanału Bydgoskiego. Ekologia i Technika 2 (117): 75-80.
 • Łyszczarz R., Dembek R., Suś R., Zimmer-Grajewska M. 2012. Możliwości odtworzenia i utrzymania korzystnego potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Dolinie Kanału Bydgoskiego. Łąkarstwo w Polsce, 15: 141-154.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 2012. Wpływ udziału Plantago lanceolata na plonowanie i jakość runi pastwiskowej. Łąkarstwo w Polsce, 15: 41-52.
 • Łyszczarz R., Tabisz B., Kachniarz L. 2011. Mieszanki trawiasto-motylkowate i ich znaczenie w bilansie paszowym wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. Wiad. Melioracyjno-Łąkarskie, 4: 184-187.
 • Łyszczarz R., Suś R., Dembek R., Zimmer-Grajewska M., Kornacki P. 2010. Renowacja łąk trwałych położonych na glebach torfowo-murszowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10 (4): 129-148.
 • Łyszczarz R. 2008. Zwalczanie chwastów w nowych zasiewach po renowacji niskoplennych trwałych użytków zielonych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 35/36: 212-216.
 • Łyszczarz R., Karpiński T. 2008. Łąkarskie uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych ze zróżnicowanym udziałem łąk i pastwisk, Pamiętnik Puławski, 147: 165-179.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 2008. Potencjał produkcyjny i walory żywieniowe pasz z użytków zielonych w dolinie Kanału Noteckiego. Pamiętnik Puławski, 147: 31-43.
 • Borowska K., Łyszczarz R. 2006. Content of Selenium in Feed Grasses and Mixtures Depending on a Harvest Date. Polish J. Environ. Stud. 15, 2a, 234-238.
 • Łyszczarz R., Miatkowski Z., Dembek R. Persistent green grounds in the Bydgoszcz Canal Valley – the status and future use from the perspective of the Minikowo advising centre. Polish J. Environ. Stud., 15 No. 5D, Part I, 215-219.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 2006. Wybrane elementy oceny gospodarki łąkowo-pastwiskowej w Dolinie Kanału Noteckiego.: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, t. I, redakcja J. Tarasiuk i J. Kępczyński, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, I, 176-182.
 • Łyszczarz R., Dembek 2006. Skład botaniczny i potencjał produkcyjny ekstensywnie użytkowanych trwałych łąk w dolinie Kanału bydgoskiego: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, t. I, redakcja J. Tarasiuk i J. Kępczyński, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, I: 183-190.
 • Łyszczarz R., Łuniewski M. 2006. Możliwości odtworzenia potencjału produkcyjnego ekstensywnie użytkowanych trwałych łąk w dolinie Kanału Bydgoskiego: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, I, redakcja J. Tarasiuk i J. Kępczyński, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, I: 191-200.
 • Łyszczarz R., Dembek R., Sikorra J., Zimmer-Grajewska M. 2004. Rola nawożenia i odmian kostrzewy łąkowej w kształtowaniu zbiorowisk trawiastych w dolinie Noteci. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XXXIX, BTN Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych s. B, 52: 201-212.
 • Łyszczarz R. 2003. Wpływ terminu zbioru na wybrane cechy dwóch odmian kupkówki pospolitej. Biuletyn IHAR, 225: 139-149.
 • Łyszczarz R., Dembek R., 2003: Wieloletnie badania nad oceną wczesności, plonowania i wartości pokarmowej polskich odmian kupkówki pospolitej. Biuletyn IHAR, 225: 29-42.
 • Łyszczarz R., Majtkowski W., Dembek R., Żurek G. 2003. Wzrost i rozwój wybranych traw i motylkowatych wysianych w mieszankach na wale przeciwpowodziowym. Biuletyn IHAR, 225: 371-379.
 • Żurek G., Dembek R., Majtkowski W., Łyszczarz R., Hajdukiewicz J. 2003. Wpływ geosiatki na rozwój mieszanek trawiasto-motylkowatych na wale przeciwpowodziowym. Biuletyn IHAR, 225: 381-386.
 • Borowska K., Łyszczarz R. 2002. Selenium content in selected fodder grasses affected by the date of first cut. Macro and Trace Elements. Agricultural, Biological, Environmental, Nutritional and Medical Importance of Macro, Trace and Ultra Trace Elements. Main Building of the Friedrich Schiller University Jena: 278-283.
 • Łyszczarz R., Dembek R. 2002. Productivity and botanical composition of green grounds located on light peat soils of mid-Poland. Grassland Science in Europe. La Rochelle, France. 7: 1046-1047.
 • Borowska K., Łyszczarz R., 2002. The effect of date of first cut on the selenium content in fodder grasses. Grassland Science in Europe. La Rochelle, France. 7: 64-65.
 • Łyszczarz R. 2001. Modelowe badania nad wpływem terminu zbioru pierwszego odrostu na ilościowe i jakościowe parametry życicy trwałej i jej mieszanki z lucerną siewną. Pamiętnik Puławski, 125: 321-329.
 • Łyszczarz R. 2001: Ilościowe i jakościowe parametry oceny wybranych odmian kostrzewy łąkowej, życicy trwałej i Festulolium. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 474: 247-253.
 • Łyszczarz R. 2001. Modelowe badania nad wpływem terminu zbioru pierwszego odrostu na wielkość i jakość plonu tymotki łąkowej ‘Kaba’. Łąkarstwo w Polsce, 4: 75-89.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 2001. Gospodarka łąkowo-pastwiskowa podstawą rozwoju gospodarstw rolnych położonych na słabych kompleksach gleb hydrogenicznych. Pam. Puław., 125: 425-431.
 • Łyszczarz R., Sikorra J., Dembek R., Zimmer-Grajewska M, 2001. Wstępna ocena przydatności rodów kostrzewy łąkowej do mieszanek łąkowo-pastwiskowych w dolinie Noteci. Prob. Post. Nauk Rol., 474: 225-233.
 • Łyszczarz R. 2000. Effects of harvest time of spring growth on the yield and chemical composition of Festulolium cv. ‘Felopa’ and Dactylis glomerata ‘Astera’. Grassland Science in Europe. Aalborg, Denmark, 5: 198-200.
 • Sawicki B. Łyszczarz R. 2000. Contents of microelements in legumes on permanent meadows. Grassland Science in Europe Aalborg, Denmark, 5.: 225-227.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 2000. Uwarunkowania pastwiskowego i łąkowego wykorzystania słabych kompleksów łąkowych w dolinie Notec Zesz. Nauk. AR Kraków, 73. 33-40.
 • Skolimowski L., Łyszczarz R., Dembek R., Skowron J. 2000: Ocena organizacji gospodarki pastwiskowej i wydajności pastwisk w Wielkopolsce i na Kujawach. Nauk. AR w Krakowie, 73: 275-285.
 • Łyszczarz R., Dembek R. 1999. Conditioning of the development of sustainable agriculture - in the regions of the medium and north flow of the Vistula river and in northeastern Poland. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 87 (Suplement): 99-107.
 • Łyszczarz R., Dembek R. 1999. Some elements of sanitary evaluation of agricultural products and rural environment on the area of the medium and north flow of the Vistula river and in north-eastern Poland. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 87 (Suplement): 193 – 198.
 • Łyszczarz R., Zimmer-Grajewska M., Sikorra J. 1999. Wpływ terminu zbioru pierwszego odrostu na plonowanie i wartość pokarmową wybranych odmian kostrzewy łąkowej, życicy trwałej i Zesz. Nauk. ATR, Bydgoszcz, 220 – Rolnictwo (44): 185-193.
 • Łyszczarz R., Dembek R., Kochanowska-Bukowska Z., Sikorra J., Zimmer-Grajewska M., Furgał-Dierżuk I. 1998. Wybrane elementy charakterystyki gospodarczej traw pastewnych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 462: 57-65.
 • Łyszczarz R., Podkówka Z., Dembek R., Kochanowska-Bukowska Z., Dorszewski P., Sikorra J., Zimmer-Grajewska M. 1998: Ocena wartości gospodarczej polskich odmian życicy trwałej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 462: 67-74.
 • Łyszczarz R., Pietrzak A. 1998. Wybrane elementy chemicznej i mikrobiologicznej charakterystyki pasz objętościowych zebranych z terenów powodziowych w województwie toruńskim. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 462 :125-131.
 • Łyszczarz R., Podkówka Z., Kochanowska-Bukowska Z., Dembek R., Dorszewski P. 1998: Plonowanie i wartość pokarmowa rajgrasu wyniosłego odmian Więcławicki i Skrzeszowicki. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 462. 133-139.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 1998. Plonowanie i wartość pokarmowa mieszanek życicy trwałej i koniczyny białej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 462. 173-180.
 • Kochanowska-Bukowska Z., Łyszczarz R. 1998. Plonowanie mieszanek koniczyny białej (Trifolium repens) z odmianami kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) w różnych warunkach nawożenia azotem. Biul. Nauk. 1 (Acta Academiae Agriculturae Olstenensis 565): 179-184.
 • Łyszczarz R. 1997. Wybrane elementy oceny gospodarczej śródleśnego użytku zielonego, położonego na glebach organicznych w Borach Tucholskich. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 453: 239-248.
 • Kochanowska-Bukowska Z., Łyszczarz R. 1997. Ocena gospodarcza odmian i rodów Festuca pratensis, Festuca arundinacea Schreb. i Festuca rubra L. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 451: 197-204.
 • Łyszczarz R., Dembek R., Sikorra J., Zimmer-Grajewska M. 1997. Zróżnicowanie cech użytkowych odmian Lolium perenne i Lolium multiflorum Lam. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 451: 213-219.
 • Łyszczarz R., Kochanowska-Bukowska Z., Dembek R., Zimmer-Grajewska M., Sikorra J. 1997. Wybrane elementy charakterystyki krajowych odmian Dactylis glomerata Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 451. 229-240.
 • Łyszczarz R., Podkówka Z., Dorszewski P. 1997. Skład chemiczny odmian kupkówki pospolitej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 451: 247-254.
 • Podkówka Z., Łyszczarz R., Dorszewski P., Dembek R. 1996. Valorisation of nine polish varieties of perennial ryegrass (Lolium perenne). Vysoka Skola Polnohospodarska. Nitra, Agronomicka Faculta, Sekcja E: 145-148.
 • Borowska K., Łyszczarz R. 1996. The selenium concentration in some grass species from mineral and peaty soils. Grassland and land use systems., 16th EGF v.1, Grado,  Italy: 707-711.
 • Borowska K., Łyszczarz R. 1994. Zawartość selenu w wybranych gatunkach traw uprawianych na glebach torfowych i mineralnych. Arsen i selen w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i środowisko”, Zesz. Nauk. 8: 72-75. 
 • Łyszczarz R., Kochanowska-Bukowska Z., Dembek R., Zimmer-Grajewska M., Sikorra J. 1994. Fenologiczne zróżnicowanie traw ważnym kryterium ich wartości użytkowej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 414. 323-330.
 • Łyszczarz R., Dembek R., Kochanowska-Bukowska Z., Zimmer-Grajewska M., Sikorra J. 1994: Fenologiczne, morfologiczne i plonotwórcze zróżnicowanie odmian kupkówki pospolitej. Genet. Pol., 35A: 187-193.
 • Łyszczarz R., Podkówka Z., Dorszewski P. 1994. Ocena wartości pokarmowej kupkówki pospolitej na podstawie składu chemicznego. Genet. Pol., 35A: 195-200.
 • Łyszczarz R., Kochanowska-Bukowska Z. 1994. Fenologiczne, morfologiczne i plonotwórcze zróżnicowanie odmian kostrzewy łąkowej i kostrzewy trzcinowej. Genet. Pol., 35A: 227-232.
 • Łyszczarz R. 1993. Statystyczna ocena wpływu warunków pogodowych na plonowanie łąk nadwiślańskich. Zesz. Prob. Post. Nauk 412, 143-146.
 • Łyszczarz R. 1993. Wpływ czynników pogodowych na plonowanie i skład chemiczny runi łąkowej w różnych warunkach siedliskowych. Agronom., I Kong. PTNA 4: 227-228.
 • Łyszczarz R. 1993. Rolnicza ocena wybranych gatunków i odmian traw w zróżnicowanych warunkach siedliskowych pradoliny środkowej Wisły. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 60: s. 68.
 • Skolimowski L., Łyszczarz R. 1992. Przydatność  gatunków     i odmian traw do mieszanek siewnych na użytki zielone w dolinie Wisły. Frag. Agronom., 1(33): 46-56.
 • Łyszczarz R., Dembek R. 1992. Bilans składników mineralnych w roślinności łąkowej w zależności od nawożenia mineralnego i organicznego. AR Szczecin, Nawozy organiczne, 2: 73-78.
 • Dembek R., Łyszczarz R. 1992. Zmiany właściwości chemicznych gleby pod wpływem nawożenia mineralnego i organicznego. Nawozy Organiczne. AR Szczecin, 2: 123-128.
 • Skolimowski L., Łyszczarz R. 1992. Dobór komponentów na użytki zielone w warunkach siedliskowych doliny Wisły. Roczniki AR Poznań, CCXXXII (1992): 37-43.
 • Skolimowski L., Łyszczarz R. 1991. Plonowanie, skład botaniczny i chemiczny runi ukształtowanych po wysiewie traw wysokich w monokulturach i   Frag. Agronom. Zesz. Spec. 3. 66-72.
 • Łyszczarz R. 1990. The influence of mineral and organic fertilization on temporary grassland vegetable biomasse. Proc. of. 13th Met. of the Eur. Gras. Fed. Banska Bystrica, Czechoslovakia: 383-385.
 • Łyszczarz R. 1989. Influence de la fertilisation sur le répartition de la biomasie végétale en prairie temporaire. XVI Congrès International des Herbages, Nice, France: 51-52.
 • Skolimowski L., Łyszczarz R., Dembek R. 1989. Efficacité de la fertilisation minérale des prairies en sol minerale. XVI Congrès International des Herbages, Nice, France: 59 i 1893.
 • Skolimowski L., Łyszczarz R., Dembek R. 1988. Produktywność i skład botaniczny użytku zielonego w warunkach intensywnego nawożenia mineralnego i organicznego. Roczniki AR Poznań, CXCI: 167-175.
 • Skolimowski L., Dembek R., Łyszczarz R. 1988. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego użytku zielonego na plony białka, skład chemiczny paszy oraz na troficzność gleby. Roczniki AR Poznań, CXCI: 157-166.
 • Łyszczarz R., 1984. Kształtowanie się produkcji biomasy na łące w warunkach nawożenia mineralnego i organicznego. AR Szczecin, Nawozy organiczne, 2: 193-199.
 • Skolimowski L., Łyszczarz R., Dembek R. 1984. Wpływ nawożenia mineralnego na
 • plonowanie i skład botaniczny użytku zielonego położonego na madach w dolinie Wisły. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz,113, R(18): 67-76.
 • Skolimowski L. Dembek R., Łyszczarz R. 1984. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość niektórych składników pokarmowych w runi użytku zielonego. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz,113, (18): 56-66.