DR INŻ. LECH GAŁĘZEWSKI


Dorobek naukowy

 • Piekarczyk M., Kobierski M., Jaskulska I., Gałęzewski L. 2018. Contents of available form of boron, copper, manganese, zinc and iron in sandy soil fertilized with barley, wheat and rape straw ash. J. Elem. (IF=0,741, MNiSW=15).
 • Piekarczyk M., Kobierski M., Gałęzewski L. 2017. The influence of the application of barley, wheat and rape straw ash into sandy soil on the changes of soil reaction and the content of available phosphorus, potassium and magnesium. Acta Sci. Pol., Agricultura 16(3):136-146.
 • Kotwica K., Gałęzewski L., Skierucha W., Jaskulska I., Jaskulski D., Wilczek A., Szypłowska A., Kulpa D., Piekarczym M., Wasilewski P. 2017. Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol. 62(1): 104-111.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Galęzewski L., Kotwica K., Doroszewski A., Jóźwicki T. 2017. Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Fragm. Aron. 34(2): 18-27.
 • Jaskulska I., Najdowski Ł., Gałęzewski L., Kotwica K., Lamparski R. Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego. Fragm. Agron. 34(3): 58-65.
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M. 2017. Strip intercropping of yellow lupine with oats and spring triticale: proximity Acta Sci. Pol., Agric. 16(2): 67-75.
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M. 2016. Przemienny, rzędowy sposób siewu dwugatunkowych mieszanek roślin. Zgłoszenie P.419336.
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M. 2016. Sposób doglebowej aplikacji hydrożelu. Zgłoszenie P.419340.
 • Kotwica K., Breza-Boruta B., Gałęzewski L., Jaskulska I. 2015. Wpływ stosowania słomy i użyźniacza UGmax. na właściwości gleby oraz plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze i zmianowaniu W: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia, t. 8: 5-11. PIMR, Poznań 2015.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Piekarczyk M., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2015. Magnesium content in the leaves of winter wheat in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ 61(5): 208–212. (IF=1,113 MNiSW=30)
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2015. Productivity of winter wheat cultivars and changes in the richness of soil fertilized with straw ash. Acta Sci. Pol., Agricultura 14(4): 63-72.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. The effect of tillage and management of post-harvest residues and biostymulant application on the yield of winter wheat in increasing monoculture. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(4): 65-76.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D., 2014. Productivity of winter oilseed rape and changes in soil under the influence of fertilization with the use of ash from straw. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3): 45-56.
 • Wasilewski P., Gałęzewski L., Jaskulska I., Mądry A., Różniak M. 2014. The effect of seed grain size on growth and yield of spring forms of rye and wheat. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3): 81-88.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. Spring wheat yield in short-term monoculture depending on the tillage method, use of organic matter and a biostimulant. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3): 19-28.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Wasilewski P., Gałezewski L. Effect of tillage simplifications on yield and grain quality of winter wheat after different previous crops. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3): 37-44.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2013. Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin. Inżynieria Rolnicza. Z. 3(145) T.1: 109-116.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D. 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Fragm. Agron. 30(4): 55–64.
 • Gałęzewski L., Piekarczyk M., Jaskulska I., Wasilewski P. 2013. Border effects in the growth of chosen cultivated plant species. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3): 3-12.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D., Gałęzewski L. 2012. Możliwość rolniczego wykorzystania popiołu ze słomy pszenicy ozimej w nawożeniu jęczmienia jarego. W: Biologiczne, ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Red. Rolbiecki R., Barczak T. Wyd. UTP w Bydgoszczy: 129-139.
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski 2012 Oddziaływania wzajemne roślin w agrocenozach. W: Biologiczne, ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Red. Rolbiecki R., Barczak T. Wyd. UTP w Bydgoszczy: 75-86.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Gałęzewski L., Wasilewski P., Pochylski B. 2011 Efektywność nawożenia pszenicy ozimej azotem w zależności od przedplonu oraz dawki i sposobu jego aplikacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 565: 129-139.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D., 2011. Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agron. 28(3): 53-62.
 • Piekarczyk M., Jaskulski D., Gałęzewski L. Effect of nitrogen fertilization on yield and grain technological quality of some winter wheat cultivars grown on light soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (2): 87-95.
 • Gałęzewski L. 2010. Competition between oat and yellow lupine in mixtures of these species part II. Intensity of competition depending on species ratio in mixture. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(3): 45-52.
 • Gałęzewski L. 2010. Competition between oat and yellow lupine plants in mixtures of these species part I. Intensity of competition depending on soil moisture. Acta Sci. Pol. Agricultura 9(3): 37-44.
 • Wenda-Piesik A., Gałęzewski L. Reakcja pszenicy jarej na zaprawianie nasion zaprawą biologiczną i chemiczną w zmiennych warunkach wilgotności podłoża. Prog. Plant Prot. 50(2):765-771.
 • Jaskulska I., Gałęzewski L. 2009 Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku Fragm. Agron. 26(3): 48-57.
 • Rudnicki F., Gałęzewski L. 2008. Efekty brzegowe w doświadczeniach z mieszankami owsa i łubinu żółtego. III. Wpływ efektu brzegowego na dokładność oceny plonu w doświadczeniach. Acta Sci. Pol., Agricultura (4): 95-103.
 • Rudnicki F., Gałęzewski L. 2008. Efekty brzegowe w doświadczeniach z mieszankami owsa i łubinu żółtego. II. Reakcje owsa i łubinu w mieszankach i siewach czystych na sąsiedztwo ścieżek w doświadczeniu. Acta Sci. Pol., Agricultura (4): 87-94.
 • Rudnicki F., Gałęzewski L. 2008. Efekty brzegowe w doświadczeniach z mieszankami owsa i łubinu żółtego. I. Zasięg efektu brzegowego. Acta Sci. Pol., Agricultura (4): 81-86.
 • Gałęzewski L. 2007. Ocena oddziaływań allelopatycznych owsa na rośliny łubinu żółtego. Probl. Post. Nauk Rol., 516: 37-44.
 • Rudnicki F., Gałęzewski L. 2007. Reakcje owsa i łubinu żółtego na uprawę w mieszankach o różnym składzie ilościowym oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek. II. Plonowanie mieszanek. Zesz. Probl.. Post. Nauk Rol., 516: 171-180
 • Rudnicki F., Gałęzewski L. 2007. Reakcje owsa i łubinu żółtego na uprawę w mieszankach o różnym składzie ilościowym oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek. I. Reakcja owsa i łubinu żółtego na uprawę w mieszankach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 516:161-170.
 • Rudnicki F., Gałęzewski L. 2006. Zmiany zawartości azotu w glebie pod łubinem żółtym i jego mieszankami z owsem w różnych warunkach wilgotności gleby. Rocz. AR Poznań, 66: 321-327.
 • Gałęzewski L. 2006. Wpływ wilgotności gleby na plonowanie łubinu żółtego i owsa oraz ich mieszanek. Rocz. AR Poznań, 66: 67-73.
 • Gałęzewski L. 2006. Reakcje łubinu żółtego w siewie czystym i jego mieszankach z owsem na wilgotność gleby. Rocz. AR Poznań, 66: 55-65.
 • Rudnicki F., Gałęzewski L. 2006. Efekty oddziaływań brzegowych w doświadczeniach z owsem wysiewanym w różnych gęstościach. IHAR, 239: 73-83.