DR HAB. INŻ. GRAŻYNA HARASIMOWICZ-HERMANN, PROF. NADZW. UTP


Dorobek naukowy

 • Harasimowicz-Hermann H., Wilczewski E., Kisielewska W. 2017. Modelling biometric traits and straw yield of white mustard (Sinapis alba) grown for seeds by the sowing date and meteorological factors. Acta Sci. Pol., Agricultura 16(4) 2017, 207–215.
 • Harasimowicz-Hermann G., Wilczewski E., Kisielewska W. 2017. The effect of pluvio-thermal conditions and changing day length on white mustard (Sinapis alba) development. Acta Sci. Pol., Agricultura, 16(3), 121-129.
 • Harasimowicz-Hermann G. 2016. Zagospodarowanie resztek pożniwnych. W: Leksykon nawożenia. Nawozy naturalne. Sp. Azoty. Rozdz.4. 82-87.
 • Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G.. Lemańczyk G. 2015. Effect of Sowing Technology on Winter Oilseed Rape Density in Autumn and Plant Overwintering. Emerging Innovations in Agriculture: From Theory to Practice. IAS
  Banaras Hindu University, Varanasi, UP -221005. India. 57-67.
 • Andrzejewska J., Albrecht K.A., Harasimowicz-Hermann G. 2014. Intercropping Winter cereals with Caucasian clover for forage in northern Europe. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science 64(8): 734-740.
 • Baran S., Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2011. Rozdziały w: „Przyrodnicze wykorzystanie odpadów – Podstawy teoretyczne i praktyczne” Red. nauk. Baran S. Łabętowicz J. Krzywy E. 324.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2011. Nitrogen Bioconversion And Fodder Protein Recovery From Distillery Spent Wash. Ecological Chemistry and Engineering A Vol.18, No. 4, 537-544.
 • Błaszak S., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wzrost i pokrój wybranych klonów wierzby przy jednorocznym i dwuletnim cyklu gromadzenia biomasy. Agronom. 2/2008. 5-18.
 • Czyż K., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na początkowy rozwój sadzonek wierzby (Salix) w zależności od wilgotności gleby. Agronom. 2/2008. 26-35.
 • Harasimowicz-Hermann G., Czyż K. 2008. Effect of Asahi SL on the initial development of willow cuttings at varied soil moisture. Biostimulators in modern agriculture - ornamental and special plants. Wieś Jutra, Warszawa. 40-45.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2008. Odpad ciekły czy ściek. Problemy interpretacyjne w zakresie odzysku z wywaru składników nawozowych i materii organicznej. Aktualne problemy gorzelnictwa rolniczego. Teoria i praktyka. Samodzielna Pracownia Gorzelnicza w Bydgoszczy. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 73-80.
 • Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wpływ terminu siewu na plon biomasy gorczycy białej uprawianej w międzyplonie. Fragm. Agron. 2/2008. 72-81.
 • Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXIX, 209-216.
 • Foss E., Malczyk P., Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Odzysk składników, materiałów i energii z wywaru gorzelniczego. Aktualne problemy gorzelnictwa rolniczego. Technologie ekologiczne. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Bydgoszcz, 35-48.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Uprawa wierzby na cele energetyczne alternatywą dla spalania słomy i zachowania żyzności gleby. Monografia. Wyd. Uczelniane UTP Bydgoszcz, ss. 72.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Mieszaniny odpadów organiczno-mineralnych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie. Część I.  Skład odpadów i ich mieszanin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 520, 295-301.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Mieszaniny odpadów organiczno-mineralnych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie. Część II. Wykorzystanie mieszanin odpadów do nawożenia  gorczycy białej  (Sinapis alba). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 520, 303-312.
 • Harasimowicz-Hermann G., Borowska M. 2006. Effect of biostimulant Asahi SL in winter rape depending on pluviothermic conditions. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops., XXVII, 95-106.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Development and productivity of Polish and foreign clones of willow (Salix) in the collection of University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. Alternative plants for sustainable agriculture. Institute of Plants Genetics, Polish Academy Sciences, Poznań, 39-44.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Funkcja międzyplonów w ochronie zasobów mineralnych i materii organicznej gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512, 147-155.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Agronomiczne bariery spalania słomy. Zesz. Nauk. Nr 8. Płd. Wsch. Oddz. PTIE w Rzeszowie i PTG Oddz. Rzeszów, 73-75.
 • Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S. 2006. Gromadzenie azotu i węgla przez rośliny okrywające ugór przy różnych systemach konserwacji gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513, 121-127.
 • Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S. 2006. Gromadzenie azotu przez rośliny okrywające ugór przy różnych systemach konserwacji gleby. Azotany w ekosystemach rolniczych Inżynieria Ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE), Warszawa, 44-46.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Oddziaływanie na środowisko bioodpadów przetworzonych i nieprzetworzonych w instalacjach i urządzeniach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512, 157-164.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Dokumentowanie stanu środowiska wokół fermy trzody chlewnej i skutki prawne odstąpienia od procedury. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513, 129-138.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G., Leszczyński M. 2006. Wykorzystanie nawozów wapniowych do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych. Nawozy i Nawożenie, 2 (27). IUNG PIB Puławy, 153-179.
 • Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Reproduction quality of white mustard (Sinapis alba l.) seeds acquired through cultivation of the species in different times of vegetative season. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. t. XXVII, 223-230.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2005. Dobór odmian żyta i wartość technologiczna ziarna na cele konsumpcyjne. Ekologia i Technika, 5(77), 176-181.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2005. Rola międzyplonów w ograniczeniu strat azotu w produkcji roślinnej. Rozdział 4 w dziale III. Nawozy naturalne i organiczne jako źródło zanieczyszczenia azotem, monografii „Zanieczyszczenia środowiska azotem”. Acta Uniwersitatis Masuriensis. 203-215.
 • Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S., Wojnowska T., Koc J.,  Sienkiewicz S., Szymczyk S. Produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część I. Biomasa chwastów i roślin osłonowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507, 205-212.
 • Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S. 2005. Produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część II. Struktura zachwaszczenia ugoru. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507, 213-225.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2005. Podstawy prawne i instrumenty służące poprawie warunków efektywnego wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce. Rozdział 2 w dziale I. Ilościowe aspekty rozpraszania azotu w środowisku, monografii „Zanieczyszczenia środowiska azotem”. Acta Uniwersitatis Masuriensis. 27-41.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2005. Przydatność popiołów ze spalania biomasy do stosowania w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 506, 189-196.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 2004. Reakcja Trifolium ambiguum na szczepienie bakteriami brodawkowymi i wilgotność gleby w roku siewu. Acta Sci. Pol., Agricultura 3 (1), 209-218.
 • Gaca J., Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2004. Uwarunkowania prawne i agrotechniczne przygotowania warstwy biologicznej zabezpieczającej przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń ze składowiska odpadów. Zesz. Nauk. WSHE we Włocławku. Ochrona środowiska. Tom XVI seria E, Zesz. 4. Gospodarka odpadami. 21-30.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2004. Porównanie działania następczego obornika bydlęcego i kompostu z komunalnych osadów ściekowych „BIOTOP” w uprawie pszenicy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 499, 89-96.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. Zawartość węgla organicznego i skład frakcyjny próchnicy w glebie lekkiej na stanowisku po roślinach motylkowatych nawożonych mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 502, 101-107.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann 2004. Technologie kompostowania odpadów komunalnych i inne biologiczne procesy przekształcania odpadów organicznych. Rozdział w monografii: Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko. Praca zbiorowa J. Drozd (red.). PTSH, Wrocław, 45-61.
 • Harasimowicz-Hermann , Hermann J. 2003. The content and fractional composition of humus and soil nitrogen resources as indices of succession value of the stand. Humic Substances in Ecosystems 5. PTSH, 15-23.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann 2003. Protection of soil organic matter resources and inputs in actual law. Humic Substances in Ecosystems 5. PTSH, 23-31.
 • Sienkiewicz S., Wojnowska T., Koc J., Ignaczak S., Harasimowicz-Hermann G., Szymczyk S., Żarczyński P. 2003. Zmiany chemiczne w glebach w zależności od systemu odłogowania. Cz. I. Odczyn oraz zawartość azotu ogólnego i węgla organicznego. 2003, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 493, 685-692.
 • Harasimowicz-Hermann G. 2002. Wpływ mikroelementów na plon łubinu żółtego i seradeli, wartość następczą stanowiska dla pszenicy ozimej oraz wybrane elementy żyzności gleby. Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 106, ss. 134.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2001. Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego (RWO) wskaźnikiem określającym stopień dojrzałości kompostu popieczarkowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 478, 165-173.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 1999. Agrotechniczno-ekonomiczne efekty podsiewu lucerny kupkówką pospolitą. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 220 Rolnictwo (44), 9-15.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999. Trifolium ambiguum – charakterystyka gatunku i możliwość introdukcji w Polsce. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rolnictwo 62, 113-121.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999. Uprawa i użytkowanie Trifolium ambiguum Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 468, 133 –145.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 1999. Ocena wytworzonego z osadów ściekowych kompostu „BIOTOP” w nawożeniu ziemniaka. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 220 Rolnictwo (44), 115 – 121.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1998. Wpływ roślin motylkowych na zasobność gleby w potas przyswajalny. Zesz. Nauk AR Poznań, Rolnictwo 52, 55-64.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 1997. Lucerna - problemy badawcze w świetle północno amerykańskich konferencji naukowych /NAAIC/. Fragm. Agronom. 1/97, 94-101.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1997. Wartość przedplonowa bobiku, zbóż i ich mieszanek dla pszenicy ozimej w warunkach regionu pomorsko-kujawskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, 307-311.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1997. Łubin żółty i seradela perspektywicznymi roślinami w rolnictwie proekologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, 369-375.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1997. Przewodnik do uprawy traw i motylkowych z trawami. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, ss. 83.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak Wł., Sowiński J., Waniorek W. 1997. Ocena przydatności amerykańskiej wielolistkowej odmiany lucerny do uprawy w warunkach agroklimatycznych Polski. Biul. Oceny Odm. 29, 115-119.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1996. Przewodnik do uprawy lucerny. /Wyd. I, nakład 3 tys./, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, ss. 41. Wyd. II – 1997, uzupełnione, nakład 3 tys., ss. 43. Wyd. III – 2000, uzupełnione, ss. 45.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1996. Oddziaływanie resztek pozbiorowych seradeli na zasobność gleby i wartość stanowiska dla roślin następczych. Zesz. Nauk. AR Szczecin 172, Rolnictwo 62, 153-160.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1996. Reakcja seradeli na nawożenie mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434, 179-184.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1996. Ocena oddziaływania nawożenia na plon roślin motylkowych i ich wartość następczą. Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 72, ss. 104.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1995. Zmiany zasobności gleby pod wpływem uprawy seradeli nawożonej mikroelementami przy użytkowaniu na zielonkę. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421a, 137-144.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1994. Ocena resztek pozbiorowych odmian samokończących i tradycyjnych łubinu żółtego przy uprawie na różnych kompleksach glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414, 169-178.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1993. Utylizacja gnojówki bydlęcej poprzez wykorzystanie jej do celów nawozowych. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 181, Rolnictwo 33, 55-60.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1993. Wpływ koniczyn czerwonej i perskiej nawożonych gnojówką na plon pszenicy jarej i jego strukturę. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 181, Rolnictwo 33, 45-54.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1993. Wpływ zróżnicowanej architektury łanu na elementy struktury plonu i masę resztek pozbiorowych form tradycyjnych i samokończących łubinu żółtego i wąskolistnego. Fragm. Agronom. 4, 181-183.
 • Sypniewski J., Marcinkiewicz J., Marciniak J., Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Ignaczak S. 1993. Uprawa bobiku w mieszankach ze zbożami w warunkach regionu pomorsko-kujawskiego. Biuletyn Naukowy ART Olsztyn, 2(12)93. Opracowanie nowoczesnych technologii produkcji i wykorzystania nasion bobiku. t. I, 233-238.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1991. Changes in chemical composition of soil as an effect of several year’s fertilization of Alfalfa (Medicago media) with slurry and liquid manure. The Royal Society of Chemistry, London, 209-220.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1989. Wykorzystanie gnojówki bydlęcej do nawożenia koniczyn w uprawie polowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 380, 271-278.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1989. Wpływ uprawy koniczyny czerwonej i perskiej nawożonych gnojówka na zmiany właściwości gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 377, 145-153.
 • Sypniewski J., Harasimowicz-Hermann G. 1989. Wpływ nawadniania na ilość i jakość plonu koniczyny perskiej uprawianej na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 377, 231-237.
 • Harasimowicz-Hermann G. 1988. Wpływ nawożenia gnojówką na masę części nadziemnych i podziemnych koniczyny perskiej i czerwonej. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 145, Rolnictwo 24, 127-135.
 • Urbanowski S., Harasimowicz-Hermann G. 1982. Zachwaszczenie niektórych roślin zbożowych w zmianowaniach i monokulturze. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 97, Rolnictwo 14, 90-101.