PROF. DR HAB. INŻ. DARIUSZ JASKULSKI, PROF. ZW.


Dorobek naukowy

 • Kotwica K., Gałęzewski L., Skierucha W., Jaskulska I., Jaskulski D., Wilczek A., Szypłowska A., Kulpa D., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture. J. Res. Appl. Agric. Engng., 62(1), 104-111.
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M., Jaskulski D. 2017. Strip intercropping of yellow lupine with oats and spring triticale: proximity  Acta Sci. Pol., Agricultura 16(2), 67–75.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Kotwica K., Doroszewski A., Jóźwicki T. 2017. Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Agron. 34(2): 18-27.
 • Jaskulska I., Kamieniarz J., Jaskulski D. 2017. Yields and the composition of roots of sugar beet varieties tolerant to the beet cyst nematode. J. Elem., 22(3): 799-808.
 • Piekarczyk M., Jaskulski D. 2016. Chwasty i ich zwalczanie – element polowej produkcji roślinnej. Monografia – Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 165ss.        
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Janiak A., Boczkowski T. 2015. Changes in some soil properties under the effect of diversified tillage for maize depending on the forecrop. Acta Sci. Pol., Agricultura 14 (3), 61-71.
 • Jaskulska I., Boczkowski T., Janiak A., Jaskulski D. 2015. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na strukturę plonu i zanieczyszczenie ziarna pszenicy ozimej. Agron. 32(2), 20-28.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2015. Productivity of winter wheat cultivars and changes in the richness of soil fertilized with straw ash. Acta Sci. Pol., Agricultura 14(4), 63-72.
 • Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Wichrowska D., Jaskulski D. 2015. Content of nitrates in potato tubers depending on the organic matter, soil fertilizer, cultivation simplifications applied and storage. Chilean J. Agric. Res. 75(1), 42-49.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Piekarczyk M., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2015. Magnesium content in the leaves of winter wheat in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ 61, 5: 208-212.   (2015 Impact Factor : 1.039)        
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Piekarczyk M., Wasilewski 2014. Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od przedplonów i sposobów uprawy roli. Ann. UMCS, Sec. E Agricultura 69(4): 30-38.     
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. The effect of tillage and management of post-harvest residues and biostymulant application on the yield of winter wheat in increasing monoculture. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(4), 65-76.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. Spring wheat yield in short-term monoculture depending on the tillage method, use of organic matter and a biostimulant. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3): 19-28.  
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2014. Productivity of winter oilseed rape and changes in soil under the influence of fertilization with the use of ash from straw. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3): 45- 56.
 • Wichrowska D., Jaskulski D. 2014. Effect of organic and mineral fertilization and soil fertilizer on the weed infestation of potato plantation. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(1): 61-71.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2014. The effect of pre-harvest glyphosate application on grain quality and volunteer winter wheat. Romanian Agricultural Research 31: 283-289. (2014 Impact Factor : 0.281)         
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kobierski M. 2014. Effect of liming on the change of some agrochemical soil properties in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ. 60, 4: 146–150. (2014 Impact Factor : 1.226)      
 • Lamparski R., Kotwica K., Jaskulski D., Piekarczyk M., Wawrzyniak M. 2013. Wpływ stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny. Agron. 30 (3), 108–114.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Wasilewski P., Gałęzewski L. 2013. Effect of tillage simplifications on yield and grain quality of winter wheat after different previous crops. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3), 37-44.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2013. Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin. Inżynieria Rolnicza Agricultural Engineering 3(145) 1, 109-116.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D., Gałęzewski L. 2012. Możliwość rolniczego wykorzystania popiołu ze słomy pszenicy ozimej w nawożeniu jęczmienia jarego. W: Biologiczne, ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 129-139.
 • Piekarczyk M., Jaskulski D., Kotwica K. 2012. Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej. Agron. 29(3), 127-135.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B. 2012. Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe. Agron. 29(3), 61-70.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2012. Wpływ preparatu Roundup Energy 450 SL stosowanego przed zbiorem rzepaku ozimego na potencjalną możliwość występowania samosiewów.  Agron. 29(3), 54-60.       
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2012. Plant diversity in agroecosystems and agricultural landscapes. W: Biodiversity conservation and utilization in a diverse world (Ed. G.A. Lameed). InTech Croatia, 3-22.
 • Jaskulski D., Osiński G., Pochylski B., Górnecki Ł., Klapa K. 2012. Zróżnicowanie warunków uprawy rzepaku ozimego w regionie kujawsko-pomorskim – Fragm. 29(1), 49-59.        
 • Jaskulska I., Osiński G., Jaskulski D., Mądry A. 2012. Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim. Agron. 29(1), 41-48.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Woźniak M., Osiński G. 2011. Assessment of variability of cereal grain quality as a component of fodder mixtures. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(4), 87-95.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Osiński G., Pochylski B., Górnecki Ł., Klapa K. 2011. Ochrona pszenicy ozimej przed agrofagami na plantacjach produkcyjnych w regionie kujawsko-pomorskim. Agron.  28(2), 35-43.  
 • Piekarczyk M., Jaskulski D., Gałęzewski L. 2011. Effect of nitrogen fertilization on yield and grain technological quality of some winter wheat cultivars grown on light soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 87-95.        
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2011. Plony zbóż pastewnych i wyrównanie ziarna pszenicy chlebowej w zależności od warunków glebowych kształtowanych przez wieloletnie zróżnicowane nawożenie. Prob. Post. Nauk Roln. 565, 99-107.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Gałęzewski L., Wasilewski P., Pochylski B. 2011. Efektywność nawożenia pszenicy ozimej azotem w zależności od przedplonu oraz dawki i sposobu jego aplikacji. Prob. Post. Nauk Roln. 565, 129-139.        
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D. 2011. Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej.   Agron. 28(3),  91-99.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D. 2011. Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Agron. 28(3), 53-62.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Wpływ glifosatu stosowanego  przed  zbiorem  na  kiełkowanie ziarna i wschody samosiewów pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51(2), 927-931.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K. 2011. Wpływ sposobu uprawy roli na wschody chwastów i samosiewów pszenicy ozimej. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 51(2), 858-862.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K. 2011. Zależność plonowania grochu siewnego od wybranych właściwości gleby Woda - Środowisko - Obszary wiejskie 11, 2(34), 83-93.
 • Rudnicki F., Jaskulski D. 2011. Produkcja rolnicza w niekorzystnych warunkach gospodarowania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Probl. Post. Nauk Roln. 559, 171-181.
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2011. Wpływ rozmieszczenia roślin na powierzchni pola na plonowanie rzepaku ozimego przy małej jego obsadzie. Probl. Post. Nauk Roln. 559, 87-96.
 • Jaskulski D., Piekarczyk M., Jaskulska I. 2011. Wpływ nawożenia dolistnego makro- i mikroelementami na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Probl. Post. Nauk Roln. 559, 97-104.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Effect of glyphosate used in desiccation of white mustard (Sinapis alba) on the value of the seed material. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 51-56.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D. 2011. The elemental composition of ash from straw and hay in the context of their agricultural utilization. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 97-104.
 • Romiński M., Michalak P., Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Technologia wytwarzania nawozu magnezowego granulowanego z wykorzystaniem odpadów po produkcji chloru. Przemysł Chemiczny (LF) 90/4, 628-630.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Share of agricultural land in the spatial variation in the plant cover of the Kujawy and Pomorze Province. Polish Journal of Environmental Studies (LF) 20, 3, 571-579.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Possibility of using the waste from the production process of polyvinyl chloride to product generating for plant fertilization. Polish Journal of Environmental Studies (LF) 20, 2, 351-354.           
 • Jaskulski D, Jaskulska I. 2011. Diversity and dominance of crop plantations in the agroecosystems of the Kujawy and Pomorze region in Poland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science (LF) 61, 633-640.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Jaskulska I. 2010. Zmiany w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2008 na tle zmian w Polsce. Probl. Post. Nauk Roln. 556, 551-561.
 • Jaskulski D. 2009. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Agron. 26(4), 46-54.
 • Jaskulski D. Piasecka J. 2009. Zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po zbożach jarych i ugorze. Annales UMCS, sec. E, vol. LXIV (4), 71-80.         
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2009. Efekt produkcyjny dolistnego stosowania nawozu magnezowo-mikroelementowego Sonata zboże w uprawie pszenicy ozimej. Probl. Post. Nauk Roln. 541, 157-164.
 • Lemańczyk G., Jaskulski D. 2008. Wpływ zbóż jarych i ugoru jako przedplonów oraz zwalczania chwastów na zdrowotność żyta i jęczmienia ozimego. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin. 48(4), 1448-1452.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2008. Wpływ nawożenia siarką i dolistnego stosowania nawozu Sonata makro na plony kukurydzy. Agron. 3(99), 61-69.
 • Rudnicki F., Jaskulski D., Tyrankiewicz–Czaplewska M. 2008. Niektóre czynniki warunkujące udział roślin paszowych w strukturze zasiewów. Agron. 3(99), 144-153.
 • Jaskulski D., Piasecka J. 2007. Reakcja żyta i pszenżyta ozimego na uprawę po zbożach jarych. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(3), 17-26.
 • Jaskulski D., Piasecka J. 2007. Zboża jare i ugór jako przedplony pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Acta Agrophys. 10 (2), 349-356.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2007. Różnorodność upraw polowych na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego. Agron. 3(95), 205-212.
 • Jaskulski D. 2007. Porównanie wpływu dolistnego stosowania nawozów na efekty produkcyjne oraz ekonomiczne uprawy niektórych roślin polowych. Agron. 1(93), 106-112.   
 • Lemańczyk G., Jaskulski D. 2006. Wpływ zwalczania chwastów i przedplonu na zdrowotność pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 46(2), 149-152.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Rudnicki F. 2006. Różnorodność odmianowa plantacji nasiennych i produkcyjnych zbóż. Agron. 4(92), 94-102.
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2006. Warzywa jako element polowej produkcji roślinnej w województwie kujawsko – pomorskim. Agron. 3(91), 149-158.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2006. Bioróżnorodność agroekosystemów i krajobrazu rolniczego a polowa produkcja roślinna. Nauk Rol. 4, 43-57.
 • Rudnicki F., Jaskulski D. 2006. Ocena wzajemnego oddziaływania konkurencyjnego pomiędzy roślinami uprawnymi a chwastami w łanach. Acta Sci. Pol., Agricultura 5(1), 45-52.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2005. Aktualne możliwości zmianowania roślin w regionie kujawsko-pomorskim. Agron. 2(86), 71-80.
 • Jaskulski D. 2005. Efektywność produkcyjna i ekonomiczna dolistnego stosowania nawozów Sonata w uprawie niektórych warzyw polowych. Agron. 1(85), 419-428.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2004. Wpływ nawożenia słomą, międzyplonów ścierniskowych i zróżnicowanej uprawy roli na efekt energetyczny uprawy jęczmienia jarego. Agron. 3(83), 49-59.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2004. Wpływ nawożenia słomą, międzyplonów ścierniskowych i zróżnicowanej uprawy roli na niektóre właściwości gleby w ogniwie pszenica ozima – jęczmień jary. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 151-163.
 • Jaskulski D. 2004. Wpływ wsiewek międzyplonu na produkcyjność ogniwa jęczmień jary – pszenica ozima. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 143-150.
 • Jaskulski D. 2004. Efektywność stosowania nawozów “Sonata”. Annales UMCS, sec. E 59, 1, 431-439.        
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2004. Wpływ międzyplonów ścierniskowych, nawożenia słomą i zróżnicowanej uprawy roli na jęczmień jary w stanowisku po pszenicy ozimej. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, s. B,52, 99-109.
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2003. Wpływ wieloletniego nawożenia na kształtowanie właściwości gleby. Nauk Roln. 4, 21-35.
 • Jaskulski D. 2002. Masa tysiąca ziaren i zdolność kiełkowania ziarna pszenżyta jarego odmiany Migo z plantacji nasiennych w regionie kujawsko-pomorskim. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 228(91), 23-28.
 • Jaskulski D., Tomalak S. 2001. Wpływ głębokości i sposobu umieszczenia biomasy różnych gatunków roślin w glebie na wschody i masę siewki jęczmienia jarego. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 47, 7-14.
 • Jaskulski D., Tomalak S., Rudnicki F. 2000. Regeneracja stanowiska po pszenicy ozimej dla jęczmienia jarego przez rośliny międzyplonu ścierniskowego. Prob. Post. Nauk Roln. 470, 49-57.
 • Jaskulski D., Kotwica K. 2000. Stabilność plonowania pszenżyta jarego i jego mieszanek z łubinem żółtym w zależności od gęstości siewu i ilości opadów. Univ. Agric. Stetin. Agricultura 82, 93-97.
 • Jaskulski D. 2000. Wpływ ilości i sposobu umieszczenia w glebie biomasy łubinu żółtego na wschody i początkowy wzrost pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 45, 39-46.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I. 2000. Sowing density and rainfall related yellow lupin yielding variability in pure stand and in mixtures with spring triticale. E J P A U s. Agronomy 3/1, 1-8.   
 • Kotwica K., Jaskulski D. 1999. Impact of post-harvest soil cultivation and nitrogen fertilisation on the energy – and cost – effectiveness in spring barley and winter wheat production. E J P A U s. Agronomy 2/2, 1-7.
 • Rudnicki F., Jaskulski D., Dębowski G. 1999. Reakcje odmian pszenicy jarej na termin siewu i nawożenie azotem w warunkach posusznych. Rocz. Nauk Roln. s. A 114 z. 3-4, 97-108.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Jaskulski D., Kotwica K. 1999. Zależność plonu pszenżyta jarego od terminu siewu, nawożenia azotem i ilości opadów. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 44, 257-263.
 • Jaskulski D., Kotwica K. 1999. Wpływ pożniwnej uprawy roli na wilgotność i zwięzłość gleby w okresie wykonywania orek jesiennych. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 43, 17-23.
 • Jaskulski D. 1999. Allelopatyczne oddziaływanie wodnych ekstraktów z nadziemnej masy chwastów na kiełkowanie jęczmienia jarego i pszenicy jarej. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 43, 7-15.       
 • Jaskulski D. 1999. Wpływ terminu i gęstości siewu oraz nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej w warunkach małej ilości opadów. Puł. 118, 167-172.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Tomalak S. 1998. Wpływ przyorywania masy roślinnej i zróżnicowanej uprawy roli na plon jęczmienia jarego po pszenicy ozimej. Puł. 112, 105-113.
 • Jaskulski D. 1997. Allelopatyczne oddziaływanie nasion niektórych chwastów na kiełkowanie i początkowy wzrost jęczmienia i pszenicy. Nauk Roln. s. A 112, 3-4, 73-80.    
 • Jaskulski D., Tomalak S., Kotwica K. 1997. Oddziaływanie biomasy roślin poplonowych rozkładających się w podłożu na początkowy wzrost jęczmienia jarego. Prob. Post. Nauk Roln. 452, 71-81. 
 • Jaskulski D. 1997. Przejawy oddziaływań allelopatycznych w agrofitocenozach. Nauk Roln. 4, 3-13.   
 • Rudnicki F., Jaskulski D., Kotwica K. 1997. Zależność plonu pszenżyta jarego od gęstości siewu i ilości opadów. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 65, 379-385.
 • Jaskulski D. 1997. Allelopatyczny wpływ pszenżyta jarego na jęczmień jary, owies i pszenicę jarą. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 65, 127-135.      
 • Jaskulski D. 1997. Oddziaływanie nasion niektórych roślin uprawnych na kiełkowanie jęczmienia i pszenicy. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 41, 19-23.          
 • Rudnicki F., Jaskulski D. 1994. Plonowanie ziemniaka w warunkach produkcyjnych województwa włocławskiego. Prob. Post. Nauk Roln. 414, 153-158.
 • Jaskulski D., Rudnicki F. 1994. Wzajemne oddziaływania między gatunkami zbóż podczas kiełkowania. Agron. 1, 89-94.
 • Jaskulski D. 1993. Próba zwalczania odrostów bulwy (Helianthus thuberosus). Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 34, 39-42.      
 • Rudnicki F., Jaskulski D. 1993. Efekty zastosowania niektórych herbicydów w uprawie bulwy-Helianthus thuberosus L. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 33, 127-130.