PRACOWNIA EKONOMIKI I DORADZTWA W AGROBIZNESIE


Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
Adres: ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
tel.: (52) 340 8084, (52) 340 8081, (52) 340 8006,
fax: (52) 340 8084

e-mail: doradztwo@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza, prof. nadzw. - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 340 8081, e-mail: zawisza@utp.edu.pl
» Więcej informacji...

dr inż. Piotr Prus, prof. uczelni
tel.: (52) 340 8047, e-mail: piotr.prus@utp.edu.pl
» Więcej informacji... 

Profesor emerytowany

prof. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak
e-mail: bogdan.wawrzyniak2@neostrada.pl
» Więcej informacji...


Adiunkci:

dr inż. Maria J. Orłowska
tel.: (52) 340 8025, fax: (52) 340 8025, e-mail: orjol@utp.edu.pl
» Więcej informacji...

dr Izabela Wielewska
tel.: (52) 340 8047, e-mail: izabel2000@wp.pl
» Więcej informacji...


Asystent:

mgr inż. Magdalena Czyżykowska
tel.: (52) 340 8061, e-mail: mczyzykowska@utp.edu.pl
» Więcej informacji...

Specjalista inż.-techn.:

inż. Maria Bąk
tel.: (52) 340 8084, e-mail: doradztwo@utp.edu.pl
» Więcej informacji...

Doktoranci:
mgr inż. Agata Kosmalska
mgr inż. Jarosław Ordon

Historia

Zakład Doradztwa i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie powstał w 1975 roku. W latach 1987-1994 funkcjonował jako Katedra Doradztwa Rolniczego. W 1994 roku utworzono samodzielny Zakład Doradztwa Rolniczego. Organizatorem i kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. inż. Bogdan M. Wawrzyniak.

Dnia 1.01.2000 r. powstała Katedra Doradztwa w Agrobiznesie. Organizatorem Katedry i jej kierownikiem był do 30.09.2005 roku prof. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak. Od 1.10.2005 roku funkcję tę pełni dr hab. inż. Sławomir Zawisza prof. UTP.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku dotychczasowa Katedra stała się Zakładem Doradztwa w Agrobiznesie tworząc, wspólnie z Zakładem Ekonomiki Produkcji Rolniczej, nową jednostkę pod nazwą: Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie.

Problematyka naukowo - badawcza

 • Funkcjonowanie i ewolucja systemów wsparcia doradczego.
 • Dyfuzja innowacji rolniczych.
 • Regionalizacja obszarów wiejskich.
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza i przedsiębiorczość.
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
 • Pozycja ekonomiczno-społeczna gospodarstw rodzinnych.
 • Informacja rynkowa dla potrzeb doradztwa rolniczego.
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
 • Rolnictwo polskie a integracja europejska.

Oferta

Aktualnie wykonywany temat badań statutowych w latach 2018-2020:

 • „Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”

Inna problematyka badawcza:

 • Ocena funkcjonowania instytucji pełniących funkcje doradcze w gospodarce i agrobiznesie.
 • Potrzeby doradcze w warunkach rozwoju gospodarczego oraz integracji z UE.
 • Informacja rynkowa dla potrzeb doradztwa i podejmowania decyzji gospodarczych.
 • Problematyka zrównoważonego rozwoju w gospodarce i agrobiznesie.
 • Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego.
 • Konsekwencje integracji z UE dla gospodarki i agrobiznesu.
 • Regionalizacja w gospodarce i agrobiznesie w świetle integracji z UE.
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych.
 • Dywersyfikacja działalności gospodarczej w agrobiznesie jako forma przedsiębiorczości.
 • Bariery i ograniczenia innowacyjności w agrobiznesie.
 • Czynniki rozwoju gospodarczego w agrobiznesie.

Obszary współpracy:

 • udział we wspólnym projekcie z zainteresowaną jednostką,
 • wykonanie badań na zlecenie zainteresowanych jednostek,
 • przeprowadzenie szkoleń w ramach zaproponowanej tematyki,
 • potencjalni partnerzy: jednostki naukowo-badawcze, instytucje i firmy agrobiznesu oraz sektora MSP z różnych branż.

Oferta badawcza:

 • Identyfikacja potrzeb, opinii, postaw i poglądów klientów oraz kontrahentów zainteresowanych firm lub instytucji.
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w kontekście integracji z UE.
 • Analiza i ocena udziału społecznego w procesach oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.
 • Przygotowanie prac dyplomowych (inżynierskich oraz magisterskich) na temat wspólnie określony przez zainteresowane firmy oraz dyplomantów realizujących prace w Katedrze – skierujemy takie osoby do zainteresowanych przedsiębiorstw.

Oferta usługowo badawcza

 • Analiza działalności gospodarstw rolniczych oraz przedsiębiorstw agrobiznesu.
 • Analiza finansowa gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw agrobiznesu.
 • Ocena dochodowości gospodarstw rolniczych o różnej skali i kierunkach produkcji.
 • Wybór sposobu rozliczania podatków w gospodarstwach rolniczych.
 • Ocena zdolności do samofinansowania i kredytowania gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw agrobiznesu.
 • Planowanie przedsięwzięć w gospodarstwie rolniczym i przedsiębiorstwie agrobiznesu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka utraty zdolności płatniczej.
 • Analiza przedsięwzięć gospodarczych w rolnictwie z punktu widzenia banków kredytujących gospodarstwa rolne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa agrobiznesu.
 • Analiza efektywności inwestycji w gospodarce żywnościowej.
 • Programowanie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.
 • Ekspertyzy wspomagające opracowanie strategii rozwojowych w środowiskach wiejskich.
 • Propozycje wdrożeniowe (szkolenia, wdrożenia, prezentacje)
 • Komputerowe wspomaganie planowania przedsięwzięć (sporządzania tzw. biznes planów).
 • Rachunkowość w indywidualnym gospodarstwie rolniczym z wykorzystaniem techniki komputerowej.
 • Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym i w przedsiębiorstwie agrobiznesu.
 • Wykorzystanie rachunkowości w monitorowaniu przez banki obsługi kredytów.

Oferta szkoleniowa:

 • Strategie i techniki negocjacji handlowych oraz obsługa klientów w firmie.
 • Procedury skutecznego rozwiązywania konfliktów w grupie pracowników oraz przywództwo i motywowanie w kierowaniu zespołem pracowników.
 • Dobre obyczaje w relacjach zawodowych i etyka w biznesie.
 • Relacje interpersonalne i metodyka w pracy doradczej.
 • Zarządzanie innowacjami w doradztwie.
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.
 • Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
 • Integracja europejska i jej konsekwencje gospodarcze i społeczne.
 • Ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze – skutki jakie niesie ze sobą produkcja przemysłowa i zużywanie zasobów naturalnych dla: krajobrazu przyrodniczego, relacji człowieka ze środowiskiem, globalnego łańcucha konsumenckiego i ekosystemów.
 • Metody badań społecznych, tworzenie narzędzi badawczych, dobór próby, analiza zebranego materiału empirycznego.

 

Oferta badawcza – prace inżynierskie oraz magisterskie

Kierunek studiów: ROLNICTWO

Badana problematyka:

 • zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich i doradztwo w agrobiznesie wobec:
- transformacji gospodarczej oraz reform rynkowych wsi i rolnictwa w Polsce,
- procesów integracji z Unią Europejską i jej wpływu na obszary wiejskie,
 • przedsiębiorczość i sektor MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) na obszarach wiejskich wobec wymagań współczesności,
 • grupy producentów rolnych oraz spółdzielczość jako forma gospodarowania w rolnictwie,
 • przemiany obszarów wiejskich wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych,
 • systemy gospodarowania (rolnictwo konwencjonalne, ekologiczne, zrównoważone),
 • wielofunkcyjny rozwój wsi, przedsiębiorczość pozarolnicza oraz agroturystyka,
 • przekształcenia systemu doradztwa rolniczego, instytucji oświatowych i organizacji doradczych w świetle współczesnych uwarunkowań gospodarczych,
 • liderzy współczesnych środowisk wiejskich i ich rola w przemianach ekonomicznych wsi,
 • mechanizmy dyfuzji innowacji oraz metodyka pracy oświatowej i doradczej,
 • działania i funkcjonowanie administracji samorządowej (urzędy gmin, miast i gmin) oraz agencji rządowych (ANR, ARR, ARiMR) wobec procesów transformacji obszarów wiejskich w Polsce oraz integracji z Unią Europejską,
 • ewolucja systemów ubezpieczeń w rolnictwie (ubezpieczenia majątkowe obowiązkowe i dobrowolne, ubezpieczenia społeczne KRUS).

Badane obiekty:

 • rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa agrobiznesu,
 • instytucje i organizacje mające wpływ na funkcjonowanie gospodarki i agrobiznesu,
 • przedsiębiorstwa oraz firmy agrobiznesu (w tym kadra doradcza tych firm),
 • agencje rządowe oraz firmy ubezpieczeniowe na krajowym rynku,
 • doradcy ODR (ośrodków doradztwa rolniczego - największej instytucji doradczej w Polsce, mającej sieć ośrodków w całym kraju) oraz innych firm doradczych,
 • obszary wiejskie i ich mieszkańcy (w tym zwłaszcza rolnicy) oraz system oświaty i spółdzielczości rolniczej.

Praktyki dyplomowe oraz badania:

 • w firmach oraz instytucjach związanych z tematem pracy dyplomowej:
 • umożliwiają nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą,
 • są zlokalizowane w miejscu zamieszkania studenta lub w najbliższej okolicy.

Inne uwagi:

 • przyjmujemy wszystkich studentów zainteresowanych badaną przez nas problematyką,
 • można samodzielnie sformułować problematykę pracy inżynierskiej lub magisterskiej,
 • można otrzymać temat pracy związany z planowaną (lub wykonywaną już) pracą zawodową.
 • Prace dyplomowe ostatnio realizowane:
 • Ocena realizacji programów rolno-środowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranej gminy.
 • Ocena działalności agroturystycznej jako formy przedsiębiorczości w powiecie żnińskim.
 • Przedsiębiorczość pozarolnicza wśród mieszkańców obszarów wiejskich gminy Piotrków Kujawski po integracji z Unią Europejską.
 • Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie gminy Żnin.
 • Działalność Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w opinii rolników powiatu kłodzkiego.

Propozycje szczegółowe tematyki prac dyplomowych

Kierunek: Rolnictwo

 • Rola doradztwa rolniczego w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranego powiatowego zespołu doradztwa rolniczego.
 • Rola doradztwa rolniczego w realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranego powiatowego zespołu doradztwa rolniczego.
 • Rola doradztwa rolniczego w ekonomicznych i społecznych przemianach w rolnictwie po integracji Polski z Unią Europejską na przykładzie wybranego powiatowego zespołu doradztwa rolniczego.
 • Rola ośrodka doradztwa rolniczego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w…
 • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świetle integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju po integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich po integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Rozwój przedsiębiorczości jako efekt wstąpienia do Unii Europejskiej na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Działalność agroturystyczna jako forma dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rolnych w wybranym powiecie (regionie).
 • Ekonomiczne przemiany rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Perspektywy rozwoju spółdzielczości na przykładzie wybranej gminnej spółdzielni
 • Innowacyjność przedsiębiorstwa agrobiznesu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Rola innowacji w przedsiębiorstwie agrobiznesu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Uwarunkowania rozwoju rynku agrobiznesu na przykładzie powiatu....(województwa).
 • Zarządzanie jakością w firmach agrobiznesu na przykładzie….
 • Inwestycje proekologiczne na obszarach wiejskich.
 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszarów przyrodniczo cennych.
 • Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości pozarolniczej i jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
 • Społeczno-gospodarcza aktywizacja obszarów wiejskich na przykładzie.....
 • Wiedza jako czynnik rozwoju w agrobiznesie.
 • Aktywność i bierność zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich.
 • Analiza efektywności wykorzystania unijnych środków finansowych w agrobiznesie na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Wpływ wsparcia finansowego z budżetu krajowego i UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Znaczenie dopłat i funduszy UE w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie...
 • Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Działalność pozarolnicza na wsi na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Znaczenie innowacyjności w przedsiębiorstwach agrobiznesu na przykładzie wybranej firmy.
 • Wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich i ich znaczenie dla ochrony środowiska na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Ochrona środowiska a pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Analiza ekonomiczna gospodarstwa rolniczego.
 • Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego.
 • Analiza potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych.
 • Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych.
 • Intensyfikacja produkcji w rozwoju zrównoważonym gospodarstw rolniczych.
 • Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych w aspekcie przyrodniczo-środowiskowym oraz ekonomiczno-społecznym w UE.
 • Ewolucja WPR – cele społeczne, wpływ na gospodarstwa rolnicze.
 • Ocena efektywności inwestycji rolniczych.
 • Planowanie przedsięwzięć i działalności rolniczych.
 • Ocena możliwości rozwojowych wybranych gospodarstw rolniczych i grup gospodarstw.
 • Analiza sytuacji na wybranych rynkach rolniczych.
 • Analiza finansowa wybranych firm przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

Kierunek studiów: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Badana problematyka:

 • Ocena funkcjonowania firm sektora architektury krajobrazu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (np. szkółki roślin ozdobnych lub firmy zakładającej ogrody).
 • Ocena działań w zakresie kształtowania krajobrazu na przykładzie wybranej gminy (lub powiatu).
 • Oczekiwania i potrzeby mieszkańców wybranej gminy (lub powiatu) w zakresie kształtowania krajobrazu.
 • Modernizacja wybranego przedsiębiorstwa z sektora architektury krajobrazu jako efekt integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Ocena oferty w wybranym przedsiębiorstwie z sektora kształtowania krajobrazu w kontekście integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranej firmy.
 • Rola doradztwa w procesach kształtowania krajobrazu na przykładzie wybranego ośrodka doradztwa rolniczego.
 • Agroturystyka i jej wpływ na kształtowanie krajobrazu.
 • Aktywność zawodowa mieszkańców obszarów przyrodniczo cennych.
 • Rola i znaczenie krajobrazu dla mieszkańców obszarów wiejskich.
 • Infrastruktura i jej wpływ na kształtowanie krajobrazu na terenach wiejskich.

Badane obiekty:

 • rolnicy prowadzący gospodarstwa szkółkarskie,
 • przedsiębiorstwa prywatne związane z sektorem architektury krajobrazu,
 • instytucje i organizacje mające wpływ na kształtowanie krajobrazu,
 • samorządy lokalne mające wpływ na kształtowanie krajobrazu na obszarach wiejskich,
 • mieszkańcy wsi i ich potrzeby w zakresie architektury krajobrazu.

Praktyki dyplomowe oraz badania:

 • w firmach oraz instytucjach związanych z tematem pracy dyplomowej:
 • umożliwiają nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą,
 • są zlokalizowane w miejscu zamieszkania studenta lub w najbliższej okolicy.

Inne uwagi:

 • przyjmujemy wszystkich studentów zainteresowanych badaną przez nas problematyką,
 • można samodzielnie sformułować problematykę pracy inżynierskiej lub magisterskiej,
 • można otrzymać temat pracy związany z planowaną (lub wykonywaną już) pracą zawodową.
 • Praca dyplomowa ostatnio realizowana:
 • Oferta wybranych szkółek produkujących rośliny ozdobne dla potrzeb kształtowania krajobrazu na przykładzie Bydgoszczy.

 

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA

Badana problematyka:

 • Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych na przykładzie wybranego powiatu.
 • Innowacyjność w sektorze firm biotechnologicznych w świetle integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Działalność firm biotechnologicznych na przykładzie wybranego powiatu.
 • Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej przez firmy biotechnologiczne na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
 • Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej przez firmy biotechnologiczne na przykładzie wybranego powiatu.
 • Modernizacja przedsiębiorstwa z sektora biotechnologicznego jako efekt wstąpienia do Unii Europejskiej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Przemiany w przedsiębiorstwie z sektora biotechnologicznego w kontekście integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Znaczenie biotechnologii dla przemysłu spożywczego na przykładzie wybranych firm.
 • Rośliny energetyczne a rynek biopaliw w Polsce.
 • Biogazownie rolnicze jako źródło energii odnawialnej.

Badane obiekty:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa biotechnologiczne,
 • instytucje i organizacje mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw biotechnologicznych,
 • samorządy lokalne mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw biotechnologicznych,
 • mieszkańcy wsi i ich opinie oraz oczekiwania w zakresie kierunków wytwarzania produktów biotechnologicznych,
 • rolnicy wytwarzający surowce dla przemysłu biotechnologicznego.
 • Praktyki dyplomowe oraz badania:
 • w firmach oraz instytucjach związanych z tematem pracy dyplomowej:
 • umożliwiają nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą,
 • są zlokalizowane w miejscu zamieszkania studenta lub w najbliższej okolicy.

Inne uwagi:

 • przyjmujemy wszystkich studentów zainteresowanych badaną przez nas problematyką,
 • można samodzielnie sformułować problematykę pracy inżynierskiej lub magisterskiej,
 • można otrzymać temat pracy związany z planowaną (lub wykonywaną już) pracą zawodową.

 

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Badana problematyka:

 • Innowacyjność przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego na przykładzie wybranej firmy.
 • Modernizacja przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa żywnościowego jako efekt wstąpienia do Unii Europejskiej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Przemiany w przedsiębiorstwie z sektora przetwórstwa żywnościowego w kontekście integracji z Unią Europejską na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Ocena funkcjonowania systemu jakości w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Dopłaty i fundusze unijne czynnikiem rozwoju firm przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • Wiedza jako czynnik rozwoju w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • Przetwórstwo produktów ekologicznych i jego wpływ na jakość życia.
 • Znaczenie doradztwa w rozwoju przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Badane obiekty:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa sektora przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • instytucje i organizacje mające wpływ na funkcjonowanie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • agencje rządowe wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • doradcy ODR (ośrodków doradztwa rolniczego - największej instytucji doradczej w Polsce, mającej sieć ośrodków w całym kraju) oraz innych firm doradczych wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • obszary wiejskie i ich mieszkańcy (w tym zwłaszcza rolnicy prowadzący produkcję dla potrzeb przetwórstwa rolno-spożywczego).

Praktyki dyplomowe oraz badania:

 • w firmach oraz instytucjach związanych z tematem pracy dyplomowej:
 • umożliwiają nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą,
 • są zlokalizowane w miejscu zamieszkania studenta lub w najbliższej okolicy.

Inne uwagi:

 • przyjmujemy wszystkich studentów zainteresowanych badaną przez nas problematyką,
 • można samodzielnie sformułować problematykę pracy inżynierskiej lub magisterskiej,
 • można otrzymać temat pracy związany z planowaną (lub wykonywaną już) pracą zawodową.

 

Dotychczas pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Sławomira Zawiszy wykonanych zostało ponad 170 prac dyplomowych, magisterskich oraz inżynierskich. Najciekawsze wyniki badań wykonanych przez studentów w ramach przygotowywania prac dyplomowych są publikowane w czasopismach, książkach oraz wydawnictwach konferencyjnych. Dotychczas ukazały się następujące prace:

 • Zawisza S., Kentzer K., (2002): Działalność ośrodków doradztwa rolniczego na rzecz upowszechniania koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego). "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 2, ss. 15-28.
 • Zawisza S., Łukaszewska J., (2002): Działania samorządu lokalnego wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju. (W:) Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich. Mickiewicz B. /red./, Wydawnictwo AR Szczecin, ss. 357-364.
 • Zawisza S., Pilarska S., (2003): Liderzy wiejskich społeczności lokalnych. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 1-2, ss. 55-69.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2003): Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim – ewolucja i perspektywy rozwoju wobec procesu integracji z Unią Europejską. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2, ss. 102-113.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2003): Systemy ubezpieczeń ryzyka w rolnictwie w krajach rozwiniętych ekonomicznie. "Roczniki Naukowe SERiA", Koszalin, t. V, z. 4, ss. 370-374.
 • Zawisza S., Orlik A., (2003): Zrównoważony rozwój gospodarstw rodzinnych wobec integracji z Unia Europejską. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 980, ss. 616-624.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2003): Świadomość ubezpieczeniowa rolników jako element zwiększania jakości i konkurencyjności w agrobiznesie. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 983, ss. 592-598.
 • Zawisza S., Kentzer K., (2003): Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w opinii doradców regionu kujawsko-pomorskiego. "Postępy Nauk Rolniczych", nr 4, ss. 63-74.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2003): Ubezpieczenie ryzyka działalności gospodarczej w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Rozdział (W:) Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problemy ekonomiczne. Niedzielski E. /red./, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, ss. 181-186.
 • Zawisza S., Kochanowska A., (2003): Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich jako perspektywa ekonomicznych przemian regionów w Polsce wobec procesu integracji z Unią Europejską. Rozdział (W:) Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Czudec A. /red./, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, Tom 1, ss. 282-289.
 • Zawisza S., Skomra M., (2003): Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez system wsparcia stypendialnego AWRSP. Rozdział (W:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Zeszyt 1, ss. 467-475.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2003): Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w perspektywie integracji z Unią Europejską w świetle badań wybranych rolników województwa kujawsko-pomorskiego. (W:) Zarządzanie w przed­siębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyszkowska Z. /red./, ATR Bydgoszcz, ss. 373-382.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2004): Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 5-20.
 • Zawisza S., Skomra M., (2004): Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR poprzez system wsparcia stypendialnego ANR (AWRSP) wobec integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1015, T.2, ss. 465-470.
 • Zawisza S., Skomra M., (2004): Realizacja programu wsparcia stypendialnego ANR (AWRSP) dla młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR w województwie kujawsko-pomorskim. Roczniki Naukowe SERiA, T. VI, z. 4, ss. 237-241.
 • Zawisza S., Erazmus K., (2004): Wpływ integracji z Unią Europejską ma rozwój obszarów wiejskich w opinii mieszkańców wsi (na przykładzie wsi Wtelno w województwie kujawsko-pomorskim). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, XLI Seria B, Nr 54, ss. 602-610.
 • Kamiński T, Zawisza S., (2004): Ocena działalności towarzystw ubezpieczeniowych w rolnictwie w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 2, ss. 65-74.
 • Zawisza S., Skomra M., (2004): Znaczenie programu stypendialnego AWRSP (ANR) w niwelowaniu zapóźnienia cywilizacyjnego obszarów wiejskich (na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. (W:) Człowiek a rynek. Partycki S. /red./, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, Tom I, ss. 400-407.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2004): Rozwój gospodarstw rodzinnych w opinii rolników w województwie kujawsko-pomorskim. (W:) Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Adamowicz M. /red./, Prace Naukowe nr 33, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, Warszawa, ss. 133-144.
 • Zawisza S., Orlik A., (2004): Gospodarstwa rodzinne wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju. (W:) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Zawisza S. /red./, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz, ss. 107-124.
 • Zawisza S., Kentzer K., (2004): Doradztwo rolnicze jako wsparcie zarządzania zrównoważonym rozwojem agrobiznesu. (W:) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Zawisza S. /red./, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz, ss. 125-144.
 • Zawisza S., Łukaszewska J., (2004): Samorząd terytorialny wobec zarządzania zrównoważonym rozwojem. (W:) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Zawisza S. /red./, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz, ss. 145-162.
 • Zawisza S., Orlik A., (2004): Gospodarstwa rodzinne wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle badań wybranych wsi powiatu płockiego. (W:) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Zawisza S. /red./, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz, ss. 227-246.
 • Zawisza S., Kochanowska A., (2004): Zarządzanie gospodarstwem rolnym w systemie zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Koronowo. (W:) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Zawisza S. /red./, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz, ss. 247-268.
 • Zawisza S., Kentzer K., (2004): Działania ośrodków doradztwa rolniczego województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz upowszechniania koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. (W:) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Zawisza S. /red./, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz, ss. 301-324.
 • Zawisza S., Kentzer K., (2004): 120 lat rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce (1883-2003). Promocje Kujawsko-Pomorskie, nr 3-5, ss. 10-11.
 • Zawisza S., Kamiński T., (2004): 200 lat rozwoju ubezpieczeń w polskim rolnictwie (1804-2004). Promocje Kujawsko-Pomorskie, nr 6-8, ss. 4-7.
 • Zawisza S., Pilarska S, (2005).: Liderzy współczesnych rolniczych społeczności lokalnych. (W:) Religia a gospodarka. Partycki S. /red./, Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 308-314.
 • Zawisza S., Strucińska M., (2005): Liderzy rolniczych społeczności lokalnych w procesie przemian wsi i rolnictwa. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, ss. 5-14.
 • Zawisza S., Kuras A., (2005): Transformation of the rural areas and agriculture in the opinion of farmers cooperating with agricultural counseling centers in Kujawsko-Pomorskie Province. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, XLIII, Seria B nr 57, ss. 881-886.
 • Zawisza S., Erasmus K., (2005): Postawy rolników województwa kujawsko-pomorskiego wobec integracji z UE. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VII, Zeszyt 4, ss. 446-449.
 • Zawisza S., Kuras A., (2005): Integracja z Unią Europejską w opinii rolników współpracujących z ośrodkami doradztwa rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VII, Zeszyt 7, ss. 261-267.
 • Zawisza S., Pilarska S., (2005): Przywództwo opinii jako mechanizm dyfuzji innowacji w środowiskach społecznych wsi. (W:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, ss. 227-233.
 • Zawisza S., Konwińska M., (2005): Wybrane problemy funkcjonowania gospodarstw rolnych powstałych z majątku byłych PGR w województwie kujawsko-pomorskim. (W:) Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. M. Kłodziński, W. Dzun /red./. Wydawnictwo IRWiR PAN, Seria Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, ss. 240-249.
 • Zawisza S., Wanczura M., (2005): Ecological food in the opinion of speciality shop customers in Bydgoszcz. (W:) Problemy rolnictwa światowego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 320-327.
 • Rudzka A., Zawisza S., (2005): Działania samorządów gminnych w wybranych województwach północnej Polski na rzecz rozwoju pozarolniczych funkcji wsi. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, XLIII, Seria B nr 58, ss.469-475.
 • Zawisza S., Pilarska S., (2005): Opinion leadership and information sources in agricultural innovation diffusion processes (on the basis of selected villages in the Kujawsko-Pomorskie Province in Poland) Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 8, Issue 4.
  Available Online http://www.ejpau.media.pl/ volume8/issue4/art-28.html
 • Zawisza S., Augustowska E., (2006): Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie doradztwa rolniczego na przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 96-110.
 • Zawisza S., Rochowiak E., (2006): Ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji z Unią Europejską w opinii mieszkańców wsi powiatu żnińskiego w województwie kujawsko-pomorskim. (W:) Nowa ekonomia a społeczeństwo. S. Partycki /red./. Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 402-408.
 • Zawisza S., Rochowiak E., (2006): Farmer's Opinion about Expected Competitive Position of Polish Agriculture after Integration with the EU - Result of a Survey in the Żnin District in the Kujawsko-Pomorskie Province. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1118, T.2, ss. 540-545.
 • Zawisza S., Lewandowska M., (2006): Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój wsi i rolnictwa w opinii doradców ODR w Minikowie i Zarzeczewie. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 540, Rolnictwo LXXXVII, ss.585-590.
 • Zawisza S., Niedbalski A., (2006): Funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego po integracji z Unią Europejską - wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, Zeszyt 4, ss. 395-399.
 • Zawisza S., Lewandowska M., (2006): Integracja z Unią Europejską w opinii doradców ODR w Minikowie i Zarzeczewie. (W:) Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. L.Pałasz /red./. Wydawnictwo AR Szczecin, Tom II, ss. 783-788.
 • Zawisza S., Rudzka A., (2006): Strategia zrównoważonego rozwoju gminy w świetle badań wybranych województw północnej Polski. (W:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, Zeszyt Nr 9, ss. 191-199.
 • Zawisza S., Strucińska M., (2006): Przywództwo w wiejskiej społeczności lokalnej. (W:) Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Z. Wyszkowska /red./. Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz, ss.247-251.
 • Zawisza S., Niedbalski A., (2007): Ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce wobec zmian wynikających z integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 18-29.
 • Zawisza S., Niedbalski A., (2007): Kierunki pracy doradczej po integracji z Unią Europejską w opinii pracowników ODR w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, ss. 38-54.
 • Zawisza S., Staszak A., (2007): Rola liderów w przemianach gospodarczych i społecznych obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. IX, Zeszyt 2, ss. 453-457.
 • Zawisza S., Tułodziecka M., (2008): Działalność KPODR w Minikowie po integracji z Unią Europejską w opinii badanych doradców. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 20-33.
 • Zawisza S., Orzłowska A., (2008): Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości mieszkańców wsi w gminie Chojnice. (W:) Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Sikorska-Wolak I. /red./. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 95-105.
 • Zawisza S., Kostrzak D., (2008): Wpływ integracji z Unią Europejską na zrównoważony rozwój rolnictwa i wiejskich społeczności lokalnych w opinii badanych rolników powiatu inowrocławskiego. (W:) Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumentu wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Mickiewicz P., Gotkiewicz W., /red./. Wydawnictwa AR w Szczecinie, ss. 167-174.
 • Zawisza S., Tomczyk A., (2008): Działalność Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w opinii współpracujących rolników. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2, ss. 290-295.
 • Zawisza S., Kostrzak D., (2008): Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w powiecie inowrocławskim. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1192, ss. 49-55.
 • Zawisza S., Tomczyk A., (2008): Efekty członkostwa w Unii Europejskiej w opinii pracowników ŁODR w Bratoszewicach i współpracujących rolników. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, ss. 15-30.
 • Zawisza S., Tomczyk A., (2008): Działalność prywatnych biur doradztwa rolniczego w opinii kadry doradczej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. (W:) Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Krzyżanowska K. /red./. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 185-196.
 • Zawisza S., Tułodziecka M., 2008: Integracja z Unią Europejską w opinii badanych rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 51, ss. 133-142.
 • Zawisza S., Peroń W., 2009: Przygotowanie do nowych zadań po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, ss. 42-57.
 • Zawisza S., Rosińska A., 2009: Rola innowacyjności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Stovit Group Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Roczniki Naukowe SERiA, T. XI., z. 1, ss. 479-484.
 • Zawisza S., Kodranc M., 2009: Tendencje na rynku produktów dżemowych na przykładzie Bydgoszczy. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (13), ss. 287-293.
 • Zawisza S., Adamczewska M., 2009: Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju wsi i rolnictwa – charakterystyka i podstawowe pojęcia. (W:) Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską. Zawisza S. /red./. Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz, ss. 9-24.
 • Zawisza S., Iwińska J., 2009: Enterprisers and alternative sources of income on farm with the Inowrocław commune as an example. (In:) Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result scientific research. Śliwińska E., Spychaj-Fabisiak E., /Ed./. Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz, ss. 415-426.
 • Zawisza S., Plec M., 2010: Funkcjonowanie systemu ubezpieczeń w rolnictwie na przykładzie gminy Brzozie. Roczniki Naukowe SERiA, T. XII., z. 2, ss. 330-334.
 • Zawisza S., Dończyk M., 2010: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy Gostycyn. Acta Scientiarum Polonorum. Seria Oeconomia, 9 (2), ss. 251-260.
 • Zawisza S., Szkatulski M., 2010: Znaczenie grup producentów rolnych w rozwoju wsi i rolnictwa. (W:) Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia. Zawisza S. /red./. Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz, ss. 9-22.
 • Zawisza S., Adamczewska M., 2010: Grupy producentów jako szansa rozwoju nisko-towarowych gospodarstw rolnych. (W:) Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia. Zawisza S. /red./. Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz, ss. 125-134.
 • Zawisza S., Szkatulski M., 2010: Czynniki kształtujące rozwój grup producentów rolnych na przykładzie gminy Żnin (W:) Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia. Zawisza S. /red./. Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz, ss. 135-148.
 • Zawisza S., Dończyk M., 2010: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Gostycyn. (W:) Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju. Krzyżanowska K., /red./. Wyd. Ucz. SGGW, Warszawa, ss. 81-101.
 • Zawisza S., Butka R., 2011: Rozwój grup producentów rolnych na przykładzie gminy Złotniki Kujawskie. Roczniki Naukowe SERiA, T. XIII., z. 2, ss. 553-557.
 • Dorofiejczuk-Paradny J., Zawisza S., 2011: Ewolucja systemów wsparcia doradczego na świecie – od doradztwa państwowego do prywatnych usług doradczych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, ss. 13-28.
 • Dorofiejczuk-Paradny J., Zawisza S., 2011: Organizacja i funkcjonowanie doradztwa rolniczego w Stanie Ontario w Kanadzie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, ss. 38-55.
 • Zawisza S., Murawski A., (2012): Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich gminy Chrostkowo. (W:) Krzyżanowska K. /red./ Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości na wsi. Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 21-33.
 • Zawisza S., Michalski M. (2014): Rozwój przedsiębiorczości po integracji z UE na obszarach wiejskich gminy Dobre. Roczniki Naukowe SERiA, T XVI, z 4, ss. 363-368.
 • Zawisza S., Szatkowski Ł. (2014): Rozwój odnawialnych źródeł energii na przykładzie powiatu włocławskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, ss. 38-50.
 • Zawisza S., Wąsik P. (2014): Rozwój przedsiębiorczości w świetle integracji z Unią Europejską na przykładzie gminy Lubicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360, ss. 262-272.
 • Zawisza S., Pachut T. (2015): Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój obszarów wiejskich gminy Nowa Wieś Wielka. Roczniki Naukowe SERiA, T. XVI, z 4, ss. 363-368.
 • Zawisza S., Buczkowska K. (2015): Ocena działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych regionów Polski. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 38-50.
 • Zawisza S., Buczkowska K.  (2016): Ocena działalności agroturystycznej w powiecie żnińskim województwa kujawsko-pomorskiego. Roczniki Naukowe SERiA, T. XVIII, z 4, ss. 265-271.
 • Zawisza S., Grebin J. (2016): Realizacja programów służących ochronie środowiska w ramach PROW 2014-2020 w opinii wybranych rolników gminy Dziemiany. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 37-49.

 

 


Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce...

Search