HISTORIA WYDZIAŁU

Kalendarium
najważniejszych wydarzeń

Z ŻYCIA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII

1967

Utworzenie w Bydgoszczy punktu konsultacyjnego zawodowego studium zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu

1969

Powołanie bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu – pierwsza inauguracja roku akademickiego w bydgoskim Oddziale Wydziału Rolniczego WSR. Przekazanie do dyspozycji filii budynków przy ul. Bernardyńskiej i Hanki Sawickiej (obecnie Mazowieckiej)

1972

Powołanie bydgoskiego Zamiejscowego Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu z Oddziałem Zootechnicznym – powierzenie funkcji pierwszego dziekana samodzielnej jednostki doc. dr hab. Wojciechowi Cieśli.

1973

Pierwsi absolwenci Zamiejscowego Wydziału Rolniczego – inżynierowie rolnictwa po ukończeniu studiów stacjonarnych (36 osób) i niestacjonarnych (42 osoby). Powstanie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Gliszcz-Wierzchucinek

1974

Utworzenie w Bydgoszczy Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – przekształcenie Zamiejscowego Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu w Instytut Rolniczy ATR w Bydgoszczy

1975

Uzyskanie przez Instytut Rolniczy ATR uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agrotechnika (od 1992 r. agronomia) – pierwsze uprawnienie w bydgoskim środowisku akademickim.

1976

Uzyskanie przez docentów Włodzimierza Łoginowa i Wojciecha Cieślę, jako pierwszych w historii Wydziału, tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego. Pierwszy przewód doktorski przeprowadzony przez Instytut Rolniczy ATR, zakończony nadaniem stopnia naukowego mgr inż. Romualdowi Rajsowi

1980

Powstanie Zamiejscowego Oddziału Instytutu Rolniczego we Włocławku, który funkcjonował do 1984 r. – stacjonarne studia inżynierskie ukończyło 81 osób

1984

Uzyskanie przez Instytut Rolniczy ATR uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agrotechnika (agronomia) – pierwsze pełne uprawnienie akademickie w bydgoskim środowisku naukowym upoważniające do przeprowadzania postępowania o tytuł naukowy. Powrót do tradycyjnej nazwy Wydziału. Obchody Jubileuszu 15-lecia, liczba absolwentów przekracza 2500

1985

Uzyskanie przez profesorów Włodzimierza Łoginowa i Wojciecha Cieślę, jako pierwszych w historii Wydziału, tytułu naukowego profesora zwyczajnego.

1986

Uruchomienie pierwszej specjalności ochrona roślin na studiach stacjonarnych kierunku rolnictwo.

1987

Pierwszy przewód habilitacyjny przeprowadzony przez Wydział Rolniczy ATR, zakończony nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych dr inż. Pawłowi Nowaczykowi.

1989

Jubileusz 20-lecia Studiów Rolniczych w Bydgoszczy. Wydział Rolniczy zatrudniał 20 samodzielnych pracowników naukowych, przeprowadził 75 przewodów doktorskich, wykształcił 3400 magistrów i inżynierów rolnictwa.

1990

Oddanie do użytku Wydziału Rolniczego budynku 3.1. w Fordonie.


1991

Nadanie imienia profesora Włodzimierza Łoginowa sali wykładowej w Fordonie.

1993

Reforma programowa na studiach stacjonarnych, polegająca na poszerzeniu profilu kształcenia rolniczego poprzez wprowadzenie pięciu specjalności: agronomia, agrobiologia, agrobiznes, ochrona roślin, ochrona środowiska rolniczego.

1994

25-lecie Wydziału Rolniczego ATR, na którym pracowało 30 profesorów i doktorów habilitowanych. Liczba absolwentów rolniczych studiów wyższych wynosi 4100, przeprowadzonych przewodów doktorskich przekracza 100, a przewodów habilitacyjnych 14. Jednostki organizacyjne zlokalizowane są w pięciu obiektach.

1995

Wmurowanie w holu budynku przy ulicy Bernardyńskiej tablicy pamiątkowej profesora Wojciecha Cieśli.

1996

Pierwsza w bydgoskim środowisku akademickim uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Techniczno-Rolniczej prof. dr hab. Stanisławowi Grabarczykowi. Reforma organizacyjna rolniczych zakładów doświadczalnych – utworzenie Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego w Mochełku.

1997

Inauguracja działalności na Wydziale Rolniczym pierwszego w Bydgoszczy studium doktoranckiego. Studia doktoranckie nauk rolniczych prowadzone są systemem niestacjonarnym przy współpracy ówczesnego Wydziału Zootechnicznego.

1999

Uruchomienie trzeciego kierunku studiów – zarządzanie i marketing. Studia inżynierskie prowadzone są systemem stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach specjalności: marketing i zarządzanie gospodarką żywnościową
Obchody 30-lecia Wydziału. Liczba absolwentów kierunku rolnictwo przekracza 5000, przewodów doktorskich wynosi 123, a przewodów habilitacyjnych 20.

2000

Inicjatywa i organizacja I Konferencji Dziekanów Wydziałów Rolniczych Polskich Uczelni Rolniczych


2001

Uruchomienie na Wydziale Rolniczym stacjonarnych studiów doktoranckich nauk rolniczych. Nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Techniczno-Rolniczej prof. dr hab. Andrzejowi Dubasowi z ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

2004

Uzyskanie przez Wydział Rolniczy ATR drugiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska – pierwszy wydział z dwoma uprawnieniami akademickimi. Obchody Jubileuszu 35-lecia Wydziału. Liczba absolwentów zbliża się do 6300, przewodów doktorskich wynosi 157, a habilitacyjnych 29. Na Wydziale pracuje 31 samodzielnych pracowników naukowych. Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie ocenia jakości kształcenia na kierunku studiów rolnictwo.

2006

Nadanie przez Radę Wydziału pierwszego w historii stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska mgr inż. Magdalenie Banach-Szott. Pozytywna ocena jakości kształcenia PKA na kierunku studiów biotechnologia Wydział uzyskuje najwyższą w historii kategorię naukową na podstawie oceny parametrycznej jednostek naukowych. Zmiana nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

2007

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz nadanie imienia profesora Stanisława Grabarczyka sali wykładowej w budynku przy ulicy Bernardyńskiej
Powstanie Wydziału Zarządzania UTP, którego kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią głównie pracownicy Wydziału Rolniczego. Uruchomienie na Wydziale Rolniczym czwartego kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka.

2008

Nadanie profesorom Jerzemu Sypniewskiemu oraz Wojciechowi Budzyńskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

2009

Jubileusz 40-lecia Wydziału Rolniczego UTP. Liczba absolwentów wynosi 7850, przeprowadzonych przewodów doktorskich 200, przewodów habilitacyjnych 32.

2010

Zmiana nazwy Wydziału Rolniczego na Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Uruchomienie nowego kierunku studiów agrochemia, realizowanego wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (kształcenie prowadzono do roku 2014). Zakończenie kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing. Obecnie kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Zarządzania UTP. Ponowna pozytywna ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku rolnictwo

2011

Uruchomienie nowego kierunku studiów – architektura krajobrazu. Ponowna pozytywna ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku biotechnologia. Mury Wydziału opuszczają pierwsi absolwenci kierunku studiów technologia żywności i ży­wienie człowieka. Początek obowiązywania trzystopniowego systemu edukacji akademickiej (studia inżynierskie, studia magisterskie, studia doktoranckie)

2012

Odsłonięcie w budynku Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin przy ul. Kordeckiego tablicy pamięci prof. dr Jerzego Sypniewskiego, doktora honoris causa UTP w Bydgoszczy.

2013

Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – powstanie 10 Katedr. Pozytywna ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Podjęcie uchwały o uruchomieniu nowego, unikatowego kierunku studiów – nanobioinżynieria

2014

Jubileusz 45-lecia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP. Liczba absolwentów wynosi 9592, przeprowadzonych na Wydziale przewodów doktorskich 223, przewodów i postępowań habilitacyjnych 46, postępowań o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych również 46.

2015

Mury Wydziału opuszczają pierwsi absolwenci kierunku studiów inżynierskich architektura krajobrazu. Pozytywna ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotycząca działalności dydaktycznej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, obowiązująca do roku akademickiego 2020/2021.

2016

Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Odsłonięcie w laboratorium biotechnologicznym tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci prof. dr hab. Marka Jassema.

2017

Uruchomienie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia – zielarstwo i fitoterapia.

Odsłonięcie w laboratorium biotechnologicznym przy ul. Bernardyńskiej tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci prof. dr hab. Małgorzaty Zalewskiej.

2018

Kolejna reforma organizacyjna na Wydziale, w wyniku której zostaje utworzonych 6 Katedr i 12 Pracowni.

Nadanie profesorowi Stanisławowi Kalembasie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Uruchomienie studiów stacjonarnych II stopnia kierunek rolnictwo w języku angielskim, w ramach Programu POWER

2019

Prof. Ewa Spychaj – Fabisiak zostaje wybrana przez pracowników naukowych z całej Polski do Rady Doskonałości Naukowej, która zastąpiła Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP. Liczba absolwentów wynosi 10853, przeprowadzonych na Wydziale przewodów doktorskich 248, przewodów i postępowań habilitacyjnych 53, postępowań o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych 47. Na Wydziale pracuje 46 samodzielnych pracowników naukowych. Wydział prowadzi pięć kierunków studiów.