DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 1. doskonalenie technologii produkcji i użytkowania surowców pozyskiwanych z roślin rolniczych dla celów konsumpcyjnych, paszowych, przemysłowych, energetycznych i zielarskich oraz reprodukcja nasienna roślin strączkowych, zielarskich, gatunków i odmian traw oraz rutwicy pastewnej, w tym ocena:
  1. postępu biologicznego roślin rolniczych i jego wykorzystania w hodowli i produkcji towarowej,
  2. skutków stosowania regulatorów wzrostu, mikronawozów i środków ochrony roślin i ich wykorzystania w produkcji nasiennej,
  3. biologii nasion oraz produkcji nasiennej roślin uprawnych i jej wykorzystania
  4. postępu biologicznego w hodowli wierzby energetycznej i jej wykorzystania do produkcji biomasy,
  5. doskonalenia techniki siewu rzepaku ozimego i międzyplonów,
 2. rozpoznanie oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko i ograniczanie jej niekorzystnych wpływów, w tym ocena:
  1. możliwości i skutków zagospodarowywania odłogów poprzez uprawę wieloletnich roślin pastewnych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy na cele energetyczne,
  2. możliwości łagodzenia skutków uproszczeń w zmianowaniach poprzez uprawę międzyplonów,
  3. przydatności nowych gatunków roślin motylkowatych do uprawy w warunkach regionu kujawsko-pomorskiego i ich wpływu następczego,
  4. możliwości wykorzystania osadów ściekowych i innych materiałów organicznych do użyźniania gleb,
 3. ocena przydatności ozimych odmian roślin strączkowych (w tym z katalogu wspólnotowego) do uprawy w Polsce,
 4. ocena fizycznych właściwości gleb użytkowanych rolniczo,
 5. technologia strip-till one pass w agrotechnice roślin uprawnych,
 6. ocena przydatności i technologie uprawy gatunków i odmian roślin rolniczych w ekologicznym systemie gospodarowania,
 7. zastosowanie biostymulatorów w produkcji roślinnej
 8. adaptacja obcych gatunków roślin zielarskich do uprawy w warunkach Polski,
 9. biologia plonowania i technologii zbioru lucerny i innych bobowatych wieloletnich,
 10. agrotechnika soi oraz wykorzystanie nasion soi non GMO w produkcji oleju oraz pasz dla zwierząt gospodarskich,
 11. rozwój metod w badaniach naukowych, metodologia prac doświadczalnych w dyscyplinie agronomia, statystyczne metody analizy danych,
 12. ocena reakcji roślin na wilgotność gleby,
 13. możliwości zastosowania systemów monitorowania wilgotności gleby do celów badawczych i produkcyjnych,
 14. uszlachetnianie nasion jarych roślin strączkowych do siewu przedzimowego,
 15. określenie siedliskowo-produkcyjnych warunków oraz skutków stosowania uproszczonych elementów grotechniki, jak: zmianowanie roślin, uprawa roli, siew, nawożenie organiczne i mineralne,
 16. badania właściwości gleby i reakcji roślin w wieloletnim doświadczeniu nawozowym,
 17. ocena możliwości uprawy zbóż ozimych i jarych po późno zbieranych przedplonach,
 18. ocena wpływu różnych rodzajów substancji organicznej (nawozy naturalne, słoma, biomasa roślin międzyplonów, resztki pozbiorowe) i sposobów jej stosowania na żyzność gleby oraz plonowanie roślin,
 19. ocena oddziaływania nawozów, regulatorów wzrostu, biostymulatorów i innych środków, a także czynników siedliskowych, na cechy morfologiczne, procesy fizjologiczne i produkcyjność roślin uprawnych,
 20. reintrodukcja pierwotnych gatunków zbóż, ich wartość odżywcza i agronomiczna
 21. przeciwdziałanie uodparnianiu się roślin na herbicydy,
 22. wykorzystanie węgla w pyrolizie opon w rolnictwie i ogrodnictwie,
 23. stosowanie ekologicznych nawozów płynnych ASL w produkcji polowej
 24. agrofotowoltaika,
 25. ocena efektów postępu hodowlanego i agrotechnicznego roślin,
 26. ocena potencjału produkcyjnego trwałych i przemiennych użytków zielonych z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika Wartości Użytkowej Łąk – WUŁ,
 27. waloryzacja odmian lucerny siewnej i mieszańcowej w siewach czystych i mieszankach z trawami i koniczynami,
 28. doskonalenie techniki doboru komponentów do mieszanek siewnych z wykorzystaniem potencjału genetycznego polskich odmian traw pastewnych,
 29. produkcja pasz z użytków zielonych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych,
 30. fitosocjologiczne zróżnicowanie zbiorowisk trawiastych.
 1. chlorofilomierz SPAD 502 Plus / 502DL Plus
 2. chromatograf gazowy
 3. ekstraktor ASE 150
 4. kabinowy automatyczny opryskiwacz laboratoryjny
 5. komora klimatyczna fitotronowa KK 400 FIT P.
 6. Penetrologger z wbudowanym GPS
 7. przenośny fluorymetr modulowany typu OS5p
 8. Przenośny system LCpro-SD wraz z komorami do pomiaru wymiany gazowej roślin i respiracji gleby
 9. Przenośny system SunScan SS1 do określenia wskaźnika pokrycia liściowego (LAI)
 10. system skanerowy do analizy obrazu w badaniach korzeni roślin
 11. zestaw do automatycznego oznaczania azotu
 12. zestaw płuczek oraz system skanerowy Delta T
 13. zestaw sond profilowanych PR2 z czytnikiem HH2 do pomiaru wilgotności gleby
 14. maszyny i urządzenia rolnicze do zakładania i pielęgnacji doświadczeń polowych
 1. identyfikacja potrzeb, opinii, postaw i poglądów klientów oraz kontrahentów zainteresowanych firm lub instytucji,
 2. analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w kontekście integracji z UE,
 3. analiza i ocena udziału społecznego w oddziaływaniu inwestycji na środowisko przyrodnicze,
 4. przygotowanie prac dyplomowych na temat określony przez zainteresowane firmy
 5. analiza działalności gospodarstw oraz przedsiębiorstw agrobiznesu,
 6. analiza finansowa gospodarstw oraz przedsiębiorstw agrobiznesu,
 7. ocena zdolności do samofinansowania i kredytowania gospodarstw oraz przedsiębiorstw
 8. planowanie przedsięwzięć w gospodarstwie rolnym i przedsiębiorstwie agrobiznesu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka utraty zdolności płatniczej,
 9. analiza przedsięwzięć gospodarczych w rolnictwie z uwzględnieniem możliwości kredytowania przez banki gospodarstw rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu,
 10. analiza efektywności inwestycji w gospodarce żywnościowej,
 11. ekspertyzy wspierające opracowywanie strategii rozwoju lokalnego,
 12. ekspertyzy wspierające programowanie rozwoju lokalnego,
 13. studia wykonalności programów rozwoju lokalnego
 1. transformacja i właściwości materii organicznej gleb
 2. funkcje substancji humusowych w ekosystemach lądowych i wodnych,
 3. struktura i właściwości kwasów huminowych
 4. wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniach: właściwości kwasów huminowych, ilościowym i jakościowym oznaczaniu związków fenolowych i WWA w glebach
 5. otrzymywanie, właściwości i wykorzystanie biowęgli
 6. gospodarowanie odpadami i ściekami,
 7. ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących pogorszyć jego stan
 8. sposoby higienizacji osadów ściekowych
 9. koncepcje niskonakładowego oczyszczania gazów i powietrza przez biofiltrację, technologie likwidacji odorów
 10. projektowanie nowych wyrobów spożywczych
 11. oznaczanie składników odżywczych i nieodżywczych w żywności
 1. chromatograf cieczowy HPLC, Series 200 firmy Perkin-Elmer, wyposażony w detektor DAD i fluorescencyjny,
 2. spektrometr absorpcji atomowej M-series firmy Thermo Scientific,
 3. spektrometr FTIR Spectrum BX firmy Perkin-Elmer,
 4. spektrometr UV-VIS Lambda 20 firmy Perkin-Elmer,
 5. analizator TC w próbkach stałych, Vario Max CN, firmy Elementar,
 6. analizator TOCN w próbkach ciekłych, Multi N/C 3100 firmy Analytik Jena,
 7. derywatograf PC z Syst. IBM, systemu Paulik-Paulik Erdey,
 8. liofilizator, bioreaktory, kolorymetry, pH-metry, piece muflowe, wirówki, specjalistyczne młynki, homogenizatory, zamrażarki do głębokiego mrożenia.
 1. wpływ nawożenia oraz czynników pozanawozowych na wartość technologiczną ziarna oraz wartość biologiczną białka zbóż ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy
 2. żyzność gleb oraz możliwości zwiększania produkcji roślinnej i poprawy jakości surowca, w tym roślin zielarskich poprzez doskonalenie agrotechniki i wykorzystanie postępu hodowlanego,
 3. optymalizacja dawek nawożenia ziół w uprawie polowej w zależności od ich potrzeb pokarmowych
 4. ocena aplikacji nawożenia makro- i mikroskładnikami w różnych systemach uprawy roślin z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w kontekście kryteriów jakości żywności prozdrowotnej
 5. oddziaływanie czynników agrotechnicznych na cechy jakościowe roślin uprawianych w zmianowaniu i monokulturze,
 6. dynamika przemian i strat składników pokarmowych w glebie, z uwzględnieniem jonów biogennych, w aspekcie zagrożeń środowiska naturalnego
 1. automatyczny analizator aminokwasów AAA 400,
 2. analizator całego ziarna Infratec 1241,
 3. aparat do oznaczania barwy surowców i produktów Konica Minolta CR-410,
 4. aparat do oznaczania parametrów konsystograficznych,
 5. analizator przepływowy San++ firmy Skalar,
 6. spektrometr absorpcji atomowej Varian AA 240 FS
 7. półautomatyczny zestaw do destylacji Kjeltec System 1026 Distiling Unit/Tecato,
 8. spektrometr do oznaczania zawartości mikropierwiastków
 9. aparatura do oznaczania kompleksowej oceny wartości technologicznej ziarna i mąki zbóż
 10. kolorymetr Specol 211
 11. piece do mineralizacji materiału roślinnego i glebowego
 12. kolorymetr Hach DR 2000
 1. właściwości fizykochemiczne oraz skład chemiczny i mineralogiczny gleb na tle ich genezy
 2. fizykochemicznie aktywne składniki glebowe
 3. pierwiastki śladowe i ich mobilność w glebach
 4. metale ciężkie w glebach będących pod wpływem antropogenizacji
 5. chemia i fizykochemia gleb w aspekcie ich cech użytkowych oraz ochrony
 6. wpływ działalności rolniczej oraz deformacji związanych z działalnością przemysłową na środowisko glebowe
 7. gleby aglomeracji miejskich
 8. zanieczyszczenie i degradacja zasobów glebowych
 9. rekultywacja gleb zdegradowanych
 10. ocena przestrzennej zmienności właściwości fizyko-chemicznych i biochemicznych gleb metodami geostatystycznymi
 11. mineralogia gleb
 12. dynamika przemian biopierwiastków (fosforu i siarki) w różnych typach gleb w aspekcie czynników agrotechnicznych
 13. mobilność fosforu i siarki w układzie gleba-roślina w różnych systemach uprawy
 14. aktywność enzymatyczna gleb jako wskaźnika aktywności biologicznej gleb w warunkach zróżnicowanych czynników naturalnych i antropogenicznych
 15. zmiany zawartości węgla, azotu i fosforu biomasy jako wskaźników aktywności mikrobiologicznej gleb
 1. spektrometr absorpcji atomowej PU 9100 X Philips
 2. spektrometr absorpcji atomowej SOLAAR S4z kuwetą grafitową GFS97 firmy Thermo Elemental
 3. analizator rtęci AMA-254
 4. system roztwarzania mikrofalowego MILESTONE MDR-300/S, prod. USA,
 5. dyfraktometr rentgenowski X’Pert firmy PANalytical
 6. spektrofotometr UV-Vis MARCEL EKO PLUS
 7. piec muflowy i płyta grafitowa (mineralizacja)
 8. wirówka do wydzielania frakcji ilastej z gleb BECKMAN CS-6R Centrifuge
 9. analizator wielkości cząstek Mastersizer 2000 firmy Malvern
 10. spektrofotometr DR5000 firmy Hach-Lange
 11. penetrometr analogowy AGRETO- penetrometr ręczny z odczytem analogowym
 12. spektrofotometr UV-VIS Thermo Scientific Evolution
 13. spektrofotometr Marcel MEDIA EKO,
 14. chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym GCMS firmy Perkin Elmer
 15. komora inkubacyjna Heareus Instruments
 16. piec DK 42/26 Heating Digester VELP Scientifica z kompatybilnym półautomatycznym destylatorem Kjeldahla firmy Velp, serii UDK 132
 1. agrotechnika uprawy polowej kocanek piaskowych w celu uzyskania wystandaryzowanego surowca zielarskiego,
 2. ocena zawartości pierwiastków śladowych w roślinach leczniczych ze zbiorowisk naturalnych,
 3. doskonalenie agrotechniki komosy ryżowej,
 4. wykorzystanie nasion komosy ryżowej w kreowaniu produktów spożywczych o zwiększonej wartości prozdrowotnej,
 5. wykorzystanie nasion komosy ryżowej w kosmetologii,
 6. badania uwarunkowań rozwoju systemów korzeniowych traw,
 7. badania nad stanem zachowania cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów architektury krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 8. ocena stanu ekologicznego wód różnego pochodzenia,
 9. ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków Natura 2000 w rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 10. opracowanie zasad użytkowania siedlisk zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi i wymaganiami wybranych gatunków chronionych.
 1. Sprzęt do badań laboratoryjnych:
  1. mikroskop Nikon Labophoto 2A,
  2. mikroskop odwrócony badawczy OLYMPUS,
  3. waga analityczna XA 60/220.
 2. Sprzęt do badań terenowych:
  1. aparat wolumetryczny Lanzoni 2000,
  2. pełne oprzyrządowanie do pomiarów stanu flory w terenie.
 1. diagnostyka oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, roślin ozdobnych i drzew parkowych,
 2. diagnostyka szkodników produktów przechowywanych i owadów sanitarnych, diagnostyka szkodników w ogródkach działkowych,
 3. testowanie nowych insektycydów i akarycydów,
 4. analizowanie bukietu lotnych związków organicznych emitowanych przez rośliny w efekcie żerowania owadów lub infekcji przez patogeny grzybowe, jako naturalny mechanizm obronny roślin,
 5. testowanie syntetycznych analogów wybranych mieszanin lotnych związków organicznych w celu odławiania lub odstraszania stawonogów,
 6. ocena aktywności biologicznej biopestycydów – ekstraktów roślinnych i innych proekologicznych środków ochrony roślin
 7. badania nad wykorzystaniem szkodników roślin do biologicznej walki z chwastami
 8. badania nad występowaniem i szkodliwością oraz sposobami ograniczania populacji owadów
 1. systemem do kolekcjonowania lotnych związków chemicznych uwalnianych przez rośliny (Volatile Collection System, model No. AVCS1-6C8P2E)
 2. Stimulus Controller (CS-55)
 3. Track Sphere locomotion Compensator (LC-100)
 4. zestaw badawczy do wizualizacji mikroskopowej
 5. wysokiej klasy mikroskopy stereoskopowe
 6. skaner przenośny do pomiaru powierzchni liści
 1. biologia, epidemiologia i sygnalizacja grzybowych patogenów roślin uprawnych
 2. badania molekularne grzybów występujących w produktach roślinnych,
 3. badania zmienności genetycznej u grzybów
 4. określenie potencjalnej mykotoksynotwórczości izolatów grzybów rodzaju Fusarium
 5. poszukiwanie źródeł odporności zbóż na porażenie przez patogeny grzybowe
 6. poszukiwanie źródeł odporności zbóż na potencjalnie mykotoksynotwórcze grzyby rodzaju Fusarium
 7. poszukiwanie markerów fenotypowych, molekularnych i metabolicznych do identyfikacji genów odporności zbóż na wybrane choroby
 8. występowanie i rola grzybów endofitycznych z rodzajów Neotyphodium i Epichloë zasiedlających różne gatunki traw
 9. modyfikowanie roślin za pomocą organizmów symbiotycznych
 10. monitoring występowania patogenów powodujących choroby roślin uprawnych
 11. możliwości zapobiegania skutkom ograniczania stosowania chemicznych metod ochrony roślin uprawnych i zastąpienie ich metodami alternatywnymi
 12. wpływ zabiegów agrotechnicznych na zdrowotność roślin
 13. badanie wpływu grzybów, izolatów patogenicznych i niepatogenicznych, na rośliny zbożowe, w tym patofizjologii ich oddziaływania na rośliny
 14. badanie stanu fizjologicznego roślin w odpowiedzi na stresory abiotyczne i biotyczne
 15. wpływ traktowania materiału siewnego plazmą niskotemperaturową jako metody kondycjonowania i poprawiania jego parametrów biologicznych, w tym odporności na stres abiotyczny i biotyczny
 1. homogenizatory (MagnaLyser, Roche) do rozdrabniania materiału na sucho, mokro, a także schłodzonego, do zastosowania w procesie ekstrakcji kwasów nukleinowych DNA/RNA
 2. autoklaw przenośny stołowy Enbiojet
 3. autoklawy stacjonarne (SMS, Vacuklav 23 B+ MELAG) do sterylizacji szczelnie zamkniętych cieczy
 4. liofilizator CoolSafe, Scanvac
 5. aparatura do ilościowej analizy wybranych mykotoksyn - czytnik płytek Elisa wraz z wyposażeniem
 6. zamrażarka szufladowa RevcoUxF, Thermo-Scientific do głębokiego mrożenia -86°C, pojemność 540 litrów
 7. sterylizatory sterowane mikroprocesorowo
 8. termostaty (inkubatory)
 9. mikroskop badawczy Leica DM 2500 oraz binokular Leica M 125 sprzężone z kamerą wysokiej rozdzielczości
 10. wytrząsarki laboratoryjne
 11. aparat do analiz Real Time PCR - Light Cycler 480 II Roche
 12. termocyklery PCR z gradientowym blokiem grzejnym – Eppendorf epgradient i Bio-Rad C1000 Touch
 13. worteksy (BVX-10, Conbest i Multi-Vortex V-32, Biosan)
 14. wirówki laboratoryjne z chłodzeniem (Sigma 3 -16 KL)
 15. fitotron Pol-Eko KK1200
 16. zestawy do elektroforezy agarozowej produktów PCR (Biometra)
 17. spektrofotometr UV-VIS NIR, Cary 5000 (Varian)
 18. spektrofotometr Nanodrop 1000
 19. fluorometr Quantus, Promega
 20. NGC Chromatography System Discover 100 (Bio-Rad) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
 21. ChemiDoc XRS+ System
 22. Mini Protean tetra System
 1. oznaczanie wielkości genomów roślinnych oraz ploidalności materiału roślinnego w celu ustalania pozycji systematycznej, stałości genetycznej (szczególnie w kulturach in vitro) identyfikacji (di)haploidów, mieszańców międzygatunkowych, badania zdolności przystosowawczych gatunków do warunków środowiska, selekcji materiałów hodowlanych
 2. badanie cyklu komórkowego i polisomatyczności w celu określania jakości nasion, właściwości cytotoksycznych określonych związków oraz znaczenia endoreduplikacji
 3. badanie procesów komórkowych i subkomórkowych za pomocą mikroskopii konfokalnej z wykorzystaniem białek fluorescencyjnych
 1. cytometry przepływowe
 2. mikroskop konfokalny
 3. mikroskop fluorescencyjny
 4. mikroskopy świetlne i preparacyjne
 5. linia do przygotowywania preparatów trwałych, łącznie z mikrotomem automatycznym
 6. laboratorium biotechnologiczne z wyposażeniem do biologii molekularnej oraz do rekombinacji DNA (termocyklery, systemy do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek oraz do archiwizacji żeli itp.)
 7. komory z laminarnym przepływem powietrza
 8. komory inkubacyjne i wzrostowe
 9. spektrofotometr UV-Vis.
 1. ocena i doskonalenie indukowanej androgenezy in vitro jako metody biotechnologicznej służącej szybkiej stabilizacji genetycznej rekombinantów gametycznych w rodzaju Capsicum
 2. mikrorozmnażanie różnych gatunków roślin, regulacja morfogenezy in vitro oraz rola regulatorów wzrostu i rozwoju w tym procesie
 3. diagnostyka materiału roślinnego na poziomie cytologicznym i histologicznym w celu zoptymalizowania mikrorozmnażania
 4. badanie reakcji organizmów na stres środowiskowy, w tym udział systemu mirozynaza - glukozynolany w reakcjach obronnych roślin na stres, reakcje fotosystemu roślin na infekcje grzybowe i bakteryjne oraz wpływ zmiana klimatu na organizmy w dziejach ziemi
 5. procedury mikropropagacji wybranych gatunków roślin
 6. PCR i techniki identyfikacji genu,
 7. oznaczanie wpływu czynników środowiska na plonowanie
 1. linia do pozyskiwania haploidów i diploidów androgenicznych w rezultacie indukowanej androgenezy
 2. linia do analizy molekularnej w zakresie oryginalności androdiploidów
 3. komory klimatyzacyjne
 4. fitotron - pokój wzrostowy dla kultur in vitro z kontrolowanymi parametrami temperatury, oświetlenia i wilgotności,
 5. pokój wzrostowy dla roślin in vivo - z kontrolowanymi parametrami temperatury, oświetlenia i wilgotności
 6. zamrażarka niskotemperaturowa U101 Innova Brunswick
 7. PCR Termocykler Gene-K, gradientowy,
 8. wirówki eppendorf 5417R, 5810R
 9. mikroskopy: świetlny i fluorescencyjny z systemem do analizy i archiwizacji danych
 10. zautomatyzowana szklarnia oraz hala wegetacyjna umożliwiające uprawę roślin w warunkach kontrolowanych
 11. PAM 2500 z firmy Walz do pomiaru fluorescencji chlorofilu roślin w celu oceny stanu stresu systemu fotosyntetycznego
 12. mineralizator mikrofalowy Model Speedwave 2 Nr. Ser. 405 (Berghof Products + Instruments)
 13. sterylizator parowy
 14. komora fitotronowa Model HGC 1514,
 15. generator ozonu 6g/h
 16. komora laminarna z poziomym przepływem powietrza model HELIOS 48 C firmy Steril
 17. komora laminarna z pionowym przepływem powietrza model BioBan 48 klasa bezpieczeństwa A firmy Steril,
 18. QIAxcel Advanced Ser. 15109 automatyczna elektroforeza kapilarna QIAxcel firmy QIAGEN
 19. spektrofotometr UV-VIS (Eppendorf BioSpectrometer basic)
 20. kriostat SLEE MNT (SLEE medical GmbH,
 21. autoklawy
 1. badania skriningowe bakterii i promieniowców pod kątem poszukiwanych cech, m.in. zdolnych do syntezy enzymów uczestniczących w rozkładzie związków ligninocelulozowych oraz o właściwościach antybiotycznych;
 2. określanie wzajemnych oddziaływań między drobnoustrojami w różnych warunkach abiotycznych
 3. badanie składu mikrobiomu różnych środowisk (powietrza, gleby, wody, ścieków, kompostu) i jego dynamika zmian pod wpływem zróżnicowanych czynników naturalnych i antropogenicznych
 4. charakterystyka genotypowa i fenotypowa szczepów Listeria monocytogenes izolowanych ze środowiska zakładów przemysłu spożywczego
 5. badania biofilmów wytwarzanych przez Listeria monocytogenes i ich wrażliwość na wybrane środki dezynfekcyjne
 6. antybiotykooporność wybranych drobnoustrojów patogennych izolowanych ze środowiska
 7. walidacja metod przetwarzania odpadów organicznych w oparciu o tempo inaktywacji wybranych drobnoustrojów wskaźnikowych i jaj pasożytów
 8. wykorzystanie naturalnych substancji bioaktywnych w celu zwalczania drobnoustrojów patogennych w żywności.
 9. ocena potencjału bioprotekcyjnego bakterii fermentacji mlekowej.
 10. analiza kierunku zmian zachodzących w składzie gatunkowym mikroorganizmów zasiedlających produkty żywnościowe.
 11. badanie soków i koncentratów pod katem występowania Alicyclobacillus acidoterrestris
 12. ocena sensoryczna i fizykochemiczna surowców i produktów spożywczych obejmująca oznaczenia zawartości: substancji bioaktywnych, odżywczych i antyżywieniowych; pojemności antyoksydacyjnej, barwników roślinnych, cukrów, skrobi, składników mineralnych, witamin, kwasów organicznych, azotanów, azotynów, aktywności enzymatycznej, konserwantów
 13. badanie wpływu warunków środowiskowych i agrotechnicznych na przydatność przechowalniczą i przetwórczą produktów roślinnych, kształtowanie wielkości plonu handlowego i jakości technologicznej wybranych surowców pochodzenia roślinnego, w tym owoców i warzyw oraz ziół i kwiatów jadalnych
 14. badanie wpływu fizykochemicznych metod utrwalania oraz pakowania w kształtowaniu jakości surowca i produktu finalnego (stosowanie liofilizacji, obróbki termicznej, promieniowania UV-C hydrokoloidów, dodatków do żywności i in.)
 15. badania wpływu wybranych technologii przechowywania surowców i produktów pochodzenia roślinnego w celu ograniczania strat pozbiorczych.
 16. projektowanie nowych i doskonalenie produktów żywnościowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i aktualnych trendów w żywieniu człowieka.
 17. badania nad procesami ciemnienia enzymatycznego i nieenzymatycznego produktów pochodzenia roślinnego jako parametrów kwantyfikacji ich świeżości, klasyfikacji handlowej oraz decyzji zakupu przez konsumentów.
 18. ocena nawyków żywieniowych różnych grup wiekowych ludności
 1. Termocykler MJ Mini Personal Thermal Cycler (Bio-Rad)
 2. zestaw do elektroforezy horyzontalnej DNA (Bio-Rad)
 3. zestaw do dokumentacji żeli Gel Doc (Bio-Rad)
 4. Dry Blok Termostat (Biosan),
 5. komora DNA-RNA UV-Cleaner Box (Biosan)
 6. spektrofotometr Beckman
 7. komora laminarna Faster BH-EN 2004,
 8. zestaw do elektroforezy horyzontalnej białek (Sigma)
 9. aparat do pomiaru czystości mikrobiologicznej powietrza Mas 100 Eco firmy Merck
 10. liofilizator,
 11. termostaty
 12. wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC (zestaw UltiMate 3000 Firmy Dionex);
 13. fluorometr (Pocket PEA Chlorophyll Fluorescence System, firmy Hansatech)
 14. liofilizator ALPHA 1-4 LSC Christ (rotacyjny koncentrator próżniowy),
 15. system mikrofalowy z teflonowym cylindrem do mineralizacji prób pod wysokim ciśnieniem
 16. spektrofotometry UV-VIS Metertech SP-8001, Shimadzu Spectro UV-1800,
 17. polarymetr P 1000, R
 18. refraktometr stołowy Abbego,
 19. system oczyszczania wody Ultra Pure Direct-Q, UV-C Milipore,
 20. wyparka próżniowa ROTAVAPOR R-100;
 21. wielofunkcyjny przyrząd komputerowy CX –731-Elmetron (ionometr),
 22. urządzenie do pakowania próżniowego VTK 300
 23. kocioł zacierny do produkcji piwa Coobra V2
 24. komory przechowalnicze z kontrolowanymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi,
 1. określenie wpływu deszczowania oraz nawadniania kroplowego na wysokość i jakość plonów roślin uprawianych na glebach lekkich i bardzo lekkich,
 2. ocena potrzeb wodnych i potrzeb nawadniania roślin,
 3. ocena efektów zastosowania fertygacji kroplowej azotem w uprawie roślin
 4. bonitacja klimatu lokalnego dla potrzeb praktyki rolniczej i ochrony środowiska,
 5. ocena przyczyn i skutków zmian klimatycznych w skali regionalnej,
 6. ocena klimatycznego ryzyka uprawy roślin w regionie kujawsko-pomorskim.
 7. ocena zasięgu i natężenia miejskiej wyspy ciepła w Bydgoszczy
 8. automatyzacja pomiarów meteorologicznych
 1. automatyczne i standardowe stacje meteorologiczne z kompletem przyrządów, zlokalizowane na terenie Bydgoszczy oraz w jej okolicy, działające w ramach Laboratorium Monitoringu Powietrza Atmosferycznego RCI,
 2. aparatura do automatycznego monitorowania wilgotności gleby
 1. badania dotyczące wykorzystania kultur in vitro jako nowoczesnego narzędzia biotechnologii w uprawie i hodowli ważnych gospodarczo roślin ozdobnych i warzywnych (chryzantemy wielkokwiatowej, kaktusów, jeżówki purpurowej, psianki pepino i innych),
 2. badania tożsamości oraz stabilności genetycznej odmian roślin uprawnych przy pomocy markerów molekularnych (np. RAPD, ISSR, SCoT),
 3. krioprezerwacja materiału roślinnego ex vitro w warunkach ciekłego azotu (-196°C),
 4. studia nad wpływem temperatury, barwy światła – w tym emitowanego przez diody LED oraz chemicznych regulatorów na wzrost, kwitnienie i jakość wybranych gatunków roślin ogrodniczych - m.in. chryzantemy wielkokwiatowej, roślin cebulowych i bulwiastych, rabatowych oraz warzyw psiankowatych, dyniowatych oraz liściowych.
 1. spektrofotometr UV-VIS 1601 PC Shimadzu,
 2. spektroradiometr przenośny do pomiaru światła w zakresie długości fal 340-790 nm,
 3. komory z laminarnym przepływem powietrza (LHS-1 i KL-4),
 4. pokój wzrostowy z kontrolowaną atmosferą (światło, temperatura, wilgotność powietrza),
 5. mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 1500 z kamerą cyfrową,
 6. wytrząsarka GFL 3005-3020 do kultur zawiesinowych,
 7. sterylizator (ASVE-A),
 8. naczynie Dewara do przyżyciowego przechowywania schłodzonego materiału ex vitro,
 9. laboratorium analiz PCR,
 10. termocykler (C1000 Touch, Bio-Rad),
 11. system do wizualizacji obrazu (Gel –Doc XR+; Bio-Rad),
 12. zamrażarka ultraniskotemperaturowa (-80 0C, Eppendorf),
 13. wirówka (MPW 260 R),
 14. homogenizator tkanek roślinnych (MP),
 15. nowoczesne szklarnie z kontrolowanymi warunkami - m.in. długością dnia i temperaturą oraz systemem fertygacji

 

Termin realizacji

Temat badawczy

2016-2018

Innowacyjne technologie produkcji roślinnej za szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych

2014-2017

Współczesne przemiany funkcjonowania wsi i rolnictwa w świetle Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

2014-2017

Funkcjonowanie grzybów mikroskopowych i entomofauny w układach politroficznych oraz sposoby ograniczania szkodliwych agrofagów

2014-2016

Biotechnologiczne aspekty szybkiej stabilizacji genetycznej rekombinantów roślinnych

2014-2016

Struktura i wielkość genomu roślinnego – badania z użyciem cystometrii przepływowej

2014-2016

Doskonalenie metod uprawy i hodowli roślin ogrodniczych w warunkach in vivo oraz i in vitro

2014-2016

Poprawa bezpieczeństwa produkcji żywności i jej właściwości prozdrowotnych  oraz wykorzystanie powstałych odpadów w aspekcie ochrony zdrowia ludzi i środowiska

2014-2016

Ocena efektywności zabiegów melioracyjnych i wartości rolniczej użytków zielonych w regionie kujawsko-pomorskim

2014-2016

Pierwiastki śladowe i aktywność enzymatyczna w glebach różnie użytkowanych i będących pod wpływem antropopresji

2014-2016

Gospodarka wzbogacająca i zachowawcza glebową materią organiczną w aspekcie poprawy jakości roślin

2014-2017

Wartość przyrodnicza siedlisk naturalnych oraz cechy użytkowe wybranych gatunków roślin uprawnych

2014-2017

Produkcyjno-siedliskowe uwarunkowania doskonalenia elementów agrotechniki

 

2016-2020

Temat: Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego do produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 1. Rozmieszczenie roślin w łanie a rozwój, plonowanie i jakość nasion najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu i soi w różnych regionach kraju
 2. Określenie możliwości uprawy ozimych form strączkowych, uprawy pasowej oraz efektów stosowania hydrożeli w warunkach agroklimatycznych kraju
 3. Opracowanie technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionalnych kraju

Prof. dr hab. Janusz Prusiński

2015 -2017


Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativia L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek – Fusarium langsethiae

więcej informacji

Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof.UTP

2011-2015

 


Temat:  Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach.

 1. Przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnej intensywności uprawy łubinu w regionie kujawsko –pomorskim
 2. Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie pszenżyta ozimego w regionie kujawsko-pomorskim
 3. Siew punktowy jako nowy trend w agrotechnice roślin strączkowych w regionie kujawsko-pomorskim
 4. Jesienny siew grochu i łubinu białego jako kierunek do większego wykorzystania potencjału biologicznego tych roślin

Prof. dr hab. Janusz Prusiński

 

 

Okres realizacji

Temat badawczy

Kierownik projektu

2017 – 2020

„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”, finansowany przez NCBiR w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG

Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP

2015-2017

Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych podanych krioprezerwacji

Dr Dariusz Kulus

2014-2017

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania właściwości prozdrowotynych różnych odmian  i nowych tetraloidalnych klonów ziemniaka (Solanum tuberosum L.) uprawianych w systemie integrowanym i ekologicznym

Dr hab. Anna Keutgen, prof. UTP

2014-2016

Analiza systematyczna przedstawicieli z grupy o Belemnella kazimiroviensis w Europie Zachodniej i przyczyna i okoliczności ich wyginięcia na granicy K-Pg

Dr hab. Norbert Keutgen, prof. UTP

2012-2014

Synteza DNA i aktywność metaboliczna w różnych częściach kiełkowania nasion roślin uprawnych

Mgr inż. Monika Rewers

2011-2015

Wpływ sposobu siewu rzepaku ozimego w płytkich bruzdach na jego zimnotrwałość, zdrowotność i plonowanie

Prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Hermann

2011-2014

Proekologiczne zabiegi ograniczające występowanie fitofagicznej entomofauny w krótkotrwałych monokulturach zbożowych

Dr inż. Robert Lamparski

2011-2014

Reakcja pszenicy orkisz na zróżnicowane nawożenie azotem i mikroelementami

Dr hab. inż. Ewa Spychaj-Fabisiak, prof. UTP

2011 - 2014

Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysabthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmienionej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych

Dr Justyna Lena-Rumińska

2011-2014

Optymalizacja wybranych elementów agrotechniki uproszczonej uprawy pszenicy ozimej i jarej

Dr hab. inż. Karol Kotwica

2011 - 2014

Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych miedzy korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej

Dr inż. Mirosław Kobierski

2010-2013

Produkcyjno-ekonomiczna i środowiskowa optymalizacja uprawy roli w zmianowaniu roślin

Dr hab. inż. Dariusz Jaskulski ,prof. UTP

2010-2013

Skutki wieloletniego nawadniania trwałych użytków zielonych na stan roślinności i właściwości próchnicy glebowej

Dr inż. Andrzej Dziamski

2010-2013

Trifolium ambiguum M. Bieb. Jako alternatywna roślina pastewna do uprawy w Polsce w siewie jednogatunkowym i współrzędnym z życicą wielkokwiatową lub zbożami ozimymi uprawianymi na zielonkę

Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP

2010-2013

Wpływ lotnych związków organicznych wydzielanych przez części wegetatywne i generatywne roślin rzepaku na zachowanie osobników dorosłych słodyszka rzepakowego

Dr hab. inż. Dariusz Piesik, prof. UTP

2010-2013

Plon i jakość surowca odmian rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rauschert) w zależności od nawożenia azotem i uprawy po międzyplonach ścierniskowych

Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP

2010 - 2013

Diagnoza zagrożeń ze strony agrofagów dla pszenicy jarej uprawianej w formie przewódki oraz możliwości i zasadność jej chemicznej ochrony

Dr inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP

2010-2013

Opracowanie i zastosowanie nowych metod mikrobiologicznych w ocenie efektywności procesów uzdatniania gnojowicy świńskiej, które w następstwie jej rolniczego stosowania, ograniczają skażenie środowiska glebowego i wodnego drobnoustrojami patogennymi

Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak

2009-2012

Ocena celowości deszczowania w technologii uprawy jęczmienia browarnego

Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski

2009 - 2012

Doskonalenie produkcji nasion szarłatu uprawnego i komosy ryżowej oraz wydobywanie z nich skwalenu metoda nadkrytyczną

Dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak, prof. UTP

2009-2012

Możliwość zachowania lub zwiększania żyzności i urodzajności gleby oraz produkcyjności roślin w warunkach wykorzystania słomy na cele energetyczne

Dr inż. Mariusz Piekarczyk

2009-2012

Możliwości ograniczania zabiegów agrotechnicznych w produkcji ziemniaka a walory odżywcze i zdrowotne bulw składanych w kontrolowanych warunkach

Prof. dr hab. Ilona Rogozińska

2009-2012

Wpływ fungicydów stosowanych w ochronie kłosów pszenicy na ilości tworzonych mykotoksyn fuzaryjnych w ziarnie

Dr inż. Anna Baturo

2008-2012

Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych odmian kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) uprawianej na nasiona

Dr inż. Małgorzata Szczepanek

 

2008-2012

Efektywność produkcyjno-środowiskowa proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w monokulturach uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego

Dr inż. Karol Kotwica

2008-2012

Reakcja jęczmienia jarego na uprawę po międzyplonie ścierniskowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i agrotechnicznych

Dr inż. Edward Wilczewski

 

Realizacja II etapu
Regionalnego Centrum Innowacyjności

Przedmiotem projektu jest utworzenie Regionalnych Laboratoriów Badawczych w obszarze Nauk Technicznych i Rolniczych w ramach struktur Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Śieć laboratoriów powstała przez adaptację istniejących pomieszczeń oraz zakup specjalistycznej aparatury badawczej i doposażenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE RCI

PROJEKT RCI II ETAP NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII

W ramach projektu powstały następujące Centra Innowacyjności

CENTRUM INNOWACJI I WDROŻEŃ
W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM


W ramach tego centrum zmodernizowane zostały laboratroria, w których prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa w zakresie szeroko pojętego przetwórstwa rolno-spożywczego. W skład tego centrum wchodzą laboratoria zajmujące się badaniem procesów technologicznych w przetwórstwie owocowo- warzywnym i ziemniaczanym, jak również oceną jakości surowców i produktów przemysłu zbożowego. W centrum działają również laboratroria zajmujące się ocena jakości i składu żywności, a także pozyskiwania i oceny metabolitów roślinnych, które mają zaoraz szersze zastosowanie w wielu działach przemysłu.

CENTRUM KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA


W skład tego centrum wchodzą laboratoria, których zakres działaności obejmuje badania mające na celu ocenę różnych parametrów środowiska oraz zmian w nim zachodzących pod wpływem działaności człowieka. Zadaniem tych laboratoriów jest prowadzenie działalności badawczo-rozowjowej w zakresie technologii i materiałów mających zastosowanie w ochronie środowiska, jak również w biologicznej ochronie roślin oraz opracowanie i ocena metod sekwestracji dwutlenku węgla przez glebę.

CENTRUM INNOWACJI I WDROŻEŃ W BIOTECHNOLOGII


Skupione w tym centrum laboratoria prowadzą badania w zakresie inżynierii genetycznej, zaawansowanych technik in vitro. Mają one możliwość identyfikacji mykotoksycznych gatunków grzybów, molekularnej doagnostyki patogenów roślinnych, sekwencjonowania genomów roślinnych, identyfikacji odmian roślin oraz badania cyklu komórkowego.