ROLNICTWO

Rolnictwo

Kierunek rolnictwo jest tradycyjnym i głównym kierunkiem kształcenia studentów na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP, istniejącym od początku jego działalności. Pierwsi absolwenci kierunku opuścili mury Uczelni w 1973 roku, obecnie ich liczba przekro­czyła 8000 magistrów inżynierów i inżynierów rolnictwa. Niezależnie od dokonywanych w całej historii Wydziału zmian programowych, a zwłaszcza uruchomiania nowych specjalności, które potem przekształcano w nowe kierunki studiów, kształcenie na kierunku rolnictwo zawsze odznaczało się dostarczaniem stu­dentom szeroko rozumianej wiedzy przy­rodniczej i rolniczej z zakresu technologii produkcji roślinnej i jej biologiczno-ekologicznych podstaw.

KIERUNEK ROLNICTWO

Wyposaża Absolwenta w najnowocześniejszą wiedzę akademicką i umiejętności praktyczne dzięki którym przygotowany jest do rozwiązywania realnych problemów rolnictwa i obszarów wiejskich.

Znaczny wymiar treści programowych dotyczących produkcji zwierzęcej, ekonomii, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, marketingu, techniki rolniczej, przetwórstwa i przechowalnictwa, sytuował przydatność absolwentów do różnych sfer produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa oraz ułatwiał im użyteczne wykorzystanie umiejętności technologicznych i ekonomiczno-organizacyjnych w administracji, agrobiznesie, obrocie środkami produkcji i płodami rolnymi, a także ochronie środowiska. Poznanie metod badań przyrodniczo-rolniczych, doradztwa rolniczego, wyrobienie nawyku korzystania z literatury, solidne podstawy wiedzy ogólnej i podstawowej służyły podejmowaniu przez absolwentów prac badawczych, nauczycielskich i instruktorskich. Szeroka oferta przedmiotów specjalnościowych i do wyboru sprawiała, że zakres wiedzy i umiejętności absolwentów był poszerzony, w zależności od zainteresowań i aspiracji studiujących.

Wymieniona wiedza, umiejętności i kom­petencje społeczne cechują także współczes­nego absolwenta renomowanego kierunku, prowadzonego przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii stanowiący główny ośrodek naukowy i edukacyjny z zakresu rolnictwa w regionie kujawsko-pomorskim. Obecnie studia na kierunku rolnictwo prowadzone są na profilu ogólnoakademickim, w formie studiów stacjo­narnych i niestacjonarnych, na trzech poziomach kształcenia (studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie). Studenci na obu formach i trzech poziomach mają do wyboru zasadniczo dwie specjalności: agronomia i agrobiznes oraz kształtowanie środowiska, a na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) dodatkowo także najstarszą specjalność prowadzoną na Wydziale od 1986 r. – ochronę roślin oraz produkcję ogrodniczą.

Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2004 i 2010, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od wielu lat jego absolwenci kształtują potencjał gospodarczy, społeczny i edukacyjny krajowego i regionalnego rolnictwa.