STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii

Studia doktoranckie są prowadzone na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP od 1996 roku. Obecnie obejmują one kształcenie w dyscyplinach 'agronomia' oraz 'ochrona i kształtowanie środowiska', w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP, a kieruje nimi prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski.


Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk rolniczych. Absolwent tych studiów po wykonaniu i pozytywnej obronie rozprawy doktorskiej uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie 'agronomia' lub 'ochrona i kształtowanie środowiska' oraz stosowne dla tego stopnia kwalifikacje i umiejętności.. W szczególności jest on wyposażony w wiedzę i umiejętności metodycznego prowadzenia badań naukowych, posiada umiejętność formułowania twierdzeń naukowych, opracowywania tekstów naukowych, oceny prac naukowych. Uzyskuje rzetelną wiedzę merytoryczną w zakresie agronomii i środowiska przyrodniczego, a także w zakresie filozofii, ekonomii, zastosowań informatyki w badaniach naukowych, etyki uczonego i nauczyciela. Potrafi posługiwać się czynnie przynajmniej jednym językiem obcym. Absolwent studiów stacjonarnych posiada także niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich mających zainteresowania i predyspozycje naukowe. Nabór doktorantów na studia jest każdorazowo ogłaszany i dokonywany corocznie lub co 2 lata.
Doktoranci w trakcie studiów korzystają z różnych form pomocy stypendialnej uczelni, a od kilku lat mogą także ubiegać się o stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Program 4.letnich studiów jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów kameralnych i terenowych w jednostkach doświadczalno-badawczych. Te zajęcia prowadzą niemal wyłącznie profesorowie i doktorzy habilitowani. Oni też sprawują indywidualną opiekę nad doktorantami, kierując ich rozwojem naukowym.
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych 'agronomia' oraz 'ochrona i kształtowanie środowiska'.
 • Dyscyplina „agronomia” obejmuje wiedzę o gospodarce rolnej. Problematyka badawcza tej dyscypliny dotyczy środowiska przyrodniczego produkcji rolniczej, właściwości biologicznych i użytkowych roślin uprawnych, technologii produkcji roślinnej, organizacji i ekonomiki gospodarstw rolnych. Ten obszar wiedzy obejmuje wiele specjalności naukowych jak: agrobiologia, agroekologia, agrometeorologia, gleboznawstwo rolnicze, chemia rolnicza, genetyka i hodowla roślin uprawnych, fitopatologia rolnicza, entomologia rolnicza, agrotechnika, pratotechnika, przechowalnictwo produktów roślinnych, doradztwo rolnicze, ekonomika rolnictwa.
 • Dyscyplina „ochrona i kształtowanie środowiska” dotyczy wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego ochronie przed zagrożeniami pochodzenia antropogenicznego i kształtowaniu. Problematyka badawcza dyscypliny obejmuje m.in. nieożywione i ożywione elementy składowe środowiska i ich przestrzenną zmienność, czynniki i zjawiska przyrodnicze kształtujące właściwości środowiska, rodzaje antropopresji na środowisko i jej skutki, ochronę środowiska przed zagrożeniami i degradacją, sposoby racjonalnego korzystania ze środowiska i gospodarowania przyjaznego środowisku, kształtowanie krajobrazów otwartych, rozwijanie koncepcji ekorozwoju.


Doktoranci – dyscyplina naukowa: Agronomia

Jeleńska Alicja
studia stacjonarne
Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin,
Zakład Biologii Molekularnej i Cytometrii
e-mail: mojra4_16@o2.pl

Juda Marcin
studia stacjonarne
Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej,
Zakład Fitopatologii Molekularnej
e-mail: mar.bydg@gmail.com

Koczwara Katarzyna
studia stacjonarne
Katedra Fitopatologii i Mikologii Molekularnej
e-mail: katarzyna.koczwara1987@gmail.com

Kozik Karolina
studia stacjonarne
Katedra Biochemii
e-mail: k_kozik@wp.pl

Kulpa Dariusz
studia stacjonarne
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
e-mail: Coolman111@wp.pl

Kulus Dariusz
studia stacjonarne
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych
e-mail: dkulus@gmail.com

Mitura Katarzyna
studia stacjonarne
Katedra Chemii Środowiska, Zakład Chemii Rolnej
e-mail: katarzyna.mitura@wp.pl

Musiał Natalia
studia stacjonarne
Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej,
Zakład Fitopatologii Molekularnej
natalia198508@gmail.com

Nowak Agnieszka
studia stacjonarne
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
e-mail: nowak_agnieszka5@wp.pl

Osiński Grzegorz
studia stacjonarne
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
e-mail: grzechu.wr@wp.pl

Pastuszka Anna
studia stacjonarne
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
e-mail: anna1967@poczta.onet.pl

Pochylski Bartosz
studia stacjonarne
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
e-mail: bartek.pochylski@o2.pl

Przybyła Milena
studia stacjonarne
Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
e-mail: milena_przybyla@wp.pl

Rosa Ewa
studia stacjonarne
Katedra Chemii Środowiska
e-mail: ewa.rosa@o2.pl

Rybacki Michał
studia stacjonarne
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
Zakład Biochemii
e-mail: michalrybacki1986@gmail.com

Sendel Sebastian
studia stacjonarne
Katedra Entomologii Stosowanej
e-mail: senba@o2.pl

Sikora Beata
studia stacjonarne
Katedra Genetyki i Biotechnologii Roślin
e-mail: beatasikora2@gmail.com

Śliwińska Anna
studia stacjonarne
Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności,
Zakład Technologii Żywności
e-mail: sliwinska.a@gmail.com

Śmigerska Karolina
studia stacjonarne
Katedra Botaniki i Ekologii
e-mail: karolinasmigerska@interia.pl

Świtkowski Mateusz
studia stacjonarne
Katedra Chemii Środowiska, Zakład Chemii Rolnej
e-mail: mateuszswitkowski@op.pl

Walc Anna
studia stacjonarne
Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności,
Zakład Technologii Żywności
e-mail: anna.walc@wp.pl

Walczak Dorota
studia stacjonarne
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
e-mail: w_dorota_w@wp.pl

Wojciechowska Joanna
studia stacjonarne
Katedra Technologii Żywności
e-mail: wojciechowska.joanna@o2.pl


Doktoranci – dyscyplina naukowa: Ochrona i kształtowanie środowiska

Błachowicz Katarzyna
studia stacjonarne
Zakład Agroturystyki i Kształtowania Krajobrazu (WHiBZ)
e-mail: kasia_blachowicz@onet.pl

Filipiak Andrzej
studia stacjonarne
Katedra Mikrobiologii
e-mail: andrzej.filipiak@o2.pl

Grabowska Marlena
studia stacjonarne
Katedra Biochemii
e-mail: marlenka1906@o2.pl

Kaźmierczak Angelika
studia stacjonarne
Katedra Melioracji i Agrometeorologii
e-mail: angella_89@tlen.pl

Kociniewska Katarzyna
studia stacjonarne
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
e-mail: kkociniewska@wp.pl

Lipińska Karolina
studia stacjonarne
Katedra Chemii Środowiska, Zakład Chemii Rolnej
e-mail: lipinska_karolina@wp.pl

Lisiecki Karol
studia stacjonarne
Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej,
Zakład Fitopatologii Molekularnej
e-mail: lisiecki88@gmail.com

Łusiarczyk Monika
studia stacjonarne
Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji (WBAiIŚ)
e-mail: monika.lusiarczyk@wp.pl

Paczkowska Joanna
studia stacjonarne
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (WBAiIŚ)
e-mail: asiap88@gmail.com

Piasecka Izabela
studia stacjonarne
Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska
e-mail: piasecka-izabela@wp.pl

Porzych Aleksandra
studia stacjonarne
Katedra Melioracji i Agrometeorologii
e-mail: ola_porzych@wp.pl

Piekut-Pawłowska Aleksandra
studia stacjonarne
Katedra Chemii Rolnej
e-mail: aleksandra.piekut@interia.pl

Wierzchoń Paweł
studia stacjonarne
Katedra Botaniki i Ekologii
e-mail: pawelwierzchon@o2.pl

Wilińska Małgorzata
studia stacjonarne
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
e-mail: malgosia.ruminska@gmail.com

Ziółkowska Anna
studia stacjonarne
Katedra Chemii Środowiska
e-mail: anna.ziolkowska@onet.eu


Rozkład zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP (plik do pobrania format MS Word)

Rozkład zajęć semestr letni 2019/2020


Sposoby prowadzenia zajęć - zdalnie

Wykaz

Wykaz II


 • mgr inż. Marcin Juda – vice przewodniczący
  e-mail:
 • mgr inż. Anna Walc – skarbnik
  e-mail:
 • mgr inż. Karolina Kozik
  e-mail:

 • mgr inż. Natalia Musiał
  e-mail:
prof. dr hab. inż. Dariusz JaskulskiKierownik studiów doktoranckich
tel.: 52 374 9391
e-mail: darekjas@utp.edu.pl

Sprawy administracyjne studiów doktoranckich prowadzi

mgr inż. Beata Kowalczyk

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii pok. nr 2
tel.: 52 374 9560
e-mail: bkowalcz@utp.edu.pl