PRACOWNIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I DOŚWIADCZALNICTWA


Pracownia Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
Adres: Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. E, I i III piętro, 85-796 Bydgoszcz
tel./fax: (52) 374 9441
e-mail: ksur@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9451, e-mail: janusz.prusinski@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy


prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
tel.: (52) 374 9472, e-mail: jadwiga@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski
tel.: (52) 374 9391, e-mail: darekjas@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann

tel.: (52) 374 9407, e-mail: hermanng@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz

tel.: (52) 374 9356, e-mail: lyszczar@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik

tel.: (52) 374 9369, e-mail: apiesik@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. uczelni
tel.: (52) 374 9465, e-mail: szczepan@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. uczelni
tel.: (52) 374 9390, e-mail: kotwica@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr hab. inż. Iwona Jaskulska, prof. uczelni
tel.: (52) 374 9446, e-mail: jaskulska@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni
tel.: (52) 374 9443, e-mail: edward@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Magdalena Borowska, adiunkt
tel.: (52) 374 9497, e-mail: borowska@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Ewa Kaszkowiak, adiunkt
tel.: (52) 374 9497, e-mail: ekasz@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Mariusz Piekarczyk, adiunkt
tel.: (52) 374 9447, e-mail: mapiek@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Piotr Wasilewski, adiunkt
tel.: (52) 374 9328, e-mail: wasilewski@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Lech Gałęzewski, adiunkt
tel.: (52) 374 9499, e-mail: lechgalezewski@op.pl
» Dorobek naukowy

 Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder

tel.: (52) 374 9400, e-mail: skinder@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy


prof. dr hab. inż. Franciszek Rudnicki

tel.: (52) 374 9420, e-mail: rudnicki@utp.edu.pl

prof. dr hab. inż. Stanisław Urbanowski


Pracownicy techniczni:

mgr inż. Małgorzata Obrzeżgiewicz-Diarra
tel./fax: (52) 374 9441, e-mail: ksur@utp.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Skotnicka

tel.: (52) 374 9439, e-mail: elzbieta.skotnicka@utp.edu.pl

mgr inż. Teresa Urbanowska
tel.: 52 374 9305, e-mail: zurih@utp.edu.pl

Katarzyna Gołdyn
tel.: 52 374 9478

Grażyna Olszak
tel.: (52) 374 9497

Historia

Protoplastą Katedry Agronomii jest Zespół Uprawy Roli i Roślin utworzony 1 października 1970 roku w ramach bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a następnie bydgoskiego oddziału Instytutu Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Z istniejącego w latach 1972-1974 Zespołu wyodrębniły się i usamodzielniły Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Pracownia Łąkarstwa i Zakład Ogrodnictwa.

Organizatorem i długoletnim kierownikiem Zakładu/Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, a także wszystkich jej poprzednich form organizacyjnych do 1996 roku był prof. dr inż. Jerzy Sypniewski, a w latach 1996-2015 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Zbigniew Skinder. W 2013 roku powstała Katedra Agrotechnologii z Zakładem Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie – jej kierownikiem od 2015 roku był prof. dr hab. Janusz Prusiński.

Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin utworzono w 1971 roku. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był dr inż. Stanisław Urbanowski, a od 1984 roku doc. dr hab. Franciszek Rudnicki. W 1990 roku Zakład przekształcono w Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin z 2 zakładami: Podstaw Uprawy Roślin oraz Uprawy Roli. Kierownikiem Katedry do 2008 roku był prof. dr hab. Franciszek Rudnicki. Od 2002 roku katedra przyjmuje nazwę: Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa – jej kierownikiem w latach 2009-2017 był prof. dr hab. Dariusz Jaskulski. W 2013 roku wyodrębniono Pracownię Doświadczalnictwa i Biometrii, którą kierowała dr hab. Anna Wenda-Piesik.

1 stycznia 2018 roku powołano Katedrę Agronomii z Pracownią Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa i Pracownią Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie. Pracownia PPRiD powstała z połączenia b. Katedr: Agrotechnologii oraz Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa.

Problematyka naukowo - badawcza

 • genetyczne, fizjologiczne, siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania wzrostu i plonowania roślin, a także warunków i efektów polowej produkcji roślinnej,
 • innowacyjne środki produkcji oraz doskonalenie elementów agrotechniki i technologii uprawy roślin w zakresie wykorzystania postępu biologicznego, interakcji pomiędzy elementami agrobiocenozy, metod i środków ograniczania zachwaszczenia, zwiększania żyzności i poprawy wilgotności gleby, nawożenia dolistnego i biostymulacji, uproszczonej uprawy roli, technologii strip-till, siewu, zmianowania roślin,
 • ocena możliwości pozyskiwania, wykorzystania i kształtowania jakości roślinnych surowców spożywczych i energetycznych,
 • doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych na cele żywnościowe, paszowe, farmaceutyczne, energetyczne i nasienne,
 • metodologia badań naukowych.


Oferta Katedry dla jednostek naukowych i praktyki rolniczej

Doświadczalnictwo terenowe oraz badania i ekspertyzy terenowe z zakresu:

 • zmianowania roślin
 • kompleksowych technologii uprawy roślin:
- zbożowych,
- okopowych,
- przemysłowych,
- bobowatych,
- energetycznych,
- zielarskich,
- międzyplonowych,
 • nasiennictwa roślin rolniczych,
 • analiz chemicznych materiału roślinnego i gleby,
 • oceny przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej do uprawy roślin,
 • rejonizacji gatunków roślin i ich odmian w zależności od warunków siedliskowych oraz agrotechnicznych,
 • wyboru poziomu agrotechniki roślin uprawnych w różnych warunkach środowiskowych i produkcyjnych,
 • doskonalenia agrotechniki roślin oraz optymalizacji jej elementów: zmianowania, uprawy roli - zwłaszcza strip-till, siewu, nawożenia, pielęgnacji z możliwością ich uproszczeń,
 • wpływu biomasy roślin, popiołu ze słomy, efektywnych mikroorganizmów, użyźniaczy glebowych, bioregulatorów na właściwości gleby i plonowanie roślin,
 • zachwaszczenia i możliwości jego ograniczania,
 • znaczenia czynników agrotechnicznych i siedliskowych w kształtowaniu cech jakości plonów,
 • metodologii badań naukowych, w tym doświadczeń laboratoryjnych i polowych.


Współpraca naukowa

Pracownicy KA współpracują w zakresie badań oraz aplikacji o środki na finansowanie projektów badawczych z uczelniami i instytutami badawczymi w regionie, kraju i za granicą, m.in. z:

 • Montana State University, Bozeman, USA,
 • Mendel University in Brno, Czech Republic,
 • Kherson State Agricultural University, Ukraine,
 • Seifullin Kazakh AgroTechnical University Astana, Republic of Kazakhstan,
 • IUNG PIB w Puławach,
 • IOR PIB w Poznaniu,
 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie,
 • Uniwersytety Przyrodnicze w: Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • SGGW w Warszawie,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Research Centre for Industrial Crops (CRA-CIN) Bolonia, Włochy,
 • University of Wisconsin-Madison, USA, w tymi współ­praca dydaktyczna – realizacja praktyk w USA dla studentów Wydziału,
 • Trade Corporation International, Madryt,
 • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego oraz firmami chemicznymi i nasiennymi itp.,
 • udział w pracach Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Polskiego Towarzystwa Łubinowego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych itp.


Aktywność na rzecz gospodarki i praktyki

Pracownicy Katedry prowadzą badania zlecone i współpracuje z wieloma podmiotami w branży rolniczej w regionie i kraju, m.in.:

 • AGRAMI sp. z o.o.
 • Agro-Land Śmielin
 • Ampol-Merol Sp. z o.o.
 • Artagro Polska Sp. z o.o.
 • Bayer Sp. z o.o.
 • BIN Sp. z o.o.
 • "CHEMIROL" Sp. z o.o.
 • IGP POLSKA sp. z o.o. sp. k.
 • NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
 • Polcalc Sp. z o.o.
 • Nordzucker Polska S.A.
 • P.H.U. BOGDAN
 • Produkcyjno- Handlowe Przedsiębiorstwo Rolno-Łowieckie w Sokołowie
 • W. Lechpol sp. z o.o.
 • SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
 • Syngenta Polska Sp z o.o.
 • ROLNAS i in.

 

Pracownicy Katedry prowadzą ponadto:

 • działalność doradczą i konsultacyjną w licznych rodzinnych i wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
 • szkolenia, seminaria, prelekcje organizowane przez: COBORU Słupia Wielka; SDOO Chrząstowo; CDR w Radomiu, Poznaniu; ODR w Minikowie, Przysieku, Zarzeczewie, Kalsku, Starym Polu; Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych; Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Nordzucker Polska S.A.; Sudzucker Polska; Prymasowski Uniwersytet Ludowy w Strzelnie i Chojnicach i in.

Projekty badawcze

Wykaz realizowanych projektów badawczych przez pracowników Pracowni


Wykaz udzielonych patentów i wzorów użytkowych
 • Wilczewski E., Kaszkowiak J., Lemańczyk G., 2017. Sposób siewu bruzdowego punktowego.
 • 4436. (Patent Mongolia – aplikacja nr 5596). 2016. A. Rogulski DORAN, Sępólno, G. Harasimowicz-Hermann, J.  Hermann - Scalanie ekologicznego paliwa kompozytowego.
 • Harasimowicz-Hermann G., Kaszkowiak J., Wilczewski E. 2016. Redlica do bruzdowego wysiewu nasion. Wzór użytkowy nr 68430 Y1.
 • Wilczewski E., Wilczewski Ł., 2016. Zbiornik do gromadzenia wody opadowej. Wzór użytkowy nr 68403 Y1.
 • 219015. 2015. G. Harasimowicz-Hermann, E. Jendrzejczak, K. Śmigerska, I. Piekutowska,- Chleb o podwyższonej wartości prozdrowotnej.
 • 215643. 2014. J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann, J. Sadkiewicz - Sposób wytwarzania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowani chleba chrupkiego.
 • 215714. 2014. E. Wilczewski, G. Harasimowicz-Hermann - Bruzdowy sposób siewu rzepaku ozimego.
 • 217061. 2014. J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann, J. Sadkiewicz - Sposób wytwarzania żytniego kwasu piekarskiego.
 • 215325. 2013. J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann, J. Sadkiewicz - Sposób kondycjonowania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowani chleba chrupkiego.
 • 211611. 2012. J. Hermann, M. Zalewska, G. Harasimowicz-Hermann, J. Lema-Rumińska M. Troczyński - Sposób porowania pożywki zestalonej agarem przeznaczonej do mikrorozmnażania roślin.
 • 212042. 2012. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann, J. Bujak - Sposób wspomagania bioprzyswajalności fosforu z popiołu powstającego w instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładach mięsnych.
 • 212171. 2012. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann - Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów.
 • 210902. 2012. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann - Sposób katalitycznego utleniania odorów.
 • 208960. 2011. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann - Sposób dezintegracji piór.
 • 207602. 2011. J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann, J. Sadkiewicz - Preparat do biodegradacji mykotoksyn.
 • 203946. 2010. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann - Sposób nawożenia roślin z wykorzystaniem biomasy rutwicy wschodniej.
 • P. 204222. 2010. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann - Metoda uprawy rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.)


Laboratorium Chemiczne Pracowni

 • Laboratorium Oceny i Pozyskania Wtórnych Metabolitów Roślinnych RCI
Zakres wykonywanych oznaczeń:
 1. Gleba
 • Odczyn pH w 1M KCL i w H2O – metoda potencjometryczna
 • Fosfor (P) i magnez (Mg) – zawartość form przyswajalnych, metoda Egnera-Riehma, spektrofotometr firmy EPOLL 20
 • Azot (N) ogólny – metoda Kjeldahla (piec do mineralizacji i destylarka firmy Buchi, miareczkowanie pół­automatyczne – titrator Easy)
 • Węgiel (C) – metoda Tiurina

 1. Materiał roślinny
 • Azot (N) ogólny – zawartość, metoda Kjeldahla (piec do mineralizacji i destylarka firmy Buchi, miareczkowanie półautomatyczne - titrator Easy)
 • Włókno surowe – zawartość, metoda wagowa
 • Magnez (Mg) i Fosfor (P) – zawartość, metoda spektrometryczna (EPOLL 20)
 • Tłuszcz surowy w nasionach
  • zawartość (ekstraktor ASE-150 firmy Dionex)
  • profil kwasów tłuszczowych (chromatograf gazowy Master GC firmy Dani)

Dydaktyka

Pracownicy Katedry realizują zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (rolnictwo, biotechnologia, architektura krajobrazu, technologia żywności i żywienie człowieka, nanobioinżynieria), a także na wydziałach: Hodowli i Biologii Zwierząt, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Zarządzania, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Tematyka przedmiotów obejmuje wiedzę z zakresu m.in.: uprawy roli i roślin, podstaw produkcji roślinnej, herbologii, systemów uprawy roli i systemów rolniczych, rolniczej przestrzeni produkcyjnej i krajobrazów, surowców roślinnych i ich wykorzystania, metodologii badań naukowych, statystyki, elementów informatyki, biologii plonowania, postępów agrotechniki, doświadczalnictwa rolniczego oraz technologii upraw roślin rolniczych i zbożowych, okopowych, przemysłowych, bobowatych, energetycznych zielarskich i międzyplonów oraz nasiennictwa roślin rolniczych i postępu biologicznego.

 

Tematyka ogólna prac dyplomowych

 • czynniki siedliskowe kształtujące warunki oraz efekty polowej produkcji roślinnej,
 • sposoby zwiększania żyzności i urodzajności gleby, w tym przy użyciu biomasy roślin, plonów ubocznych, produktów odpadowych, efektywnych mikroorganizmów,
 • dobór gatunków i odmian roślin do warunków siedliskowych i agrotechnicznych gospodarowania,
 • doskonalenie elementów agrotechniki, głównie zmianowania, uprawy roli, siewu,
 • metody, sposoby i środki pielęgnacji roślin,
 • ocena zachwaszczenia i stanu plantacji roślin uprawnych,
 • modelowanie morfologii i procesów fizjologicznych roślin uprawnych,
 • wykorzystania nowoczesnych środków produkcji (biologicznych, chemicznych, technicznych, informatycznych) w uprawie roślin,
 • uwarunkowania prawne i organizacyjne polowej produkcji roślinnej,
 • regionalne uwarunkowania uprawy roślin.

 

Propozycje tematów prac dyplomowych

Studia inżynierskie – przykłady tematów

Analiza efektów produkcyjnych i ekonomicznych uprawy kukurydzy w zależności od zastosowanej technologii.

Ocena przezimowania odmian uprawnych zbóż /rzepaku w gospodarstwie rolnym.

Ocena technologii i opłacalności produkcji rzepaku ozimego w gospodarstwie rolnym.

Analiza technologii oraz opłacalności uprawy warzyw w gospodarstwie rolnym.

Ekspertyza zachwaszczenia roślin z dokumentacją fotograficzną.

Ocena poprawności technologii uprawy kukurydzy na ziarno w gospodarstwie rodzinnym.

Analiza intensywności uprawy rzepaku ozimego i jej wpływ na opłacalność produkcji w gospodarstwie własnym.

Przyczyny i skutki odstępstw od optymalnej technologii uprawy pszenżyta/żyta/ pszenicy/ jęczmienia/owsa w gospo­darstwie własnym.

Modyfikacje technologii uprawy pszenżyta/żyta/pszenicy/jęczmienia/owsa w gospodarstwie rodzinnym.

Ocena możliwości zmniejszenia zbyt dużego udziału zbóż wiechlinowych w strukturze zasiewów w Polsce.

Projekt optymalizacji technologii uprawy:

 • pszenicy ozimej na cele wypiekowe
 • pszenicy ozimej na paszę
 • żyta ozimego
 • jęczmienia jarego browarnego
 • jęczmienia jarego paszowego
 • pszenżyta ozimego
 • owsa
 • kukurydzy na nasiona
 • kukurydzy na kiszonkę
 • rzepaku ozimego
 • ziemniaka (na cele jadalne, przemysłowe)
 • buraka cukrowego
 • roślin bobowatych grubo- i drobnonasiennych, w tym soi
 • i innych roślin rolniczych oraz wierzby krzewiastej

    ... przy różnych uwarunkowaniach środowiskowych i ekonomicznych.

 

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku rolnictwo

 • Herbicydy w uprawie ostropestu plamistego
 • Ocena efektów hodowli odpornościowej koniczyny kaukaskiej
 • Alternatywne metody zbioru i wykorzystania roślin bobowatych
 • Soja w Polsce i kujawsko-pomorskim
 • Ozime strączkowe i polimery w otoczkowaniu nasion
 • Produkcja białka roślinnego na glebach lekkich
 • Ekspertyza skuteczności zastosowanych metod odchwaszczania roślin
 • Retardanty w uprawie nasiennej kostrzewy czerwonej
 • Bakterie ryzosferowe w rzepaku
 • Siew bruzdowy nasion
 • Projekty optymalizacji technologii uprawy wybranych roślin przy różnych uwarunkowaniach środowiskowych i ekonomicznych
 • Projekty wyceny strat materialnych w uprawach uszkodzonych w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych

 

lub inne tematy indywidualnie zaproponowane przez dyplomantów z podobnego zakresu.

 

Przykłady tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku architektura krajobrazu

 

 • Projekt ogródka ziołowego dla gospodarstwa agroturystycznego
 • Analiza zmian krajobrazu rolniczego na przestrzeni lat 1965-2015
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na krajobraz Polski

lub inne tematy zaproponowane prze dyplomantów związane z rolniczą przestrzenią produkcyjną

 

Możliwe są inne propozycje tematów wskazane przez studentów.


Studia magisterskie – przykłady tematów

Wartość użytkowa genotypów Silybum marianum Gaertn. przydatnych do hodowli na cele farmaceutyczne i energetyczne.

Ocena efektów selekcji pojedynków Trifolium ambiguum w kierunku odporności na raka koniczyny (Sclerotinia sclerotiorum).

Wpływ regulatorów wzrostu na cechy biometryczne i wyleganie trawnikowych odmian kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona.

Analiza plonowania trawnikowych odmian kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona w zależności od poziomu nawożenia azotem.

Wpływ następczy przedplonów strączkowych i zbożowych na plonowanie pszenżyta ozimego.

Reakcja odmian wybranych gatunków roślin bobowatych na wybrane czynniki agrotechniczne.

Możliwości uprawy żyta i pszenżyta ozimego na cele energetyczne i paszowe w warunkach gleb lekkich.

Ocena działania wybranych czynników plonotwórczych i plonochronnych na ilość i jakość plonu roślin rolniczych.

Badania wpływu przedplonów, nawożenia, międzyplonów, uprawy roli, metod odchwaszczania i poziomu ochrony roślin na właściwości fizyko-chemiczne gleby, zachwaszczenie, zdrowotność roślin, wielkość i jakość plonu odmian roślin uprawnych.

 

Tematy prac magisterskich są formułowane przez promotora.

 

Studia podyplomowe – aktualnie realizowane

 1. Diagnozowanie stanu upraw rolnych (twórca i kierownik – prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Hermann) – aktualnie realizowana jest X edycja.
 2. Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce we współpracy z Collegium Medicum UMK (twórca i kierownik – prof. dr hab. Jadwiga Andrzejewska) – aktualnie realizowana jest II edycja.

Search