Aktualności wydziałowe

maj 12, 2020

Nowy kierunek - Towaroznawstwo spożywcze

Zapraszamy do zapoznania się z nowym kierunkiem na WRiB. Czytaj więcej w opisie kierunku -…
czerwiec 18, 2020

UTP na Krajowych Dniach Pola Minikowo 2020 - fotorelacja

UTP na Krajowych Dniach Pola Minikowo 2020 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w…
czerwiec 23, 2020

Terminarz egzaminów dyplomowych - zdalnych

 Terminarz egzaminów dyplomowych - zdalnych - link.
czerwiec 18, 2020

Ocena zajęć dydaktycznych i ocena satysfakcji studentów

Serdecznie zapraszamy Wszystkich studentów i doktorantów do udziału w badaniach ankietowych. Zabrane wyniki będą podstawą…
czerwiec 02, 2020

Funkcjonowanie uczelni - nowe zasady

Dokumenty dotyczące organizacji dydaktyki i procedur bezpieczeństwa na UTP - link.
czerwiec 02, 2020

Wznowienie działalności dydaktycznej

Od 1 czerwca wznowiona zostaje działalność dydaktyczna uczelni w ograniczonym zakresie. Rozpoczynają się wybrane zajęcia…
kwiecień 27, 2020

Ważny komunikat dla kandydatów na studia wyższe w UTP

Ważny komunikat dla kandydatów na studia wyższe w UTP Informujemy, że planowany termin rozpoczęcia rejestracji…
kwiecień 25, 2020

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej. Kandydat, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, może…

50 lat tradycji

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii powstał w 1969 r., w którym odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego w bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od tego czasu środowisko akademickie nauk rolniczych pracowało w różnych strukturach organizacyjnych: Zamiejscowym Wydziale Rolniczym WSR z Oddziałem Zootechnicznym, Instytucie, a następnie Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej, która w 2006 roku przyjęła nazwę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W 2010 roku, biorąc pod uwagę znaczne poszerzenie oferty dydaktycznej oraz tematyki badań naukowych, zmieniono nazwę Wydziału z Rolniczego na Rolnictwa i Biotechnologii. Obecne możliwości kadrowe, lokalowe i aparaturowe kształcenia na Wydziale spowodowały, że znacznemu poszerzeniu uległa oferta edukacyjna. Obok tradycyjnego kierunku rolnictwo, Wydział prowadzi także dwustopniowe kształcenie na kierunkach biotechnologia oraz technologia żywności i żywienie człowieka. Uzupełnienie oferty dydaktycznej stanowią studia inżynierskie na kierunku architektura krajobrazu oraz zielarstwo i fitoterapia. Wszystkie kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę jakości kształcenia, ponadto w 2015 roku, Wydział uzyskał pozytywny wynik oceny instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej na okres sześciu lat. Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie nauk rolniczych, których zadania od 2019 roku przejęła szkoła doktorska. Inną formą kształcenia są studia podyplomowe, m.in. Diagnozowanie stanu upraw rolnych, realizowane jak dotąd w XII edycjach. Wydział jest liderem wymiany międzynarodowej w obszarze dydaktyki na UTP, działając w oparciu o kilkadziesiąt umów z uczelniami partnerskimi z UE i Turcji.

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii posiada pełne uprawnienia akademickie: od 1976 roku uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych, a od 1984 roku także stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Uprawnienia te uzyskał jako pierwsza jednostka naukowa w Bydgoszczy. Do chwili obecnej stopnie naukowe na Wydziale nadano 252. doktorom oraz 56. doktorom habilitowanym. Przeprowadzono również 48 postępowań zakończonych nadaniem tytułu profesora nauk rolniczych oraz 5 postępowań zakończonych nadaniem tytułu doktora honoris causa. Badania naukowe prowadzone na Wydziale dostosowane są do potrzeb regionu i dotyczą agroekologicznych, agrotechnicznych, fizjologicznych oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcyjności i wartości użytkowej roślin uprawnych. Od początku swego istnienia Wydział Rolnictwa i Biotechnologii prowadzi działalność na rzecz regionu. W ramach upowszechniania wyników badań opracowano szereg instrukcji wdrożeniowych. Systematycznie prowadzone są także szkolenia, wykłady oraz warsztaty. Jednostki Wydziału świadczą fachowe usługi na rzecz praktyki rolniczej oraz ochrony środowiska, oferując opinie, ekspertyzy, doradztwo techniczne i technologiczne, szkolenia rolników i służb rolnych. Wydział organizuje i bierze aktywny udział w wielu inicjatywach promujących ofertę dydaktyczną. Do najważniejszych wydarzeń należy organizowana od wielu lat Konferencja Biotechnologiczna pt. „Biotechnologia dziś na UTP jutro w regionie Kujawsko-Pomorskim”, oraz organizacja Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”, który adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół o profilu rolniczym. W ramach współpracy z wieloma szkołami ponadgimnazjalnymi z regionu prowadzimy interesujące wykłady dotyczące działalności naukowej naszych pracowników. W ofercie proponujemy również zajęcia audytoryjne i laboratoryjne oraz zwiedzanie zaplecza naukowo-dydaktycznego. Łączna liczba absolwentów Wydziału przekroczyła w 2020 roku 11 tysięcy osób, w tym ponad 7 tysięcy po studiach stacjonarnych i około 4 tysięcy po studiach niestacjonarnych. Większość absolwentów stanowią magistrowie i inżynierowie po studiach rolniczych, którzy od lat kształtują potencjał gospodarczy, edukacyjny i społeczny krajowego i regionalnego rolnictwa. To dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję, pełniąc rolę ważnego ośrodka twórczości naukowej oraz akademickiego kształcenia zawodowego. Stanowi jednostkę o uznanej i utrwalonej pozycji w krajowej nauce rolniczej i przyrodniczo – biologicznej, jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego i gospodarczego kraju i regionu kujawsko – pomorskiego oraz cenionym przez otoczenie społeczno-gospodarcze, partnerem w rozwiązywaniu istotnych problemów środowiska przyrodniczego, wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Zapraszamy! Studiuj i rozwijaj się z nami!
Zapraszamy na studia II stopnia
Konkurs Indeks dla rolnika
PTA
Ejpau
Acta