Wydział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

16.11.2020 10:00 – 22.11.2020 18:00

Prezentacja działań grupy operacyjnej "Pradawne Ziarno", czyli konsorcjum łączącego naukę, biznes i rolników. Film dostępny pod adresem

16.11.2020 10:00 – 22.11.2020 18:00

Film pt. "Współpraca to się opłaca", w którym omówiona została współpraca naukowców z biznesem i rolnikami w ramach konsorcjów "Pradawne ziarno" i "Moja soja". Przedstawiony zostanie temat wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz wdrożenia innowacji na obszarach wiejskich.
Film dostępny pod adresem

16.11.2020 11:15 – 16.11.2020 12:00

Wykład online pt. Zioła w e-comerce.
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
Tematyka wykładu:
- jak założyć sklep zielarski w internecie,- organizacja sprzedaży ziół na platformach e-commerce. Wykład dostępny pod adresem

16.11.2020 10:00 – 22.11.2020 18:00

Wykład Using Branding and Modern Marketing Tools as an Example of Innovation in Building the Relationship with Customers

Prowadzący - dr inż. Piotr Prus
Wykład w języku angielskim
Wykład dostępny na kanale Youtube

50 lat tradycji

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii powstał w 1969 r., w którym odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od tego czasu środowisko akademickie nauk rolniczych pracowało w różnych strukturach organizacyjnych: Zamiejscowym Wydziale Rolniczym WSR z Oddziałem Zootechnicznym, Instytucie, a następnie Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej, która w 2006 roku przyjęła nazwę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W 2010 roku, ze względu znaczne poszerzenie tematyki badań naukowych, zmieniono nazwę Wydziału na Rolnictwa i Biotechnologii. Obecne możliwości kadrowe, lokalowe i aparaturowe pozwalają na skierowanie do przyszłych studentów bogatej oferty dydaktycznej. Oprócz kierunku rolnictwo, Wydział prowadzi kształcenie na kierunkach biotechnologia i technologia żywności i żywienie człowieka. Uzupełnienie tej oferty stanowią studia inżynierskie na kierunku architektura krajobrazu, zielarstwo i fitoterapia oraz nasza najnowsza propozycja towaroznawstwo spożywcze. Kierunki studiów na naszym Wydziale posiadają pozytywną ocenę jakości kształcenia, ponadto w 2015 roku, Wydział uzyskał pozytywny wynik oceny instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej na okres sześciu lat. Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie nauk rolniczych, których zadania od 2019 roku przejęła szkoła doktorska. Dopełnieniem szerokiej oferty dydaktycznej są studia podyplomowe, m.in. Diagnozowanie stanu upraw rolnych, Diagnostyka Agrofagów i Ochrona Roślin oraz Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich. Ponadto Wydział jest liderem wymiany międzynarodowej w obszarze dydaktyki na UTP, działając w oparciu o kilkadziesiąt umów z uczelniami partnerskimi z UE i Turcji.

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii posiada pełne uprawnienia akademickie: od 1976 roku uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych, a od 1984 roku także stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Uprawnienia te uzyskał jako pierwsza jednostka naukowa w Bydgoszczy. Do chwili obecnej stopnie naukowe na Wydziale nadano 252. doktorom oraz 56. doktorom habilitowanym. Przeprowadzono również 48 postępowań zakończonych nadaniem tytułu profesora nauk rolniczych oraz 5 postępowań zakończonych nadaniem tytułu doktora honoris causa. Badania naukowe prowadzone na Wydziale dostosowane są do potrzeb regionu i dotyczą agroekologicznych, agrotechnicznych, fizjologicznych oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcyjności i wartości użytkowej roślin uprawnych. Od początku swego istnienia Wydział Rolnictwa i Biotechnologii prowadzi działalność na rzecz regionu. W ramach upowszechniania wyników badań opracowano szereg instrukcji wdrożeniowych. Systematycznie prowadzone są także szkolenia, wykłady oraz warsztaty. Jednostki Wydziału świadczą fachowe usługi na rzecz praktyki rolniczej oraz ochrony środowiska, oferując opinie, ekspertyzy, doradztwo techniczne i technologiczne, szkolenia rolników i służb rolnych. Wydział organizuje i bierze aktywny udział w wielu inicjatywach promujących ofertę dydaktyczną. Do najważniejszych wydarzeń należy organizowana od wielu lat Konferencja Biotechnologiczna pt. „Biotechnologia dziś na UTP jutro w regionie Kujawsko-Pomorskim”, oraz organizacja Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”, który adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół o profilu rolniczym. W ramach współpracy z wieloma szkołami ponadgimnazjalnymi z regionu prowadzimy interesujące wykłady dotyczące działalności naukowej naszych pracowników. W ofercie proponujemy również zajęcia audytoryjne i laboratoryjne oraz zwiedzanie zaplecza naukowo-dydaktycznego. Łączna liczba absolwentów Wydziału przekroczyła w 2020 roku 11 tysięcy osób, w tym ponad 7 tysięcy po studiach stacjonarnych i około 4 tysięcy po studiach niestacjonarnych. Większość absolwentów stanowią magistrowie i inżynierowie po studiach rolniczych, którzy od lat kształtują potencjał gospodarczy, edukacyjny i społeczny krajowego i regionalnego rolnictwa. To dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję, pełniąc rolę ważnego ośrodka twórczości naukowej oraz akademickiego kształcenia zawodowego. Stanowi jednostkę o uznanej i utrwalonej pozycji w krajowej nauce rolniczej i przyrodniczo – biologicznej, jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego i gospodarczego kraju i regionu kujawsko – pomorskiego oraz cenionym przez otoczenie społeczno-gospodarcze, partnerem w rozwiązywaniu istotnych problemów środowiska przyrodniczego, wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Zapraszamy! Studiuj i rozwijaj się z nami!
Zapraszamy na studia II stopnia
Konkurs Indeks dla rolnika
PTA
Ejpau
Acta
kiralık escort kiralık porno kiralik sex hikaye dandik bahis sitesi ucuz escort kiralik porno sitesi sex hikaye