WYBORY 2020


Zawieszenie czynności wyborczych na UTP

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje,

że od dnia 16 marca 2020 r. zostają bezterminowo zawieszone czynności wyborcze

na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

(Uchwała UKW nr 23/2020 z dnia 16 marca 2020 r.).

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających na naszym Wydziale w grupie profesorów i profesorów Uczelni, informujemy, że został ogłoszony przez UKW nowy terminarz wyborczy.

Termin zgłaszania kandydatów odbywa się do dnia 17.03.2020 roku do godziny 13.00

Decyzją UKW mogą zostać zgłaszane zarówno osoby, które kandydowały w I turze a nie uzyskały bezwzględnej większości oraz osoby nie kandydujące w pierwszej turze.

Prawo zgłaszania Kandydata na członka Senatu i elektora mają wszyscy członkowie Wydziałowego Kolegium Wyborczego. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszenia (wypełnia zgłaszający Kandydata,) oraz formularze wypełnione przez Kandydata; oświadczenie Kandydującego, zgody na kandydowanie i oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia z podaniem daty złożenia (Kandydaci którzy zostali zgłoszeni w I-ej turze, cały komplet dokumentów składają ponownie, nie składają tylko do Rektora oświadczenia lustracyjnego, tylko informację o złożeniu takiego oświadczenia).

Przypominamy, że obowiązek składania oświadczenia lustracyjnego dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Osoba kandydująca składa oświadczenie zgodnie z Ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 2006 r. – do Rektora. Wzór oświadczenia lustracyjnego jest załącznikiem do wyżej wymienionej ustawy.

Ze względu na zarządzenie Rektora (Z110.2019.2020 z dnia 11.03.2020) komplet podpisanych dokumentów po zeskanowaniu należy przesłać wyłącznie drogą e-mailową na adres: dambecki@utp.edu.pl

W wyborach uzupełniających wybieramy 6 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Wyborczego i jednego członka Senatu.

Termin zebrania wyborczego zostanie ogłoszony wraz z nowymi listami kandydatów.


Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska


Uchwała nr 3/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

z dnia 11 marca 2020 r.


W sprawie: wyboru członków Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024

Na podstawie: § 104 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP

uchwala:

skład osobowy przedstawicieli WRiB do Senatu:

I. z grupy profesorów i profesorów uczelni:

1. Jaskulski Dariusz, prof. dr hab. inż.

2. Pańka Dariusz, dr hab. inż., prof. uczelni

3. Spychaj-Fabisiak Ewa, prof. dr hab.

II. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

1. Kondratowicz-Maciejewska Krystyna, dr inż.


Uchwała nr 4/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

z dnia 11 marca 2020 r.


W sprawie: wyboru elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024

Na podstawie: § 100 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP

uchwala:

listę elektorów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:

I. z grupy profesorów i profesorów uczelni:

1. Jaskulski Dariusz, prof. dr hab. inż.

2. Knapowski Tomasz, dr hab. inż., prof. uczelni

3. Kozera Wojciech, dr hab. inż., prof. uczelni

4. Spychaj-Fabisiak Ewa, prof. dr hab.

II. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

1. Kondratowicz-Maciejewska Krystyna, dr inż.

2. Piekarczyk Mariusz, dr inż.

3. Wojewódzki Piotr, dr inż.

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z terminarzem czynności wyborczych zawartych w zał. 1 Uchwały nr 10/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów członków Senatu i uczelnianego kolegium elektorów związanych z wyborami Rektora (na lata 2020-2024) informujemy, że wybory na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii odbędą się w dniu 11.03.2020 r. (środa) w sali B1 przy ul. Bernardyńskiej 6:

- o godz. 9.00: wybory do kolegium elektorów oraz wybory członków Senatu – grupa profesorów i profesorów Uczelni,

- o godz. 11.00: wybory do kolegium elektorów oraz członków Senatu - grupa pozostałych nauczycieli akademickich.

Przypominamy, że do kolegium elektorów wybieramy 10. przedstawicieli z grupy profesorów i profesorów Uczelni oraz 3. przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Do Senatu wybieramy 4. członków z grupy profesorów i profesorów Uczelni i 1. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.


Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska