DR HAB. INŻ. ANNA KATARZYNA SAWILSKA


Etapy kształcenia i pracy zawodowej

 1. 1980 r. matura w VI LO w Bydgoszczy.
 2. 1985 r. ukończone studia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera rolnictwa.
 3. 1984-1985 Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne – uzyskane kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w szkolnictwie podstawowym oraz zasadniczym i średnim zawodowym.
 4. 1985-1989 nauczanie biologii i chemii w klasach IV-VIII w szkole podstawowej.
 5. 1989 r. ukończone Podyplomowe Studium Turystyki i Krajoznawstwa.
 6. 09.1989 r. rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Botaniki i Ekologii ATR.
 7. 1989/90 Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich.
 8. od 1990 r. członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
 9. 1992-1996 urlop bezpłatny z ATR (przeniesiona do Zakładu Roślin Ozdobnych ATR).
 10. 07.-15.10.1992 staż w Zakładzie Algologii Instytutu Botaniki im. Wł. Szafera PAN w Krakowie.
 11. 1992-1996 z-ca kierownika Laboratorium Kultur Tkankowych Specjalistycznego Zakładu Ogrodniczego VITROFLORA w Łochowie koło Bydgoszczy.
 12. 1995 r. staż w Laboratorium Kultur Tkankowych “Kaiser Orchideen" – Niemcy.
 13. 1996 r. staż w Laboratorium Kultur Tkankowych “Vitroflora-Sredez” – Bułgaria.
 14. 1996 r. powrót do Katedry Botaniki i Ekologii ATR.
 15. 1998-2013 pełnienie funkcji Skarbnika Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
 16. 1996-2000 zaoczne studia doktoranckie w dyscyplinie – agronomia, specjalność – agroekologia i ochrona środowiska.
 17. 1998 r. kurs „STATISTICA dla medyków i biologów”. Kraków, StatSoft Polska.
 18. 1999 r. kurs "A Sustainable Baltic Region" w ramach „The Baltic University Programme”.
 19. od 2000 r. organizator i koordynator kursów "A Sustainable Baltic Region" w ramach „The Baltic University Programme”.
 20. 07.2002 r. uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 21. 2002-2014 pełnienie funkcji Uczelnianego Koordynatora UTP ds. Uniwersytetu Bałtyckiego.
 22. 10.2002 r. stanowisko adiunkta na Wydziale Rolniczym w Katedrze Botaniki i Ekologii ATR w Bydgoszczy.
 23. 2003 r. szkolenie z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa w IRiPZ w Poznaniu.
 24. 8-11.12.2004 r. międzynarodowe szkolenie „A Sustainable Baltic Region” – Teachers Conference, Kazimierz Dolny.
 25. 2005 r. szkolenie z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa w IRiPZ w Poznaniu.
 26. 2005-2010 promotor 9 prac magisterskich poświęconych badaniom nad kocankami piaskowymi.
 27. 2006-2009 kierownik projektu: Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania introdukcji kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) do uprawy polowej. Grant MNiSzW: nr projektu 2 P06R 073 30; nr umowy 0788/P01/2006/30.
 28. 07-11.02.2007 r. międzynarodowe szkolenie „The Baltic University Programme” – Teachers Conference on Environmental Science, Smardzewice-Molo.
 29. 23-26.06.2008 r. jako członek Sekcji Biologii i Ekologii Populacji Roślin Komitetu Ekologii PAN uczestniczyłam w zorganizowanym w Zwierzyńcu ogólnopolskim seminarium: Biologia i ekologia populacji roślin – skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?, gdzie wygłosiłam wykład: Reprodukcja potencjalna i rzeczywista kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) pochodzących ze stanowisk naturalnych.
 30. 2009 r. recenzent dla redakcji Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (IF: 0,796).
 31. 2009 r. szkolenie z zakresu agrotechniki, ochrony i hodowli roślin zielarskich, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, podstaw suszarnictwa oraz przechowywania surowców zielarskich, a także zasad tzw. Dobrej Praktyki Rolniczej w IRiPZ w Poznaniu.
 32. 2009 r. międzynarodowy kurs „Regional Development and the Baltic Sea Region” w ramach „The Baltic University Programme”.
 33. 2010-2013 funkcja z-cy Skarbnika Generalnego Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
 34. 12.2011 r. szkolenie pt.: „Przedsiębiorczość akademicka. Zakładanie spółek spin-off” w ramach projektu „Naukowcy UTP dla gospodarki regionu”, Bydgoszcz.
 35. od 2012 r. organizator seminariów „Fascynujący Świat Roślin” w ramach współpracy z Europejską Organizacją Nauk o Roślinach (EPSO).
 36. 2012 r. recenzent dla redakcji Studiów i Materiałów Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.
 37. 10. 2012 – szkolenie w zakresie baz danych: Web of Science oraz SciVerse (ScienceDirect, Scopus) UTP Bydgoszcz.
 38. 2013-2016 pełnienie funkcji Przewodniczącej Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego – I kadencja.
 39. 09.2013 r. uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, zakresie agrobiologia.
 40. 2014 r. przekazanie funkcji Uczelnianego Koordynatora UTP ds. Uniwersytetu Bałtyckiego dr Piotrowi Prusowi (po 12 latach).
 41. 12.2014 r. szkolenie pt.: Zachowania konsumenckie. FALCO – pozytywna zmiana, Bydgoszcz.
 42. 2015 r. Nagroda indywidualna II stopnia J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2013 r.
 43. od X.2015 r. opiekun naukowy doktorantki Katarzyny Klimkowskiej – badania dotyczą wzrostu i rozwoju roślin szczodraka krokoszowatego Rhaponticum carthamoides , Iljin (syn. Leuzea carthamoides DC).
 44. 2015 r. organizator pięciu seminariów naukowych – jako Przewodnicząca Bydgoskiego Oddziału PTB
 45. 2016-2019 pełnienie funkcji Przewodniczącej Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego – II kadencja.
 46. 23-24.07.2016 aktywny udział w promocji uczelni podczas „XIV Jarmarku Cysterskiego” w Koronowie.
 47. od X.2016 r. pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Programowej kierunku Architektura Krajobrazu WRiB.
 48. od X.2016 r. członek Wydziałowego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia WRiB UTP.

 

Konferencje - udział w komitetach organizacyjnych i naukowych

 1. XIX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego – ”Ekologia i taksonomia glonów”, Tleń, 11-14. 05. 2000 r. – członek Komitetu Organizacyjnego, obsługa finansowa.
 2. Jubileuszowa X konferencja ”Biotechnologia roślinna w biologii, farmacji i rolnictwie”, Bydgoszcz, 15-17. 09. 2003 r. – członek Komitetu Organizacyjnego, obsługa finansowa.
 3. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”, który odbywał się w Bydgoszczy i Toruniu w terminie 6-11.09.2004 r. – członek Komitetu Organizacyjnego, obsługa finansowa (ok. 500 uczestników).
 4. XXXIV Krajowa Konferencja Naukowa – „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”: Dynamika roślinności segetalnej na terenach zainwestowanych oraz biologia gatunków zachwaszczających uprawy na terenach podmiejskich. Bydgoszcz-Fordon, 2-3.09.2010 – członek Komitetu Organizacyjnego.
 5. Seminarium Naukowe poświęconego Prof. dr hab. Władysławowi Matuszkiewiczowi, które odbyło się w dniu 20.06.2012 r. w ramach obchodów 60-lecia Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego – członek Komitetu Organizacyjnego.
 6. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Szata roślinna łąk w procesie przemian": Łąki w krajobrazie. Fojutowo, 5-6.09.2014 – członek sekretariatu naukowego oraz skarbnik konferencji.
 7. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Szata roślinna łąk w procesie przemian": Dynamika szaty roślinnej łąk. Inowrocław, 3-4.09.2015 – członek komitetu naukowego.
 8. IV Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe pt.: „Nauka niejedno ma imię…”. Bydgoszcz, 25-26.06.2016 – członek komitetu naukowego.

WYKAZ PUBLIKACJI

 

PRACE NA STOPIEŃ:

Sawilska A.K., 2002: Biologia i ekologia Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. - nowego antropofitu we florze synantropijnej Polski. Rozpr. dokt., ATR, Bydgoszcz, manuskrypt, ss. 164.

Sawilska A.K., 2012/2013: Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania introdukcji kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) do uprawy polowej – jednotematyczny cykl siedmiu publikacji. Rozpr. hab., UTP, Bydgoszcz, manuskrypt, ss. 32+publikace+oświadczenia+dokumentacja fotograficzna.

 

GRANT:

Sawilska A.K. (kierownik projektu), 2006-2009: Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania introdukcji kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) do uprawy polowej. Nr projektu 2 P06R 073 30; Nr umowy 0788/P01/2006/30.

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

Sawilska A.K., Włodarczyk A., 2013: Sposób otrzymywania sadzonek kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench pochodzących z kultur in vitro. Nr 395722 – patent podstawowy. Biuletyn UPRP, Nr 2 (1019) 2013: 2.

Sawilska A.K., Włodarczyk A., 2013: Sposób otrzymywania sadzonek kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench pochodzących z kultur in vitro oraz inicjowania uprawy z siewu niełupek do zmodyfikowanego podłoża. Nr 396186 – patent uzupełniający. Biuletyn UPRP, Nr 5 (1022) 2013: 2.

PATENTY:

Sawilska A.K., Włodarczyk A., 2013: Sposób otrzymywania sadzonek kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench pochodzących z kultur in vitro. PL 215 247 (patent B1 – o udzieleniu patentu ogłoszono 29.11.2013 r.), Wiadomości UPRP, Nr 11/13: 2752.

Sawilska A.K., Włodarczyk A., 2014: Sposób otrzymywania sadzonek kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench pochodzących z kultur in vitro oraz inicjowania uprawy z siewu niełupek do zmodyfikowanego podłoża. PL 216 755 (patent B3 – o udzieleniu patentu ogłoszono 30.05.2014 r.), Wiadomości UPRP, Nr 05/14: 1092.

 

PUBLIKACJE:

 1. ARTYKUŁY ORYGINALNE:
 2. Dąbrowska B., SawilskaK., Paluch M., 1994: Wpływ dobowych wahań poziomu wód jeziora Kwiecko na zagęszczenie i architekturę pędów trzciny pospolitej Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. Wydz. Nauk. Roln. i Leśn. PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 414: 313-342.
 3. SawilskaK., Dąbrowska B., 1995: Kłoć wiechowata Cladium mariscus (L.) Pohl. na tle różnych warunków siedliskowych jezior Sztuczne i Zdręczno w Borach Tucholskich. Zeszyty Naukowe ATR, Nr 190, Rolnictwo 36: 29-43.
 4. Piesik D., Wyrostkiewicz K., SawilskaK., 1998: The potential of aglais Urticae L. for biological control of Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agronomy 1 (5): http://www.ejpau.media.pl/english/series/1998/agronomy /art-03.html. ISSN 1505-0297
 5. Sawilska K., Misiewicz J., 1998. New localities of Parietaria pensylvanica (Urticaceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 43(2): 231-236.
 6. Sawilska K., Misiewicz J., 2000: Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. - możliwości migracji z siedlisk parkowych do zbiorowisk segetalnych. Acta Agrobotanica 53(1): 65-74.
 7. Misiewicz J., Rupacz L., SawilskaK., Stypczyńska Z., 2000: Zasoby flory ruderalnej jako źródło potencjalnych chwastów segetalnych na terenie gminy Osielsko. Zeszyty Naukowe ATR, Nr 226, Rolnictwo 45: 85-89.
 8. SawilskaK., 2003: Wpływ warunków siedliskowych na kwitnienie i owocowanie Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. Annls. UMCS, Lublin, Sec. EEE, Vol. 13: 151-157. ISSN 1233-2127
 9. SawilskaK., 2004: Helichrysum arenarium (L.) Moench – ocena przydatności do uprawy na podstawie strategii życia gatunku. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, Seria B, Nr 52: 329-336. ISSN 0572-5844
 10. SawilskaK., 2006: Wpływ czynników środowiskowych na przebieg kwitnienia Helichrysum arenarium (L.) Moench. Acta Agrobotanica 59(1): 241-249. ISSN 0065-0951
 11. SawilskaK., 2007: The influence of origin of Helichrysum arenarium (L.) Moench individuals on their inflorescence yield and germination ability. Acta Agrobotanica, 60(2): 111-116. ISSN 0065-0951
 12. SawilskaK., 2008: Dynamics of Helichrysum arenarium (L.) Moench populations growing in fallow field on barren soil. Ecological Questions, 9: 93-101. ISSN 1644-7298
 13. SawilskaK., Jendrzejczak E., Welc M., Kieliszewska-Rokicka B., 2009: Influence of mycorrhizal fungi on the growth and development of sandy everlasting (Helichrysum arenarium (L.) Moench). Acta Agrobotanica, 62 (1): 67-76. ISSN 0065-0951
 14. Wrzesińska D., SawilskaK., 2009: Występowanie Macrosiphoniella janckei Börner na kocankach piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) / Occurrence of Macrosiphoniella janckei Börner on dwarf everlast (Helichrysum arenarium (L.) Moench). Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection), 49 (1): 161-165.
 15. SawilskaK., Mielcarek S., 2009: The content of flavonoids and polyphenolic acids in inflorescences of Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) Moench) from natural stands and plantations. Herba Polonica, 55 (3): 118-126. ISSN 0018-0599
 16. SawilskaK., Jendrzejczak E., Kieliszewska-Rokicka B., 2010: Influence of mycorrhiza on the growth and flowering of Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) Moench) cultivated on clayey soil. Polish Journal of Ecology, 58 (4): 627-634. PL ISSN 1505-2249
 17. Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., SawilskaK. 2010: Wpływ pyłów cementowych na niektóre właściwości gleb oraz stan drzewostanów sosnowych w otoczeniu Zakładów Cementowo-Wapienniczych „Lafarge” w Bielawach. / Influence of cement dust on some properties of soils and the condition of pine forest stands in the surroundings of “Lafarge-Cement Poland” in Bielawy. Proceedings of ECOpole, 4 (1): 141-146. ISSN 1898-617X
 18. SawilskaK., 2010: The influence of habitat and cultivation conditions on generative shoot production of Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) Moench) and the content of flavonoid compounds in their inflorescences. Herba Polonica, 56 (1): 19-27. ISSN 0018-0599
 19. Wrzesińska D., SawilskaK., 2010: Motyle zasiedlające kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium (L.) Moench) / Butterflies infesting dwarf everlast (Helichrysum arenarium (L.) Moench). Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection), 50 (3): 1322-1326.
 20. SawilskaK., Dąbrowska B.B., Kwiatkowska B., 2011: Struktura ekologiczna fitocenoz z udziałem kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) zlokalizowanych na obrzeżach Bydgoszczy i w Borach Tucholskich. Ekologia i Technika, 19 (3A): 187-193. ISSN 1230-462X
 21. SawilskaK., Jendrzejczak E., 2013: Efficiency of Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) Moench) cultivation from in vitro seedlings and achenes. Industrial Crops and Products, 43: 50-55.
 22. Tomaszewska-Sowa M., Figas A., SawilskaK., 2015: A non caloric sweetener Stevia rebaudiana Bertoni – tissue cultured plantlets for organic farming and home gardening. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN, Kraków. Nr IV/3/2015, s. 1261–1273.
 23. Figas A., Tomaszewska-Sowa M., SawilskaK., Bocian K., Figas A., 2016: Effect of phosphorus on the growth and photosynthetic pigments content of Helichrysum arenarium (L.) Moench plantlets in in vitro cultures. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN, Kraków. Nr III/1/2016, s. 697–704.
 24. Figas A., Tomaszewska-Sowa M., SawilskaK., Keutgen A.J., 2016: Improvement of in vitro propagation and acclimation of Helichrysum arenarium L. Moench. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 15(4): 17-26. ISSN 1644-0692
 25. Figas A., SawilskaK., Rolbiecki R., Tomaszewska-Sowa M., 2016: Morphological characteristics of achenes and fertility plants of cup plant (Silphium perfoliatum L.) obtained from micropropagation growing under irrigation. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN, Kraków. Nr XXX - w druku.

 

 1. MONOGRAFIE:
 2. SawilskaK., Rupacz L., 1997: Cis pospolity (Taxus baccata L.) w Bydgoszczy. (W:) Krasicka-Korczyńska E. (red.) – Ochrona gatunkowa na obszarach chronionych. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Bydgoszczy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, ATR w Bydgoszczy, s: 47-54
 3. Dąbrowska B., SawilskaK., Goszczyński J., 1997/1998: The occurrence of Charophyta in the Ostrowite Lake. (In:) S. Borsuk (ed.) – Palaeolimnology of the Tuchola Forest lakes - Research of the lakes in National Parks and other protected areas. Inst. Wyd. Habitat, Bydgoszcz, s: 112-121.
 4. Dąbrowska B., SawilskaK., 2003: Zróżnicowanie gatunkowe i produktywność Cladietum marisci (All.1922) Zobrist 1935 w ekotonach jezior Zdręczno i Sztuczne. W: E. Krasicka-Korczyńska (red.) - Flora i fauna Pomorza i Kujaw. Wydawnictwo PTB i ATR, Bydgoszcz, 1: 93-104.
 5. SawilskaK., Korczyński M., Dąbrowska B., 2003: Struktura fitocenoz z udziałem Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. (W:) Korczyński M. (red.) - Flora Miast. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, PTB, Bydgoszcz, s. 135-142.
 6. SawilskaK., Korczyński M., Misiewicz J., 2003: Plant communities with Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. an expansive species in Bydgoszcz. (In:) A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (eds.) - Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany and Jagiellonian University, Cracow, s. 259-265.
 7. SawilskaK., Figas A., 2006: Micropropagation of Helichrysum arenarium (L.) Moench. (In:) Řehout V. (ed.) - Biotechnology 2006. University of South Bohemia, Faculty of Agriculture. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, s. 721-723. ISBN 8085645-53-X
 8. SawilskaK., Długosz J., 2006: Procesy demograficzne w bydgoskiej populacji Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. na tle warunków glebowych. (W:) Krasicka-Korczyńska E. (red.) - Flora i fauna Pomorza i Kujaw. Wydawnictwo PTB, Bydgoszcz, 2: 21-30. ISSN 1731-2914
 9. SawilskaK., Dąbrowska B., 2007: Rośliny o właściwościach leczniczych zasiedlające grunty porolne na glebach słabych. (W:) Hołdyński Cz., Korniak T. (red.) - Spontaniczna flora i roślinność na obszarach wyłączonych z użytkowania rolniczego. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 4: 449-461. ISBN 978-83-60247-98-3
 10. SawilskaK., Jendrzejczak E., 2009: Adaptation of Helichrysum arenarium (Asteraceae) microseedlings to mineral and organic soils. (In:) Z. Mirek & A. Nikiel (eds). Rare, relic and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 473-477. ISBN 978-83-89648-78-5
 11. Kieliszewska-Rokicka B., SawilskaK., Kulczyk-Skrzeszewska M., Welc M., Ziółkowska B., Głowska N., 2010: Sezonowa zmienność kolonizacji mikoryzowej kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) na niewapiennych murawach napiaskowych. (W:) Ratyńska H., Waldon B. (red.) - Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 249-259.
 12. SawilskaK., 2015: Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania introdukcji kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench do uprawy polowej. (W:) Załuski T., Krasicka-Korczyńska E., Ratyńska H., Sawilska A.K. (red.) - Cenne składniki flory i roślinności na obszarze Pomorza i Kujaw. Monografia. Wyd. Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Oddział w Bydgoszczy, s. 5-20. ISBN 978-83-932340-4-2

 

 1. STRESZCZENIA KONFERENCYJNE
 2. SawilskaK., 1992: Zróżnicowanie populacji Cladium mariscus (L.) Pohl. jezior Sztuczne i Zdręczno w Borach Tucholskich. 49 Zjazd PTB, Kielce, 1-5.09.1992. Streszczenia: 142-143. (poster)
 3. SawilskaK., Rupacz L., 1997: Cis pospolity (Taxus baccata L.) w Bydgoszczy. W: E. Krasicka-Korczyńska (red.) - Ochrona gatunkowa na obszarach chronionych. Tuchola 11-13.09.1997. Materiały konferencyjne: 47-54. (poster)
 4. SawilskaK., Dąbrowska B., 1997: Zagęszczenie i biomasy kłoci wiechowatej (Cladium mariscus (L.) Pohl.) jako wskaźnik warunków siedliskowych w ekotonach jezior Sztuczne i Zdręczno na terenie Borów Tucholskich. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11.09. 1997. Materiały zjazdowe: 90. (poster)
 5. Dąbrowska B., SawilskaK., 1997: The Structure of Cladietum marisci (All.1922) Zobrist 1935 Associations on the Sztuczne and Zdręczno Lakes Ekotones on the Tuchola Forest Area. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11.09. 1997. Materiały zjazdowe: 85. (poster)
 6. Dąbrowska B., SawilskaK., 1997: Characeae of Ostrowite Lake. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Paleolimnologia jezior Borów Tucholskich, Badania jezior parków narodowych i innych obszarów przyrodniczo chronionych. Swornegacie, 10-12.12.1997. Materiały konferencyjne: 112-121. (referat)
 7. SawilskaK., Dąbrowska B., 1998: Struktura przestrzenna populacji Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. na tle warunków siedliskowych. 51 Zjazd PTB: Botanika polska u progu XXI wieku. Gdańsk, 15-19.09.1998. Streszczenia: 433. (poster)
 8. Rupacz L., SawilskaK., 1998: Zróżnicowanie morfologiczne owoców kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) Pohl. jezior Sztuczne i Zdręczno w Borach Tucholskich. 51 Zjazd PTB, Gdańsk, 15-19.09.1998. Streszczenia: 424. (poster)
 9. Dąbrowska B., SawilskaK., 1998: Zróżnicowanie gatunkowe i produktywność Cladietum marisci (All.1922) Zobrist 1935 w ekotonach jezior Zdręczno i Sztuczne. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona Borów Tucholskich, Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze, prognozy. Tleń, 14-15.12.1998. Materiały konferencyjne: xx. (referat)
 10. SawilskaK., Misiewicz J., 1999: Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. - możliwości migracji z siedlisk parkowych do zbiorowisk segetalnych. XXIII Krajowa Konferencja Naukowa: Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce. Przenikanie gatunków ruderalnych z siedlisk sadowniczych i parkowych do zbiorowisk segetalnych upraw warzywnych i rolniczych. Skierniewice, 15-16.07.1999. Streszczenia: 43-44. (poster)
 11. Dąbrowska B., Puchalski W., Goszczyński J., SawilskaK., 2000: Ramienice (Charophyta) jeziora Ostrowite: zróżnicowanie gatunkowe, przestrzenne, czasowe i funkcjonalne jako aspekty bioróżnorodności. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Szacunek dla wody. Białystok, 4-8.09.2000. Materiały zjazdowe: 49. (poster)
 12. SawilskaK., Korczyński M., Misiewicz J., 2000: Plant communities with Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. an expansive species in Bydgoszcz. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Phytogeographical problems of synanthropic plants. Antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Kraków, 13-15.09.2000. Abstracts: 49. (poster)
 13. Puchalski W., Dąbrowska B., SawilskaK., 2000: Krótkoterminowe procesy transformacji biogenów w ekosystemach wodnych i bagiennych dolnej Wisły: wskaźnikowa rola fitocenoz. (Short-term nutrient transformation processes within aquatic and wetland ecosystems in the lower Vistula valley: the indicative role of plant communities.) Krajowa konferencja naukowa: Ekologia dolnej Wisły. Główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III tysiąclecia. Toruń, 19-22.09.2000. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Mat.-Przyr., Zeszyt 105, Prace Limnologiczne Nr 21, Suplement: 23-24. (poster)
 14. Dąbrowska B., SawilskaK., 2001: Glycerietum maximae Hueck 1931 w starorzeczach doliny dolnej Wisły. 52 Zjazd PTB. Botanika w dobie biologii molekularnej. Poznań 24-28.09.2001. Materiały zjazdowe: 123. (poster)
 15. SawilskaK., Korczyński M., Dąbrowska B., 2002: Struktura fitocenoz z udziałem Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. Ogólnopolska konferencja: Flora Miast. Bydgoszcz-Myślęcinek, 12-13.09.2002. Streszczenia: 31. (referat)
 16. Dąbrowska B., SawilskaK., 2002: Zróżnicowanie osobnicze, populacyjne i fitocenotyczne trzciny pospolitej (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) w warunkach zaburzeń siedliskowych. V Ogólnopolskie spotkanie naukowe: Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce. Kraków, 14-15.11.2002. Streszczenia: 37. (poster)
 17. SawilskaK., 2003: Helichrysum arenarium L. Moench na stanowiskach naturalnych i w kulturach in vitro. Jubileuszowy X Sejmik Zielarski, Poznań 2003. Herba Pol., 49 (3/4): 350-351. (poster)
 18. SawilskaK., 2003: Wpływ warunków siedliskowych na kwitnienie i owocowanie Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. IV Ogólnopolska konferencja naukowa: Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe. Lublin, 13-14.11.2003. Streszczenia: 69-70. (poster)
 19. SawilskaK., Dąbrowska B., 2004: Rośliny o właściwościach leczniczych zasiedlające grunty porolne na glebach słabych. XXVIII Krajowa konferencja naukowa: Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce. Sukcesja wtórna roślinności na glebach porolnych. Olsztyn, 8-10.07.2004. Streszczenia: 9. (referat)
 20. SawilskaK., Długosz J., Muranyi R., 2004: Bank nasion Parietaria pensylvanica Mühlenb. ex Willd. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd PTB, Toruń-Bydgoszcz, 6-11.09.2004. Streszczenia: 91-92. (poster)
 21. Otłowska A., SawilskaK., 2005: Możliwość rozmnażania kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) metodą in vitro. III Konferencja: Biotechnologia – Dziś w ATR, jutro w regionie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, 3.06.2005. Streszczenia: 12. (poster)
 22. SawilskaK., Figas A., 2005: Everlasting Helichrysum arenarium (L.) Moench propagation by tissue cultures. 11TH International Congress of Polish Herbal Committee. Poznań, 24-25.06.2005. Herba Pol., 51 (Supplement 1): 235-237. ISSN 0018-0599 (poster)
 23. SawilskaK., 2005: Wpływ czynników środowiskowych na przebieg kwitnienia Helichrysum arenarium (L.) Moench. V Ogólnopolska konferencja naukowa: Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe. Lublin, 9-10.11.2005. Streszczenia: 2. (referat)
 24. SawilskaK., Jendrzejczak E., 2006: Aklimatyzacja mikrosadzonek Helichrysum arenarium (L.) Moench na glebach mineralnych i organicznych. Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Kraków, 30-31.05.2006. Materiały konferencyjne: 135. (poster)
 25. SawilskaK., 2006: Dynamika populacji kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) zasiedlających grunty porolne na glebach słabych. Toruń, 23-25.06.2006. VII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Procesy ekologiczne w warunkach ekstremalnych. Streszczenia: 12. (referat)
 26. SawilskaK., 2007: Charakterystyka niełupek Helichrysum arenarium (L.) Moench pochodzących ze zbiorowisk naturalnych oraz uprawy. XII Międzynarodowy Sejmik Zielarski. Poznań, 24-25.05.2007. Herba Polonica (streszczenia), 53(2): 102-105. ISSN 0018-0599 (poster)
 27. Welc M., SawilskaK., Kieliszewska-Rokicka B., Ziółkowska B., Kulczyk M., 2007: Mikoryza arbuskularna kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) w warunkach naturalnych i w uprawie szklarniowej. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8.09.2007. Streszczenia: 148. ISBN 978-83-89402-56-1 (poster)
 28. SawilskaK., 2007: Growing Helichrysum arenarium (L.) Moench on infertile soils. W: Popiela A., Porembski S., Wieczorek A. (red.) - Flora, vegetation and landscape of Pomerania. 1TH International Symposium, Szczecin 6-8.09.2007. Streszczenia: 20. ISBN 978-83-89402-59-2 (poster)
 29. SawilskaK., 2007: Wpływ pochodzenia roślin Helichrysum arenarium (L.) Moench na plon kwiatostanów oraz zdolność kiełkowania niełupek. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”. Lublin 8-9.11.2007. Streszczenia: 6. (referat)
 30. SawilskaK., Welc M., Kieliszewska-Rokicka B., 2008: Wpływ inokulacji mikoryzowej mikrosadzonek kocanek piaskowych na wzrost roślin w warunkach ex vitro. (The influence of mycorrhizal inoculation on Helichrysum arenarium (L.) Moench micropropagules growth under ex vitro conditions.) 42. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Postępy w mikrobiologii i higienie środowiska. Bydgoszcz, 12-14.06.2008. Streszczenia: 158-159. ISBN 978-83-61314-04-2 (poster)
 31. SawilskaK., Welc M., Kieliszewska-Rokicka B., 2008: Wpływ grzybów mikoryzowych na wzrost i rozwój kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench). IX Toruńskie Seminarium Ekologiczne: Postęp w ekologii: fakt czy fikcja?. Toruń, 20-21.06.2008. Streszczenia: 31. (referat)
 32. Wrzesińska D., SawilskaK., 2009: Występowanie Macrosiphoniella janckei Börner na kocankach piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench), (Occurrence of Macrosiphoniella janckei Börner on Helichrysum arenarium (L.) Moench). 49 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań, 19-20. 02.2009. Streszczenia: 401. (poster)
 33. Kieliszewska-Rokicka B., SawilskaK., Welc M., Ziółkowska B., Głowska N., 2009: Sezonowa zmienność kolonizacji mikoryzowej kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) na niewapiennych murawach napiaskowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: “Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego – stan zachowania, ochrona i perspektywy”. Bydgoszcz, 28-30.05.2009. Materiały konferencyjne: 36. (poster)
 34. SawilskaK., Jendrzejczak E., Kieliszewska-Rokicka B., 2009: Wpływ mikoryzy na wzrost i kwitnienie kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) pochodzących z uprawy polowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik-populacja-biocenoza (rośliny naczyniowe a „bracia mniejsi”). Krasnobród, 22-25.06.2009. Materiały konferencyjne: 33. (referat)
 35. Dąbrowska B. B., SawilskaK., 2009: Właściwości martwej materii organicznej a produkcja biomasy i przeżywalność trzciny pospolitej (Phragmites australis Trin. (Cav.) ex Steudel w warunkach nieregularnego zatapiania. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik-populacja-biocenoza (rośliny naczyniowe a „bracia mniejsi”). Krasnobród, 22-25.06.2009. Materiały konferencyjne: 19. (referat)
 36. SawilskaK., 2009: Wpływ warunków siedliskowych na wydajność generatywną kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) pochodzących z uprawy polowej oraz stanowisk naturalnych. Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia. Kraków, 10-11.09.2009. Materiały konferencyjne: 153. (referat)
 37. SawilskaK., Mielcarek S., 2009: Zawartość flawonoidów i polifenolokwasów w kwiatostanach kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz uprawy polowej. XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych: „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”. Poznań, 5-8.10.2009. Materiały konferencyjne: 62. (referat)
 38. Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., SawilskaK. 2009: Wpływ pyłów cementowych na wybrane właściwości gleb oraz budowę morfologiczną igieł sosnowych pochodzących z fitocenoz otaczających Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Lafarge” w Bielawach. Opole, 14-16.10.2009. Materiały konferencyjne: 40. (poster)
 39. Wrzesińska D., SawilskaK., 2010: Motyle zasiedlające kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium (L.) Moench) / Butterflies infesting dwarf everlast (Helichrysum arenarium (L.) Moench). 50 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań, 4-5.02.2010. Streszczenia: 367-368. (poster)
 40. SawilskaK., Dąbrowska B. B., Kwiatkowska B., 2010: Struktura ekologiczna fitocenoz z udziałem kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench zlokalizowanych na obrzeżach Bydgoszczy i w Borach Tucholskich. XXXIV Krajowa Konferencja Naukowa - „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”: Dynamika roślinności segetalnej na terenach zainwestowanych oraz biologia gatunków zachwaszczających uprawy na terenach podmiejskich. Bydgoszcz-Fordon, 2-3.09.2010. Materiały konferencyjne: 40-41. (poster)
 41. SawilskaK., 2010: Reprodukcja potencjalna i rzeczywista Helichrysum arenarium (L.) Moench ze stanowisk naturalnych oraz z uprawy polowej. Planta in vivo, in vitro et in silico. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa 6-12.09.2010. Streszczenia: 126. ISBN 978-83-86292-76-9 (referat)
 42. SawilskaK., 2010: Potential and actual reproduction of Helichrysum arenarium (L.) Moench from natural stands and plantation. Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society: Planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Polish Journal of Botany, 79 (Supplement 1): 103. ISSN 0001-6977
 43. SawilskaK., Jendrzejczak E., 2011: Efektywność uprawy kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) z siewu niełupek oraz z sadzonek otrzymanych w kulturach in vitro na tle produktywności roślin na stanowiskach naturalnych. Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa. IV Konferencja Naukową PTA, Warszawa 5-7.09.2011. Materiały konferencyjne: 139-140. ISBN 978-83-7583-307-2 (poster)
 44. SawilskaK., 2011: Wpływ stopnia zaawansowania sukcesji wtórnej muraw napiaskowych na strukturę populacji Helichrysum arenarium (L.) Moench. Szata roślinna łąk w procesie przemian: Roślinność łąkowa w zróżnicowanych warunkach użytkowania. Minikowo 14-15.09.2011. Materiały konferencyjne: 24. (referat)
 45. SawilskaK., 2013: Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium (L.) Moench) w kompensacji przyrodniczej / Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) Moench) in environmental compensation. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30.06.2013. Streszczenia: 145-146. ISBN 978-83-62860-12-8 (referat)
 46. SawilskaK., 2014: Struktura populacji Helichrysum arenarium (L.) Moench w zależności od poziomu zaawansowania sukcesji wtórnej muraw napiaskowych. Cz. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Szata roślinna łąk w procesie przemian": Łąki w krajobrazie. Fojutowo 5-6.09.2014. Materiały konferencyjne: 34. (poster)
 47. Tomaszewska-Sowa M., SawilskaK., Figas A., 2015: In vitro shoots regeneration and plantlets acclimatization of Stevia rebaudiana Bertoni ssp. Sweety. XIV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference, Poznań 14-17.09.2015. BioTechnologia. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 96 (1): 119. ISSN 0860 7796. DOI 10.5114/bta.2015.54184 (poster)
 48. SawilskaK., 2016: Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania introdukcji Helichrysum arenarium (L.) Moench do uprawy polowej. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27.06.-3.07.2013. Streszczenia referatów i plakatów: 148. (referat) ISBN 978-83-86292-58-5
 49. Figas A., SawilskaK., Tomaszewska-Sowa M., 2016: Płodność roślin oraz zdolność do kiełkowania niełupek Helichrysum arenarium (L.) Moench i Silphium perfoliatum L. pochodzących z kultur in vitro. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27.06.-3.07.2013. Streszczenia referatów i plakatów: 115. (poster) ISBN 978-83-86292-58-5

 

DONIESIENIA, ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE:

 1. SawilskaK., 1993: Żywe komórki Terpsinoe americana (Bailey) Ralfs znalezione w Zatoce Puckiej. Wiadomości Botaniczne 37 (1/2): 181-182.
 2. Ledóchowski P., SawilskaK., 2001: Zalecenia agrotechniczne uprawy buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1:26-30.
 3. Sawilska K., Prus P., 2015. Uniwersytet Bałtycki – idea zrównoważonego rozwoju. Format UTP – Kwartalnik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 1(72): 21-23 ISSN 2081-0148.
 4. Sawilska K., Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M., Stosik T., 2015. Botanicy blisko środowiska - Polskie Towarzystwo Botaniczne w Bydgoszczy. Format UTP – Kwartalnik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 3/4(74/75): 18-19 ISSN 2081-0148.

 

SKRYPTY:

 1. Misiewicz J., SawilskaK., Stosik T., Stypczyńska Z., 1999: Morfologia roślin nasiennych. W: J. Misiewicz (red.) - Przewodnik do zajęć z botaniki. Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz, s: 11-46.
 2. Gęsiński K., SawilskaK., 2000: Osobnik. Pojęcie, architektura, pochodzenie i trwałość osobnika. W: J. Misiewicz (red.) - Przewodnik do zajęć z ekologii. Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz, s: 46-57.

W maszynopisie:

 1. Stepczyńska-Szymczak M.K., SawilskaK.,: Ochrona powietrza. - W: J. Misiewicz (red.) - Przewodnik do zajęć z ochrony środowiska.
 2. Dąbrowska B.B., SawilskaK.,: Ekorozwój jako podstawa ochrony środowiska. - W: J. Misiewicz (red.) - Przewodnik do zajęć z ochrony środowiska.