PRACOWNIA GLEBOZNAWSTWA I BIOCHEMII


Pracownia Gleboznawstwa i Biochemii
Adres: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. (052) 374-95-03, fax (052) 374-95-05
e-mail: gleba@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Jacek Długosz, prof. nadz. UTP - Kierownik Katedry
tel.: (52) 374-9512, e-mail: jacekd@utp.edu.pl


Profesor nadzw.:

prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt, prof. zw. UTP
tel.:(52) 374-9557, e-mail: dabkowska@utp.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Kobierski, prof. nadz. UTP
tel.: (52) 374-9551, e-mail: kobierski@utp.edu.pl

dr hab. inż. Hanna Jaworska, prof. nadz. UTP
tel.: (52) 374-9512, e-mail: hjawor@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr inż. Piotr Malczyk
tel.: (52) 374-9528, e-mail: malczyk@utp.edu.pl

dr inż. Szymon Różański

tel.: (52) 374-9526, e-mail: szymi@utp.edu.pl

dr inż. Agata Bartkowiak

tel.: (52) 374-9526, e-mail:bartkowiak@utp.edu.pl


mgr inż. Magdalena Rydlewska – specjalista naukowo-techniczny

tel.: (52) 374-9528, e-mail: magryd@utp.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Klunek – technik
tel.: (52) 374-9503, e-mail: katarzyna.klunek@utp.edu.pl

Hanna Zubrycka – samodzielny technik
tel.: (52) 374-9503, e-mail: haniaz@utp.edu.pl

 

Historia

Katedra Gleboznawstwa została utworzona w 1968 roku. Jej organizatorem i wieloletnim kierownikiem (do 1995 roku) był prof. dr hab. inż. Wojciech Cieśla. Od roku 1995 funkcję kierownika pełni prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt. W roku 2003, decyzją senatu Akademii Techniczno-Rolniczej, jednostka przyjęła nazwę Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb.

Problematyka naukowo - badawcza

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb dostosowane są do potrzeb regionu i dotyczą agroekologicznych i agrotechnicznych uwarunkowań produkcyjności i wartości użytkowej gleb.

Główne badania skupiają się na następującej problematyce:

 • naturalna zmienność przestrzenna gleb i ich charakterystyka
 • właściwości fizykochemiczne oraz skład chemiczny i mineralogiczny gleb na tle ich genezy
 • fizykochemicznie aktywne składniki glebowe
 • chemia i fizykochemia gleb w aspekcie ich cech użytkowych oraz ochrony
 • wpływ działalności rolniczej oraz deformacji związanych z oddziaływaniem przemysłu na środowisko glebowe
 • pierwiastki śladowe i ich mobilność w glebach
 • metale ciężkie w glebach będących pod wpływem antropogenizacji
 • zanieczyszczenie i degradacja zasobów glebowych
 • rekultywacja gleb zdegradowanych
 • ilościowa ocena przestrzennej zmienności gleb i ich właściwości metodami GPS i geostatystycznymi
 • mineralogia gleb.

 

Granty badawcze

Projekt badawczy finansowany przez NCN numer rejestracyjny projektu: N N 305 271640 numer umowy: 2716/B/P01/2011/40 „Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych między korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej”. Kierownik: dr hab. inż. M. Kobierski (2011-2014).

Grant KBN nr 0700/P06/2003/25 „Wpływ litogenezy, pedogenezy i antropogenezy na cechy użytkowe uprawnych gleb brunatnoziemnych wybranych mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego”.  Kierownik: dr inż. M. Kobierski (2003-2005).

Grant KBN nr 6PO611221 „ Wiązanie, mobilność i translokacja pierwiastków śladowych oraz aktywność enzymatyczna gleb intensywnie użytkowanych rolniczo”. Kierownik: prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt (2001-2004).


Współpraca z gospodarką

 • Projekt z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, pt.: Ocena oddziaływania na środowisko oraz projekt remediacji strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku k. Pakości”. Kierownik projektu: dr inż. Szymon Różański (2016-2017) – w realizacji.
 • Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Europejskie Fundusze Strukturalne) przez Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” pod nazwą "Voucher badawczy", pt.: „Opracowanie nowatorskiej metody tworzenia cyfrowych map zasobności gleb oraz prototypu geoaplikacji optymalizacyjnej”. Kierownik projektu: dr inż. Szymon Różański (2014).
 • 3-miesięczny staż w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku k/Bydgoszczy w ramach programu „Naukowcy UTP dla gospodarki”, dr hab. inż. Hanna Jaworska (2011).
 • 6-miesięczny staż w ramach programu Staż Sukcesem Naukowca, którego organizatorem jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Poznaniu. Program stażu obejmował pomoc i konsultację naukową w zakresie rekultywacji gleby i oceny jej przydatności w planowanych inwestycjach w Bydgoszczy, dr hab. inż. Hanna Jaworska (2012/13).


Oferta naukowo - badawcza

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb wykonuje badania, ekspertyzy i analizy zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i dyrektywami organizacji międzynarodowych, w zakresie:

 • wpływ emisji zanieczyszczeń na zmiany w środowisku przyrodniczym w rejonie zakładów przemysłowych
 • wykorzystanie odpadów do nawożenia, wapnowania i poprawy struktury gleb
 • wpływ pierwiastków i związków toksycznych na gleby i produkty rolne
 • skażenia gleby i produktów roślinnych substancjami toksycznymi różnego pochodzenia
 • orzecznictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i opinie w zakresie zanieczyszczenia, degradacji i ochrony gleb (uprawnienia biegłych w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, rzeczoznawcy w zakresie ochrony i rekultywacji gleb, gruntów i terenów zielonych)
 • nowe techniki analiz instrumentalnych oraz testowanie aparatury laboratoryjnej z zakresu analizy chemiczno-rolniczej i ochrony środowiska
 • wykonawstwo analogowych i numerycznych map glebowo-rolniczych i map zanieczyszczenia gleb
 • ocena cech morfologicznych gleb
 • ocena składu całkowitego gleb (azot, węgiel organiczny, żelazo, glin, krzem, fosfor, potas, wapń, magnez)
 • analiza zawartości całkowitej i form przyswajalnych dla roślin pierwiastków śladowych (Cd, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Hg)
 • wyznaczanie potrzeb wapnowania i nawożenia (kwasowość hydrolityczna, pH w H2O, pH w 1 M KCl, przyswajalne makroelementy: fosfor, potas, magnez oraz przyswajalne mikroelementy: miedź, cynk, mangan, molibden)
 • ocena właściwości fizycznych gleb (gęstość właściwa, objętościowa, skład granulometryczny, lepkość, plastyczność, struktura, współczynnik infiltracji)
 • oznaczanie składu mineralogicznego gleb
 • analizy laboratoryjne roślin, wód, ścieków, substancji odpadowych i osadów ściekowych oraz nawozów
 • opracowywanie programów komputerowych do interpretacji wyników badań gleboznawczych
 • organizacja szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie gleboznawstwa, zanieczyszczenia, ochrony, degradacji i rekultywacji gleb i pozostałej tematyki badawczej Katedry
 • konsultacje i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń dotyczących metod oznaczania właściwości fizykochemicznych gleb i składu chemicznego roślin
 • opracowywanie nowych technologii dla przemysłu rolno-spożywczego zgodnych z wymaganiami norm ISO.

Dorobek publikacyjny pracowników Pracowni Gleboznawstwa i Biochemii


2016

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz., 2016: Magnesium, potassium and phosphorus in available forms in Luvisols in the vicinity of Głogów copper smelter, Eurasian Soil Science. 49, 2, 251–256. IF 0,628.

Różański Sz., Peñas Castejón J.M., Fernández G.G., 2016: Bioavailability and mobility of mercury in selected soil profiles. Environmental Earth Scinces. 75: 1065. IF 1,765.

Jaworska H., Siwik-Ziomek A., Matuszczak K. 2016: The content of sulphur in the soil and plant from park areas exposed to traffic pollution. Journal of Agricultural Science; Vol. 8, No. 10

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M. 2016: Iron oxides as weathering indicator and the origin of Luvisols from the Vistula glaciation region in Poland, J. Soils Sediments  16: 396-404, DOI 10.1007/s11368-015-1201-8, IF=2,139.

Breza-Boruta B., Lemanowicz J., Bartkowiak A. 2016: Variation in biological and physiochemical parameters of the soil affected by uncontrolled landfill sites. Environmental Earth Sciences, 75(3): DOI 10.1007/s12665-015-4955-9.

Lemanowicz J., Bartkowiak A., Breza-Boruta B. 2016: Zawartość fosforu, ołowiu i niklu oraz aktywność fosfomonoesteraz w glebie Puszczy Bydgoskiej pod wpływem oddziaływania niekontrolowanych składowisk odpadów. Sylwan, 160(2): 144-152

Lemanowicz J., Bartkowiak A., Breza-Boruta B. 2016: Assessment of phosphatases activity and phosphorus content based on some physicochemical and microbiological parameters of soil within the range of impact of uncontrolled landfill sites. Environmental Earth Sciences, 75(6): DOI 10.1007/s12665-015-5162-4.

Bartkowiak A., Lemanowicz J. 2016: Ocena zawartości metali ciężkich, węgla i fosforu oraz aktywności wybranych enzymów w glebie pod wpływem oddziaływania niekontrolowanych wysypisk śmieci. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska,71: 52-60.

Bartkowiak A., Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A. 2016: Assessment of chemical and biochemical parameters in soil due to uncontrolled waste dumping sites. International  Journal of Environmental Research, 10(2): 245-254.

Lemanowicz J., Bartkowiak A. 2016: Ocena aktywności fosfataz, zawartości fosforu i metali ciężkich w zależności od nawożenia mineralnego. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska,72: 116-129.

Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz., Bartkowiak A. 2016: Forms and mobility of trace elements in soils of park areas from the city of Bydgoszcz, north Poland. Soil Science Annual, 67(2):73-78. DOI 10.1515/ssa-2016-0010.

Bartkowiak A., Breza-Boruta B., Lemanowicz J. 2016: Assessment of the content of heavy metals and potential pathogenic microorganisms in soil under illegal dumping sites. Environmental Earth Sciences, 75(21): DOI 10.1007/s12665-016-6217-x.

Przybyłek M., Ziółkowska D., Kobierski M., Mroczyńska K., Cysewski P. 2016. Utilization of oriented crystal growth for screening of aromatic carboxylic acids cocrystallization with urea. Journal of Crystal Growth. 433: 128–138.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M. 2016: Iron oxides as weathering indicator and the origin of Luvisols from the Vistula glaciation region in Poland. Journal of  Soils Sediments 16:396–404,

Kobierski M., Malczyk P. 2016: Rtęć w glebach poletek łowieckich oraz otaczających je lasów. Sylwan 160 (5): 433−440.

Kobierski M., Lemanowicz J. 2016: Activity of phosphomonoesterases and the content of phosphorus in the eroded Luvisols of orchard and arable soils. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences, 25 (3), 323–332.

 

2015

Kobierski M., Dąbkowska- Naskręt H., Jaworska H., Bartkowiak A., Malczyk P., Różański S., Długosz J., 2015: Ocena całkowitej zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb pomorza i kujaw, Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 580, 43-51.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M. 2015: Iron oxides as weathering indicator and the origin of Luvisols from the Vistula glaciation region in Poland, J. Soils Sediments DOI 10.1007/s11368-015-1201-8, IF 2,139

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz. 2015: Lead in soils and pine tree bark (Pinus sylvestris L.) from park area exposed to automotive contamination, Environ. Protection  and Natural Resources  26, 3(65): 12-16, DOI 10.1515/OSZN-2015-0014.

Różański  Sz., Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H. 2015: Profile distribution of mercury in selected urban soils, Environ. Protection  and Natural Resources  26, 3(65):1-5, DOI 10.1515/OSZN-2015-0016.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt  H., Różański Sz., 2016: Magnesium, Potassium and Phosphorus in Available Forms in Luvisols in the Vicinity of Głogów Copper Smelter, Eurasian Soil Science, 49, 2: 251–256,  IF 0,628.

Bartkowiak A., 2015: Zawartość rtęci w glebach leśnych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych. Sylwan, 159(3): 220-226. IF 0,322.  

Kobierski  M., Dąbkowska-Naskręt  H., Jaworska  H., Bartkowiak  A., Malczyk  P., Różański  Sz., Długosz  J., 2015:  Ocena zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb Pomorza i Kujaw. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 580: 43-51.

Lemanowicz, J.  Bartkowiak  A., 2015: Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości fosforu i węgla w wierzchniej warstwie gleby rok po pożarze lasu. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska, 68(2): 145-154.

Lemanowicz J., Bartkowiak  A., 2015: Content of selected macronutriens and heavy metals znd the activity of phosphomonoesterases in soil affected by illegal dumping sites. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17(3): 19-26.

Bartkowiak A., Lemanowicz  J., Kobierski  M., 2015: The content of macro- and micro-elements and the activity of the phosphatases of soils applying a varied plant cultivation technology. Eurasian Soil Science, 48(12):1354-1360. IF 0,628.

Lemanowicz J., Bartkowiak  A., 2015: Ocena możliwości wykorzystania odpadu komunalnego o kodzie 20 03 03 na podstawie jego właściwości fizykochemicznych i biochemicznych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17(4): 79-85.

Lemanowicz  J., Bartkowiak A., 2015: Effect of scots pine forest fier of carbon, phosphorus and phosphatases activity in soil. Baltic Forestry, 21(2): 369-374. IF 0,304.

Cysewski P., Przybyłek M., Miernik T., Kobierski M., Ziółkowska D. 2015. On the origin of surfaces-dependent growth of benzoic acid crystal inferred through the droplet evaporation method. Structural Chemistry. 26, 3, 705-712. IF 0,504.  

Czerwiński M., Kobierski M., Golińska B., Goliński P. 2015. Applicability of full inversion tillage to semi-natural grassland restoration on ex-arable land.  Archives of. Agronomy and Soil Science 61, (6): 785-795. IF 0,549.

Kobierski M.  2015. Evaluation of the content of heavy metals in Fluvisols of floodplain area depending on the type of land use. Journal of Ecological Engineering 16, 1, 23-31.

Kobierski M., Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., Bartkowiak A., Malczyk P., Różański Sz., Długosz J. 2015. Ocena całkowitej zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb Pomorza i Kujaw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 580, 43-51.

Przybyłek M., Cysewski P., Pawelec M., Ziółkowska D., Kobierski M. 2015. On the origin of surface imposed anisotropic growth of salicylic and acetylsalicylic acids crystals during droplet evaporation. Journal of Molecular Modeling. 21: 49, 1-12. IF 1,867.

Skowroński L., K. Zdunek K., Nowakowska-Langier K., Chodun R., Trzcinski M., Kobierski M., Kustra M.K., Wachowiak A.A., Wachowiak W., Hiller T., Grabowski A., Kurpaska L., Naparty M.K. 2015. Characterization of microstructural, mechanical and optical properties of TiO2 layers deposited by GIMS and PMS methods. Surface and Coatings Technology. 282.16-23. IF 1,998.

Kobierski  M., Dąbkowska-Naskręt  H., Jaworska  H., Bartkowiak  A., Malczyk  P., Różański  Sz., Długosz  J., 2015: Ocena zawartości rtęci w profilach różnie użytkowanych gleb Pomorza i Kujaw. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. 580: 43–51.

Murawska B., Spychaj-Fabisiak  E., Majcherczak E., Kozera W., Gaj R., Różański Sz., Jachymska J., 2015: Znaczenie międzyplonów i mikroelementów w uprawie ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. 580, 75–83.

Różański Sz., Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., 2015: Profile distribution of mercury in selected urban soils. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 26. 3(65): 1-5.

Rutkowska B., Murawska B., Spychaj-Fabisiak E., Różański Sz., Szulc W., Piekut A., 2015: Evaluation of the mercury content of loamy sand soil after long-term nitrogen and potassium fertilization. Plant, Soil, and Environment. 61, 12: 537–543. IF 1,226.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Różański Sz., 2015: Lead in soils and pine tree bark (Pinus sylvestris L.) from park area exposed to automotive contamination. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 26. 3(65): 12-16.


2014

Bartkowiak A., Lemanowicz J., 2014. Application of biochemical testes to evaluate the pollution of the Unislaw Basin soils with heavy metals. International Journal of Environmental Research, 8(1): 93-100.

Bartkowiak A., Lemanowicz J., 2014. Fosfor i metale ciężkie w glebach pod wpływem niekontrolowanych wysypisk śmieci. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences, 64: 185-194.

Długosz J., Kobierski M., Piotrowska-Długosz A., Gozdowski D., 2014. Field-scale spatial autocorelation od some sodium and potassium form in a luvisol humic horizon. J. Element. 19 (2): 339-350.

Jaskulska I., Jaskulski D., Kobierski M., 2014. Effect of liming on the change of some agrochemical soil properties in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ. 60, (4): 146-50.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M., 2014. The influence of litho- and pedogenic process on Luvisols formation of selected area of Vistula Glaciation. Geological Quarterly. 58, (4): 685-694.

Kobierski M., 2014. Ocena całkowitej zawartości metali oraz ich form dostępnych dla roślin w glebach obszaru zalewowego Dolnej Wisły. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie. Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie. 18. 77-78.

Kobierski M., Długosz J., Piotrowska-Długosz A., 2014. Determination of spatial variability of some magnesium forms in Phaeozem using geostatistical methods. J. Element. 19, 1: 165-176.

Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., Szulc P.M., 2014. Wpływ nawożenia popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku na zawartość manganu i żelaza w glebie lekkiej. Ekologia i Technika, 22 (1): 18-23.

Szulc M.P., Kobierski M., Majtkowski W., 2014. Evaluation of the use of spring rapessed in phytoremediation of soils contaminated with trace elements and their effect on yield parameters. Plant Breeding and Seed Science. 69, 81-95.

Szulc P.M., Kobierski M., Piekarczyk M., Kondratowicz-Maciejewska K., 2014. Wpływ metali ciężkich w glebie na zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego. Ekologia i Technika, 22 (3): 87-92.

2013

Bartkowiak A., 2013: Zagrożenia wynikające z wiosennego wypalania traw. Cukier Polski, Pismo Krajowej Spółki Cukrowej S.A , 10(15): 26-27. Popularno-naukowy.

Bartkowiak A., Jaworska H., Różański Sz., 2013: Ocena zawartości rtęci w poziomach powierzchniowych i podpowierzchniowych intensywnie użytkowa-nych rolniczo gleb aluwialnych. Soil Science Annual, Vol. 64 No 2/2013: 49-53.

Charzynski P., Bednarek R., Różański Sz., Mendyk Ł., Morawski B., 2013: Lawn soils of Toruń and Bydgoszcz. Monografia: Technogenic Soils of Poland, red.: Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R. Polish Society of Soil Science. Technogenic Soils of Poland. Monografia. Toruń, 55-80.

Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., 2013: Manganese mobility in soils under the impact of alkaline dust emission. Journal of Elementology, 18/3, 371-379.

Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., Malczyk P., 2013: Soils and vegetation under the impact of cement industry in the vicinity of Bielawy. Monografia: Polish Society of Soil Science. Technogenic Soils of Poland. part II/8, 141-156, Toruń.

Jaworska H., Bartkowiak, A., Różański Sz., 2013: The influence of anthropogenically increased pH on the content and the mobility of nickel in arable soils in the surroundings of Małogoszcz cement plant. Soil Science Annual, Vol. 64 No. 1/2013: 14-18.

Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H., Kobierski M., 2013: The influence of litho- and pedogenic processes on the soil cover of selected area of Vistula glaciations based on the distribution of titanium and zirconium, Geological Quaterly.

Kobierski M. 2013: Evaluation of the total concentration of iron, manganese, cadmium and nickel and their DTPA extractable forms in the common dandelion rhizospheric and non-rhizospheric soil of the Lower Vistula River floodplain grasslands. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Environmental Protection and Natural Resources. 24, 3(57): 19-24.

Lemanowicz J., A. Bartkowiak, 2012: Activity of phosphatases in humus horizons of Unisław Basin arable soils. Polish Journal of Soil Science, 45(1): 1-7.

Lemanowicz J., A. Bartkowiak, 2013: Diagnosis of the content of selected heavy metals in the soils of the Pałuki region against their enzymatic activity. Archives of Environmental Protection, 39(3): 23-32. DOI: 10.2478/aep-2013-0026.

Lemanowicz J., A. Bartkowiak, 2013: Wpływ intensywności uprawy roślin na zawartość i roz­mieszczenie fosforu oraz metali ciężkich w wybranych profilach gleb płowych. Przegląd Naukowy Inżynieria Kształtowania Środowiska, 61: 273-280.

Malczyk P. 2013. Przewapnowanie gleb ornych. Farmer, 1, 1-3.

Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., 2013: Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku. Roczniki Gleboznawcze, Soil Science Annual. 64, 3.

Piotrowska-Długosz A., Długosz J., Kobierski M., Wilczewski E., 2013: Zróżnicowanie zawartości N-ogółem oraz aktywności enzymów przemian azotu w glebie płowej i czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. Proceedings of ECOpole. 7, 1, 229-235.

Różański Sz., Bartkowiak, A., Jaworska H., 2013: Forms of iron as an indicator of pedogenesis in profiles of selected soil types of the northern area of kujawsko-pomorskie province, Poland Soil Science Annual, Vol. 64 No 3/2013: 98-105.

Różański Sz., 2013: Fractionation of selected heavy metals in agricultural soils, Ecological Chemistry and Engineering S. 20(1):117-125.

Świtoniak M., Hulisz P., Różański, Sz., Kałucka I., 2013: Soils of the external dumping ground of the Bełchatów open-cast lignite mine, W: Technogenic soils of Poland, red.: P.,Charzynski, P., Hulisz, R., Bednarek, Polish Society of Soil Science. Toruń, 255-274.

Kobierski M., 2013: Morfologia, właściwości oraz skład mineralny gleb płowych zerodowanych w wybranych obszarach morenowych województwa kujawsko-pomorskiego. Rozprawy nr 166. Wydawnictwo Uczelniane UTP. 1-121.