PRACOWNIA CHEMII ŚRODOWISKA


Pracownia Chemii Środowiska
Adres: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel.: (52) 374 9502, fax: (52) 374 9505
e-mail: chem@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Bożena Dębska - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9543, (52) 374 9502, e-mail: debska@utp.edu.pl


Profesor emerytowany

prof. dr hab. inż. Janusz Hermann
e-mail: hermann@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr inż. Magdalena Banach-Szott
tel.: (52) 374 9571, e-mail: mbanach@utp.edu.pl

dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
tel.: (52) 374 9571, e-mail: kondratowicz@utp.edu.pl

dr inż. Piotr Wojewódzki
tel.: (52) 374 9574, e-mail: piotr.wojewodzki@utp.edu.pl


Starszy wykładowca:

dr Agnieszka Grzelakowska
tel.: (52) 374 9519, e-mail: agrzel@utp.edu.pl


St. specjaliści inżynieryjno-techn.:

mgr inż. Małgorzata Łudzińska
tel.: (52) 374 9549, e-mail:mludz@utp.edu.pl

mgr inż. Piotr Łoginow
tel.: (52) 374 9538, e-mail:piotr@utp.edu.pl

mgr inż. Jarosław Pakuła
tel.: (52) 374 9572, e-mail:pakula@utp.edu.pl

 

Historia

Katedra Chemii Środowiska (do 1999 roku Katedra Chemicznych Podstaw Rolnictwa) powstała w 1969 roku. Organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry (do 1994 roku) był Prof. dr Wojciech Wiśniewski. W latach 1994-2004 funkcję kierownika pełnił Prof. dr hab. Sławomir Gonet.

Problematyka naukowo - badawcza

 • transformacja i właściwości próchnicy gleb,
 • funkcje substancji humusowych w ekosystemach lądowych i wodnych,
 • ochrona gleb i wód,
 • gospodarowanie odpadami i ściekami,
 • projektowanie nowych wyrobów spożywczych,
 • sposoby doskonalenia produktów piekarskich i cukierniczych,
 • badania właściwości fizykochemicznych gleb, osadów dennych, urobku i mas ziemnych,
 • analizy składu chemiczno-rolniczego gleb,
 • kompleksowa badania próchnicy gleb (wpływu nawożenia, emisji przemysłowych, itp.),
 • badania składu chemicznego i mikrobiologicznego ścieków przemysłowych,
 • badania właściwości fizykochemicznych i bakteriologicznych wód powierzchniowych i podziemnych,
 • raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących pogorszyć jego stan,
 • analiza jakościowa i ilościowa związków organicznych pochodzenia naturalnego (substancji humusowych), analiza pigmentów, pochodnych fenolowych oraz pestycydów, detergentów,
 • koncepcja biologicznej degradacji produktów pochodzenia zwierzęcego w warunkach tlenowych i wytwarzania polepszacza gleby,
 • koncepcja odzysku i stosowania w rolnictwie siarki z oczyszczania biogazu,
 • badania zawartości substancji ropopochodnych oraz WWA,
 • ochrona wód gruntowych przed odciekami z wysypisk odpadów komunalnych,
 • biodegradacja formaldehydu i żywicy mocznikowo-formaldehydowej,
 • sposób higienizacji osadów ściekowych wapnem palonym w warunkach adiabatycznych,
 • ziemie znormalizowane – standardowe podłoża nadające się do uprawy roślin,
 • koncepcja biologicznego usuwania formaldehydu w bezodpadowym procesie biofiltracji,
 • kompleksowe badania atestacyjne okryw torfowych (np. w uprawie grzybów),
 • koncepcja niskonakładowego oczyszczania gazów i powietrza przez biofiltrację technologie likwidacji odorów.

Aparatura badawcza

 • chromatograf cieczowy HPLC, Series 200 firmy Perkin-Elmer, wyposażony w detektor DAD i fluorescencyjny,
 • spektrometr absorpcji atomowej M-series firmy Thermo Scientific,
 • spektrometr FTIR Spectrum BX firmy Perkin-Elmer,
 • spektrometr UV-VIS Lambda 20 firmy Perkin-Elmer,
 • analizator TC w próbkach stałych, Vario Max CN, firmy Elementar,
 • analizator TOCN w próbkach ciekłych, Multi N/C 3100 firmy Analytik Jena,
 • derywatograf PC z Syst. IBM, systemu Paulik-Paulik Erdey,
 • liofilizator, bioreaktory, kolorymetry, pH–metry, piece muflowe, wirówki, specjalistyczne młynki, homogenizatory, zamrażarki do głębokiego mrożenia.


Pracownia TOCN (analizator TC Vario Max CN, Elementar, analizator TOCN Multi N/C 3100 Analytik Jena)


Chromatograf cieczowy HPLC, Series 200 firmy Perkin-Elmer


Spektrometr absorpcji atomowej M-series Firmy Thermo Scientific

Oferta naukowo - badawcza

 • ekspertyzy, opinie naukowo-techniczne, prace badawczo-wdrożeniowe konsultacje, szkolenia dotyczące jakości gleb, produktów, odpadów, ścieków,
 • technologie wytwarzania polepszaczy i innych produktów,
 • projektowanie nowych wyrobów spożywczych,
 • technologie granulacji i peletyzacji,
 • technologie dezodoryzacji i zapobiegania uciążliwości odorowej,
 • koncepcje kompostowania,
 • plany i programy ochrony zasobów glebowej materii organicznej,
 • odnawialna produkcja okrywy pieczarkarskiej,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • badania atestacyjne i gospodarowanie osadami przemysłowymi i komunalnymi,
 • analiza jakościowa i ilościowa związków organicznych pochodzenia naturalnego,
 • analiza pigmentów, pochodnych fenolowych oraz pestycydów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 • kompleksowe badania atestacyjne składu chemicznego, mikrobiologicznego i właściwości fizykochemicznych okryw torfowych,
 • opracowanie patentów i wzorów przemysłowych,
 • badania przechowalnicze,
 • prawne i techniczne problemy gospodarki odpadami (szkolenia zawodowe) – opracowanie dokumentacji projektów,
 • zagadnienia ochrony środowiska w programowaniu rozwoju regionalnego (szkolenia zawodowe) – opracowanie dokumentacji projektów,
 • naukowe i techniczne doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • projektowanie kompleksowych technologii produkcji i użytkowania surowców pozyskiwanych z roślin rolniczych dla celów konsumpcyjnych, paszowych, przemysłowych, energetycznych i zielarskich,
 • technologie produkcji i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, zielarskich, traw gazonowych i innych.

Oferta usług

Katedra Chemii Środowiska Wydziału Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy opracowuje zagospodarowanie osadów ściekowych zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i dyrektywami organizacji międzynarodowych w zakresie przydatności osadów do nawożenia lub kondycjonowania gleby.

Zakres badań wymaganych dla uzyskania atestów obejmuje oznaczenie:

 • składu chemicznego osadów (azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, materii organicznej),
 • właściwości materii organicznej,
 • zawartości metali ciężkich (Cd, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn i Hg),
 • ilości szkodliwych wielochlorowcowych związków fenolowych, jedno i wielopierścieniowych węglowodorów, nitrozoamin,
 • parametry higieniczno-sanitarne (bakteriologiczne i parazytologiczne),
 • właściwości fizyczne.

Orzekamy o przydatności osadów, proponujemy technologie sanitacji najlepiej dostosowane do specyfiki osadu i uwarunkowań zewnętrznych, racjonalne i ekonomicznie uzasadnione.
Szczegóły zleceń są ustalane indywidualnym trybem w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

USŁUGI

 1. Badania fizyczne, chemiczne, mineralogiczne i ekologiczno-sanitarne: gleb, roślin, odpadów, ścieków, osadów, nawozów, kompostów, itp.
 2. Orzecznictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, ekspertyzy i opinie w zakresie składowania i utylizacji odpadów oraz ochrony gleb i wód.
 3. Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, rekultywacji gleb i pozostałej tematyki badawczej Katedry.
 4. Ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami i wysypiskami odpadów dla celów planowania przestrzennego.
 5. Sporządzanie norm i atestacja preparatów nawozowych, przygotowywanie operatów wodno-prawnych.
 6. Opracowywanie nowych technologii dla przemysłu rolno-spożywczego zgodnych z wymaganiami norm ISO.

DOKONUJEMY OCENY

 1. Stopnia zanieczyszczenia gleb i wód oraz degradacji przestrzeni przyrodniczej.
 2. Wpływu emisji przemysłowych na gleby i rośliny.
 3. Wpływu pierwiastków i związków toksycznych na produkty rolne.